Standardutveckling · SIS/TK 181

Brandsäkerhet

Vid brand i en byggnad är det viktigt att såväl de byggmaterial som används som att hela byggnaden svarar mot ställda krav på säkerhet. Kommittén ansvarar för att utveckla standarder för att bedöma brandrisker, för att säkerställa byggnaders brandsäkerhet och för att värdera byggmaterials brandegenskaper.

Kommittén för Brandsäkerhet deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder. Målet är att de byggprodukter som tillverkas och de beräkningsmetoder för dimensionering som används på brandområdet bidrar till avsedd brandsäkerhet i nya och befintliga byggnader och andra fysiska miljöer, i så väl Sverige som internationellt, samt att brandprodukterna har optimala brandtekniska egenskaper vad gäller säkerhet, ekonomi och miljö. 

Den svenska kommittén för brandsäkerhet deltar aktivt i arbetet med framtagandet av de europastandarder som ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter, likväl som utvecklandet av nya provmetoder och analytisk dimensionering av byggnadens brandsäkerhet. Detta för att svenska kunskaper och intressen skall tillvaratas i morgondagens standarder. Boverket åberopar så kallad euroklass, som bestäms vid provning av produkter, som därefter klassificeras med hjälp av den europeiska klassificeringsstandarden. Detta är även en viktig del av harmoniseringen för en europeisk byggproduktmarknad. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 67 standarder
ISO 16731, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Data som krävs för brandteknisk dimensionering
ISO/TR 24679-2, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 2: Exempel för flygplatsterminal
ISO/TR 15655, Fire resistance - Tests for thermo-physical and mechanical properties of structural materials at elevated temperatures for fire engineering design
ISO N1344_Smoke_box gas analysis, Smoke_box gas analysis
ISO/TR 24679-4, Fire safety Engineering - Performance of structure in fire - Part 4: Example of a multi-storey building in Japan
ISO/TR 24679-5, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 5: Exempel för
ISO 29763, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende -
ISO/TR 17886, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Evakuering
ISO/TR 19676, Fire threat to people - Methodology and examples of tenability assessment
ISO/TR 22898, Review of outputs for fire containment tests for buildings in the context of fire safety engineering
EN 13501-3, Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem
ISO PRF 20414, Brandsäkerhetsteknik - Verifierings- och valideringsprotokoll för byggnad av brandevakueringsmodeller
ISO 20902, Fire Separating Elements Exposed to Engulfing Hydrocarbon Fires
EN 17020-2, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 2: Självstängning avseende utmattning för rulljalusier av stål
EN 17020-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 3: Självstängning avseende utmattning för skjutdörrar och skjutportar av stål
ISO/TR 20413, Fire safety engineering - Survey of performance-based safety design practices in different countries
ISO 19703:2010/Amd 1, Produktion och analys av toxiska gaser i en brand - Beräkning av ämnesutbyten, ekvivalenskvot och förbränningseffektivitet i experimentella bränder
ISO 21397, FTIR analysis of fire effluents in cone calorimeter tests
EN 17020-1, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd - Del 1: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda dörrar och svängdörrar av stål
ISO/TR 21721, Guidance on the calculatioin of asymmetrical partitions / vertical membranes with respect to their fire resistance performance
ISO/TS 16733-2, Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires - Part 2: Design fires
ISO/TR 23932-2, Fire safety engineering - General principles - Part 2: Example of a dry cleaning store
ISO 13785-2, Reaction-to-fire tests for façades - Part 2: Large-scale test
EN 15269-20, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller rökkontroll för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inkl. beslag - Del 20: Rökkontroll hos glasdörrar av stål, trä och metall
ISO/TR 17755-1, Fire safety - Statistical data collection - Part 1: Overview of national fire statistics practices
ISO/TS 19850, Fire tests - method for evaluating the potential use of LED (light emitting diode) as alternative to white light for measuring the smoke density and smoke production rate in fire test
ISO 21524, Produktstandard för brandmotstånd - Brandgardiner - Krav
ISO 20710-1, Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 1: Allmänna principer
ISO 13571-1, Livshotande parametrar i händelse av brand - Del 1: Vägledning för bedömning av tiden till kritiska förhållanden vid brand
EN 1366-4, Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 4: Linjära tätningar
EN 15882-5, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader - Del 5:Kombinerade penetrationstätningar
EN 1366-3, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 3: Tätning av genomföringar
EN 1366-5, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 5: Kanaler och schakt för installationer
EN 13238, Brandteknisk provning av byggprodukter - Konditionering och allmänna regler för val av underlag
EN 1366-8, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 8: Kanaler för evakuering av brandgaser
ISO PRF 834-2, Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples
ISO/TS 12828-3, Valideringsmetod för brandgasanalys - Del 3: Överväganden avseende interlaboratoriejämförelser med kemiska analyser av brandutsläpp
ISO/TS 19677, Riktlinjer för bedömning av de negativa effekterna på miljön och människor från skogsbränder
ISO/TR 17252, Brandprovning - Tillämplighet av provningsmetoder för materials reaktion på brand för brandmodellering och brandteknisk dimensionering
ISO/TS 23657, Brandteknisk provning av byggsystem med sandwichelement - Intermediate-scale box test
ISO 20710-2, Brandsäkerhetsteknik -Aktiva brandskyddssystem - Del 2: Beräkning av detekteringstid för värme
ISO 23693-1, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 1: Generella krav
ISO 14697, Brandteknisk provning av byggprodukter - Vägledning vid val av underlagsmaterial för byggprodukter och produkter inom transportsektorn
ISO 24678-9, Brandteknisk dimensionering - Krav för algebraiska formler - Del 9: Utsprutad flamma från en öppning
ISO 26367-3, Riktlinjer för utvärdering av miljöpåverkan från brandgaser - Del 3: Provtagning och analys
ISO 22899-1, Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials - Part 1: General requirements
EN 13381-7:2019/Amd 1, Brandteknisk provning av byggnadsdelar - Bidrag till brandmotstånd - Del 7: Skydd av träkonstruktioner
ISO/TR 24188, Omfattande utomhusbränder och dess påverkan på miljön - Överblick över olika metoder för standardisering
ISO/TR 24488, Brandsäkerhet i vägtunnlar - Allmän översikt över regelverk och forskning
ISO/TR 22899-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 2 - Klassificering- och implementeringsmetoder
ISO 23693-2, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 2: Divisional element
ISO 20902-2, Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries - Part 2:Additional procedures for pipe penetration and cable transit sealing systems
ISO 23693-3, Bestämning av brandisoleringsförmåga hos brandskyddsmaterial att stå emot gasexplosioner - Del 3: Structural elements
EN 1366-10, Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 10: Spjäll för rökkontroll
EN 15269-3, Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och/eller brandgastäthet för dörrar, luckor och öppningsbara fönster, inklusive beslag - Del 3: Brandmotstånd för gångjärnshängda dörrar och svängdörrar av trä och öppningsbara fönster av trä
ISO/TS 21602, Fire safety engineering - Estimating the reduction in movement speed based on visibility and irritant species concentration
ISO 3182, Light Measuring System for Smoke Emission Testing
ISO/TS 5660-3, Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust Part 3: Vägledning för mätning
ISO 21925-2, Provning av brandmotstånd - Brandspjäll för luftfördelningssystem - Del 2: Svällande spjäll
ISO 6944-1:2008/Amd 2, Fire containment - Elements of building construction - Part 1: Ventilation ducts
ISO 3957, Brandteknisk provning - Fasader - Mätning av värme- och rökgenerering vid allvarliga utsiktsbrandscenarier
ISO/TR 24679-8, Brandsäkerhetsteknik (Fire Safety Engineering) - Brandutsatta konstruktioners beteende - Del 8: Exempel på branddesign
ISO 3008-4, Provning av brandmotstånd - Del 4: Brandmotstånd för linjära fogtätningsmaterial som används för att täta mellanrummet mellan en branddörrram och den bärande konstruktionen
ISO/TR 16312-2, Vägledning för att bedöma giltigheten av fysikaliska brandmodeller för erhållande av data rörande brandgasers giftighet - Del 2: Utvärdering av olika småskaliga testmetoder
ISO PRF 13784-2, Brandteknisk provning av byggsystem med sandwichelement - Del 2: Rumsprovning - stort rum
EN 17020-4, Utökad tillämpning av resultat från provning av självstängning avseende utmattning för dörrar och öppningsbara fönster - Del 4: Självstängning avseende utmattning för gångjärnshängda glasade dörrenheter och öppningsbara fönster med metallramar och med brandmotstånd
ISO 21843:2018/Amd 1, Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels - Amendment 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 140 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 181/AG 01, BIM och brandskydd
SIS/TK 181/AG 02, Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden
SIS/TK 181/AG 03, Terminologi
Deltagare 30 företag och organisationer
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, ESKILSTUNA
Bevent Rasch AB, BORÅS
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB, Malmö
Bröderna Rasch AB, MOTALA
Daloc Futura AB, Töreboda
EKOVENT AB, Vellinge
EOV Sverige AB, Stenungsund
Hilti Svenska AB, ARLÖV
Icopal AB, Malmö
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Kiwa Swedcert, Karlskrona
Lindab Ventilation AB, Båstad
Linnéuniversitetet Institutionen för teknik TEK, Växjö
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds universitet, Lund
Lunds Universitet Avd. för Brandteknik och Riskhantering, Lund
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, SKÖVDE
Polyseam AB, Årsta
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Roxtec International AB, KARLSKRONA
Saint-Gobain Ecophon AB, HYLLINGE
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Saint-Gobain Sweden AB / Gyproc, Bålsta
Schneider Electric Sverige AB, Nyköping
Svensk Ventilation AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 92, Fire safety
ISO/TC 92/SC 1, Fire initiation and growth
ISO/TC 92/SC 2, Fire containment
ISO/TC 92/SC 3, Fire threat to people and environment
ISO/TC 92/SC 4, Fire safety engineering
ISO/TC 92/TG 2, Fire fighters
ISO/TC 92/TG 3, Large outdoor fires
ISO/TC 92/WG 14, Large outdoor fires and the built environment
ISO/TC 92/WG 15, Road Tunnel Fire Safety
CEN/TC 127, Fire safety in buildings
CEN/TC 127/WG 1, Structural and separating elements
CEN/TC 127/WG 2, Services
CEN/TC 127/WG 3, Fire Doors
CEN/TC 127/WG 4, Reaction to fire
CEN/TC 127/WG 5, Roofs
CEN/TC 127/WG 8, Fire Safety Engineering
CEN/TC 156/WG 9, Fire precautions for air distribution systems in buildings
CEN/TC 401, Reduced Ignition Propensity Cigarettes
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. 

Läs mer

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot brand (13.220) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

SIS/TK 181 Projektblad

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 181 för att veta mer om kommittén och dess arbete!

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se