Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 80:2018

Geografisk information - Nationell metadataprofil för geografisk information

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 80:2018

Geografisk information - Nationell metadataprofil för geografisk information
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Den nationella metadataprofilen för geografisk information version 4.0 (NMDP 4.0) är en utökning och uppdatering av SIS/TK 489 N247 2012 Geodata – Nationell metadataprofil – Specifikation och vägledning (version 3.1.1).

 Rapporten vänder sig i första hand till:

• dataproducenter, systemleverantörer och övriga som vill publicera metadata om resurser till Geodataportalen,

• dataproducenter, systemleverantörer och övriga som vill ta fram kravspecifikationer för system för metadatahantering.

Den nationella infrastrukturen för geografisk information är en överenskommen uppsättning regler för hur samverkan ska ske avseende tekniska, administrativa och juridiska aspekter av utbyte och åtkomst till resurser som är nära kopplat till infrastrukturen för rumslig information i Europa (Inspire). Detta dokument definierar vilka metadata som behöver registreras för de resurser som ingår i den nationella infrastrukturen för geografisk information.

Den täta kopplingen mellan den nationella infrastrukturen för geografisk information och Inspire har medfört att NMDP 4.0 är hårt kopplad till de senaste tekniska riktlinjer som tagits fram inom Inspire: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007 (TG Metadata 2.0.1). För att få en fullständig specifikation av kraven i NMDP 4.0 är det därför nödvändigt att utgå från TG 2.0.1 och komplettera den med de nationella tillägg och anpassningar som beskrivs i denna tekniska specifikation. Genom att registrera metadata enligt NMDP 4.0 uppfylls därmed både nationella krav och de krav som ställs inom Inspire.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Detta dokument utgör den nationella metadataprofilen för geografisk information version 4.0, refereras till i
fortsättningen som [NMDP 4.0], och är framtagen av SIS/TK 323/AG03 Metadata för geodata. Deltagare i
arbetsgruppen är Boverket, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Lantmäteriet, Stockholms
stad och MetaGIS. Profilen kommer att förvaltas av SIS tekniska kommitté för geodata SIS/TK 323.
Den nationella infrastrukturen för geografisk information är en överenskommen uppsättning regler för hur
samverkan ska ske avseende tekniska, administrativa och juridiska aspekter av utbyte och åtkomst till resurser
som är nära kopplat till infrastrukturen för rumslig information i Europa.
De tekniska aspekterna för att underlätta ett tjänstebaserat utbyte av data har i huvudsak definierats av W3C,
ISO, OGC samt Inspire. Inom Inspire har ett omfattande arbete genomförts för att ta fram tekniska riktlinjer för
hur dessa tekniska standarder bör användas inom en infrastruktur för rumslig information. En metadataprofil
och tekniska riktlinjer för att beskriva data och tjänster har tagits fram. De tekniska riktlinjerna för metadata inom
Inspire [TG 2.0.1] har legat som grund för detta dokument. För att få en fullständig specifikation av kraven i
[NMDP 4.0] är det nödvändigt att utgå från den engelskspråkiga [TG 2.0.1] och komplettera den med detta
dokument där nationella tillägg och anpassningar redovisas.
Genom att registrera metadata enligt [NMDP 4.0] uppfylls därmed både nationella krav och de krav som ställs
inom Inspire.
I kapitel 0.7 Läsanvisning beskrivs hur detta dokument ska användas tillsammans med [TG 2.0.1] för att förstå
kraven på metadata för olika typer av resurser.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 80:2018

Geografisk information - Nationell metadataprofil för geografisk information
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - National metadata profile for geographic information

Artikelnummer: STD-80006776

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-09-19

Antal sidor: 72