Arbetssätt - Mäta - Mätmetoder

Det finns olika typer av mätmetoder som kan tillämpas på dataprodukterna och man brukar skilja på direkta och indirekta kontrollmetoder.

Direkta kontrollmetoder använder interna och/eller externa referensdata som jämförelse medan indirekta använder sig av annan datainformation tex metadata. Direkta utvärderingsmetoder är att föredra framför indirekta utvärderingar.

-          Intern direkt utvärdering: en metod då man endast studerar objekten i datamängden, t.ex. domänkontroll

-          Extern direkt utvärdering: en metod då det krävs tillgång till externa referensdata för jämförelse mot datamängden t.ex. kontroll av fullständighet gentemot ortofoto

-          Indirekt utvärdering: en metod då utvärderingen görs via extern kunskap eller erfarenhet om dataprodukten t.ex. utvärdering av tillkomsthistorik från metadata

För både interna och externa kontroller kan totalundersökningar eller urvalskontroller (stickprovskontroller) utföras.

Se även HMK-Geodatakvalitet 2017 och SS-EN ISO 19157:2013 (kapitel 9.2 Metoder för utvärdering av datakvalitet).