Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Geodata kan göras tillgängliga på olika sätt.

Standarder för databaser och register finns för

Tjänster

Tjänstebaserat geodatautbyte bygger på bastjänster med standardiserade gränssnitt. Sådana standarder beskriver både möjlig funktionalitet hos en viss typ av bastjänst och det tekniska gränssnittet. En specifikation av ett gränssnitt ligger till grund både för de servrar som producerar bastjänsten och de klienter som använder den.

Tjänster för geodata kan även avse e-tjänster, alltså sådana tjänster som människor kan använda direkt. Gränssnitten för e-tjänster är vanligen inte standardiserade men baseras ofta på bastjänster.

Kring geodatatjänster finns det generella standarder för

I en utredning om geodatatjänster, Vad är en tjänst? [TK 323 N1248], identifierades bland annat följande typer av tjänster:

 • nedladdningstjänst
  bastjänst för att få åtkomst till kopior av hela datamängder eller delar av sådana
 • direktåtkomsttjänst
  nedladdningstjänst för urval av och åtkomst till data ur en eller flera datamängder
 • uttagstjänst
  nedladdningstjänst för åtkomst till kopior av fördefinierade datamängder
 • visningstjänst
  bastjänst för att visualisera data

 

Nedladdningstjänster

En uttagstjänst används alltså för nedladdning av hela filer. Enligt Inspires vägledningsdokument ska man basera sådana tjänster på IETF-standarden Atom.

För direktåtkomsttjänster finns standarder för

Exempel på urval genom filtrering.

Visningstjänster

Visningstjänster är i praktiken oftast webbkarttjänster, alltså sådana tjänster som skapar kartskikt som kan kombineras till webbkartor.

Karttjänster är visningstjänster.

För webbkarttjänster finns standarder för

SIS kommitté för webbkartografi arbetar med att ta fram riktlinjer för att utforma webbkarttjänster med kombinerbara kartskikt. 
Det finns riktlinjer för


Upphovsrätt

Vid tillgängliggörande av geodata finns alltid upphovsrättsliga aspekter man måste ta hänsyn till.

Symboler för att beskriva upphovsrättsregler.

Därför finns standarder för

Bevarande

Att kunna tillgängliggöra geodata och metadata över tid kräver dels att data arkiveras, dels att informationen går att återskapa och tolka.

Det finns standarder för