Standardutveckling · SIS/TK 423

Luftkvalitet

Luft är en bärare av olika oorganiska och organiska föroreningar. Utomhus kan luftströmmar sprida sitt innehåll över mycket stora områden. Inom arbetslivet förekommer många luftburna giftiga ämnen. Även inomhusluft bär på olika skadliga ämnen. För att säkra vår miljö är det därför viktigt att det finns metoder för att mäta luftkvalitet och övervaka utsläpp. Detta är något som kommittén verkar för.

Projektet Luftkvalitet har som mål att:

  • Påverka utformningen av områdets standarder, riktlinjer och tekniska rapporter
  • Implementera de globala och europeiska standarderna i Sverige
  • Sprida information om att standarderna finns
  • Bidra till att standarderna tillämpas

Projektets område avser standardisering av:

  • Terminologi, mätstrategier och definition av termer
  • Krav på mätmetoder, provtagning och analys av organiska och oorganiska föreningar (gaser och partiklar) och biologiska ämnen.
  • Metoder för mätning av hudexponering
  • Produktion och analys av kalibreringsgaser och gasblandningar

 

Ta del av samtliga publicerade standarder, tekniska rapporter och tekniska specifikationer från SIS/TK 423 Luftkvalitet här >> 
(listorna uppdateras två gånger per år). Vissa av standardprodukterna har tillägg och rättningar, det har markerats i listorna med en röd text.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 60 standarder
EN , Utsläpp och utomhusluft - Referensmetod för bestämning av CO2-koncentration och massutsläpp
ISO 16000-35, Inomhusluft - Del 35: Bestämning av det totala cellantalet i byggmaterial
ISO 6768, Ambient and indoor air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method
ISO 19694-1, utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 1: Allmänna riktlinjer
ISO 19694-2, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 2: Järn- och stålindustri
IEC/ISO 62990-1, Arbetsplatsluft - Del 1: Gasdetektorer - Prestandakrav för gasdetektorer för toxiska gaser
EN , Air quality - Performance evaluation of sensors for the determination of concentrations of gaseous pollutants and particulate matter in ambient air
EN , Air quality - Continuous instrumental odorant monitoring in air to assess risks of odour (nuisance) and safety
EN , Stationary source emissions - Determination of the concentration of formaldehyde - Manual method
CEN/TS , Ambient air - Definition and use of model quality objectives for air quality model applications
ISO 21087, Gasanalys - Analytiska metoder för vätebränsle - Bränslecellstillämpningar för protonutbytesmembran (PEM) för vägfordon
ISO 6142-2, Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 2: Gravimetric method for Class II mixtures
CEN/TR 16911-1, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 16911-1:2013
EN N 921, Workplace exposure - Determination of Size-Weighted Relevant Fine Fraction (SWeRF) and Size-Weighted Relevant Fine Fraction of crystalline silica (SWeRFcs)
EN N 2507, Stationary source emissions - Measurement of the concentration of fluorinated compounds, expressed in hydrofluoric acid (HF) — Manual method
EN 14662-1, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av bensenkoncentrationer - Del 1: Pumpad provtagning med efterföljande termisk desorption och gaskromatografi
ISO 23227, Stationary source emissions - Measurement method for volumetric flow of Non-CO2 GHG(CF4, NF3, SF6, N2O) in semiconductor and display industries
ISO 19694-7, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 7: Halvledar- och bildskärmsindustri
EN 14211, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av kvävedioxid och kvävemonoxid med kemiluminescens
EN 14212, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens
EN 14625, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av ozon med ultraviolett fotometri
EN 14626, Utomhusluft - Standardmetod för mätning av koncentrationen av kolmonoxid med icke-dispersiv infraröd spektroskopi
EN 15267-3, Luftkvalitet - Bedömning av utrustning för mätning av luftkvalitet - Del 3: Prestandakriterier och testförfaranden för stationära automatiska mätsystem för kontinuerlig övervakning av utsläpp från stationära källor
ISO 23587, Arbetsplatsluft -Gasdetektorer - Elektriska apparater för detektering och mätning av syre - Prestandakrav och testmetoder
CEN/TS 17660-2, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 2: Partiklar i luften
EN 16976, Utomhusluft - Bestämning av partikelantalskoncentrationen av atmosfärisk aerosol
CEN/TS N 2832, Utomhusluft -
ISO 16000-11, Inomhusluft - Del 11: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provtagning, lagring av prov och beredning av provstycken
ISO 16000-9, Inomhusluft - Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med emissionskammare
CEN/TS N 2855, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av masskoncentration av formaldehyd - Automatisk metod
CEN/TR N 242, Vägledning för luftkvalitet i flygplanskabiner - Metod för EN 17436 och information om kemiska föreningar
EN 16339, Utomhusluft - Metod för bestämning av kvävedioxidhalt med diffusionsprovtagning
ISO 12219-11, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon- Del 11: Termisk desorptionsanalys av organiska emissioner för karakterisering av icke-metalliskt material för fordon
ISO 16000-22, Inomhusluft - Del 22: Detektion och kvantifiering av mögel med beta-N-acetylhexosaminidas enzymaktivitet
ISO 16000-33, Inomhusluft - Del 33: Bestämning av ftalater med gaskromatografi / masspektrometri (GC / MS)
ISO 16000-43, Inomhusluft - Del 43: Standardmetod för bedömning av luftrenares förmåga att reducera luftburna odlingsbara svampar i en testkammare
ISO 16000-44, Inomhusluft - Del 44: Testmetod för bedömning av upplevd inomhusluftkvalitet för användning vid testning av luftrenare med gasfiltrering
EN ISO 19694-3, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri
EN ISO 19694-4, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 4: Aluminiumindustri
EN ISO 19694-5, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 5: Kalkindustri
EN ISO 19694-6, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 6: Ferrolegeringsindustri
ISO 6323-1, Workplace atmospheres — Determination of arsenic and arsenic compounds by electrothermal atomic absorption spectrometry — Part 1: Part 1: Arsenic and arsenic compounds, except arsine by ET-AAS
ISO 6868, Workplace Air — Quantitative determination of quartz and cristobalite in bulk materials by X-ray powder diffraction methods
EN 15267-4, Luftkvalitet - Bedömning av utrustning för mätning av luftkvalitet - Del 4: Prestandakriterier och testförfaranden för portabla automatiska mätsystem för periodiska mätningar av utsläpp från stationära källor
ISO 7935, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av halten svaveldioxid - Prestandakrav för automatiska mätsystem
ISO 12219-12, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon- Del 12: Konstläder av PVC eller Polyuretan - Specifikationer och metoder för bestämning av foggingegenskaper hos interiörmaterial i bilars
ISO 16000-19, Inomhusluft - Del 19: Provningsstrategi för mögel
ISO 13977, Arbetsplatsluft - Exponering på arbetsplatsen — Bedömning av hudexponering — Principer och metoder
ISO 21438-2, Arbetsplatsluft - Bestämning av oorganiska syror med jonkromatografi - Del 2: Flyktiga syror utom fluorvätesyra (väteklorid, vätebromid och salpetersyra)
ISO 16538, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av volymflöde och koncentration av fluorerade föreningar (FC) och N2O i kanaler i halvledar- och displayprocesser
ISO 5409, Utsläpp från stationära källor - Provtagning och bestämning av kvicksilver i rökgas med kemisk absorptionsmetod
CEN/TS N 3114, Luftkvalitet - Prestandautvärdering av luftkvalitetssensorsystem - Del 2: Partiklar i omgivande luft
EN 14385, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av totalutsläpp av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl och V
ISO 14912, Gasanalys - Omvandling av gasblandningars sammansättningsdata
ISO 6143, Gasanalys - Jämförelsemetoder för bestämning och kontroll av kalibreringsgasers sammansättning
EN ISO 16000-11, Inomhusluft - Del 11: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provtagning, lagring av prov och beredning av provstycken (ISO/DIS 16000-11:2023)
ISO 30011, Arbetsplatsluft - Bestämning av metaller och metalloider i luftburna partiklar med induktivt kopplad plasma masspektrometri
EN ISO 6143, Gasanalys - Jämförelsemetoder för bestämning och kontroll av kalibreringsgasers sammansättning
EN ISO 14912, Gasanalys - Omvandling av gasblandningars sammansättningsdata
ISO 12141, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av masskoncentration av partikulärt material (stoft) vid låga koncentrationer - Manuell gravimetrisk metod
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 316 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft
SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys
SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft
SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft
SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp
SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
Absolent AB, Lidköping
Alnab Armatur AB, Partille
Avfall Sverige AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
DGE Mark och Miljö AB, Göteborg
EHS Analytics AB, Staffanstorp
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Linde Gas AB, Knivsta
Naturvårdsverket, Stockholm
Naturvårdsverket Naturresurs Forskn & Undersökning, Stockholm
Opsis AB, Furulund
Ramboll Sweden AB, Stockholm
Referenslaboratoriet luftkvalitet (Stockholms universitet), Stockholm
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Stockholm
Senseair AB, Delsbo
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
Sick AB, Skärholmen
Siemens Energy AB, Finspång
SMHI, Norrköping
Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Vargön Alloys AB, Vargön
Vattenfall AB, Nyköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 58 internationella kommittéer
ISO/TC 146, Air quality
ISO/TC 146/SC 1, Stationary source emissions
ISO/TC 146/SC 2, Workplace atmospheres
ISO/TC 146/SC 3, Ambient atmospheres
ISO/TC 146/SC 4, General aspects
ISO/TC 146/SC 6, Indoor air
ISO/TC 158, Analysis of gases
CEN/TC 137, Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents
CEN/TC 264, Air quality
CEN/TC 421, Emission safety of combustible air fresheners
CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft:

CEN/TC 421, Emission safety of combustible air fresheners

ISO/TC 146/SC 6, Indoor air

SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys:

CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

ISO/TC 158, Analysis of gases

ISO/TC 158/WG 2, Quality assurance of gas analysis

ISO/TC 158/WG 3, Gravimetric methods

ISO/TC 158/WG 4, Comparison methods and certificates

SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft:

CEN/TC 137, Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137/WG 3, Particulate matter

ISO/TC 146/SC 2, Workplace atmospheres

SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft:

CEN/TC 264, Air quality

CEN/TC 264/WG 11, Ambient air – Diffusive samplers

CEN/TC 264/WG 12, Ambient air – VOCs/SO2/NO2/O3/CO

CEN/TC 264/WG 13, Ambient air – Ozone precursors and benzene

CEN/TC 264/WG 15, Ambient air – PM10/PM2,5

CEN/TC 264/WG 21, Ambient air – PAHs

CEN/TC 264/WG 28, Ambient air and emissions – Bioaerosols

CEN/TC 264/WG 30, Ambient air – Biomonitoring with flowering plants

CEN/TC 264/WG 32, Ambient air – Particle number concentration

CEN/TC 264/WG 35, Ambient air – EC/OC

CEN/TC 264/WG 39, Ambient air – Airborne pollen grains and fungal spores

CEN/TC 264/WG 41, Emissions and ambient air – Instrumental odour monitoring

CEN/TC 264/WG 42, Ambient air – Air quality sensors

CEN/TC 264/WG 43, Ambient air – Modelling quality objectives

CEN/TC 264/WG 44, Ambient air – Source apportionment

ISO/TC 146/SC 3, Ambient atmospheres

ISO/TC 146/SC 3/WG 1, Determination of asbestos fibre content

ISO/TC 146/SC 3/WG 22, Measurement of substances in ambient air from transportation sources

SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp:

CEN/TC 264, Air quality

CEN/TC 264/WG 1, Emissions – Dioxins and PCB

CEN/TC 264/WG 28, Ambient air and emissions – Bioaerosols

CEN/TC 264/WG 33, Emissions – GHG in energy-intensive industries

CEN/TC 264/WG 38, Emissions – Diffuse VOC

CEN/TC 264/WG 40, Emissions – Formaldehyde

CEN/TC 264/WG 41, Emissions and ambient air – Instrumental odour monitoring

CEN/TC 264/WG 45, Emissions – Proficiency testing schemes

CEN/TC 264/WG 46, TFE - Task Force Emissions

CEN/TC 264/WG 47, Emissions – Diffuse emissions from building vents and roof openings

CEN/TC 264/WG 8, Emissions – Total mercury

CEN/TC 264/WG 9, Emissions – Quality assurance of AMS

ISO/TC 146/SC 1, Stationary source emissions

ISO/TC 146/SC 1/WG 30, GHG energy-intensive industries – Specific sectors

ISO/TC 146/SC 1/WG 34, Revision of ISO 10849 and ISO 7935

ISO/TC 146/SC 1/WG 35, Sampling and determination of mercury in flue gas using chemical absorption method

ISO/TC 146/SC 1/WG 36, Revision of ISO 16911

ISO/TC 146/SC 1/WG 37, Revision of ISO 13271

SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan:

CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Miljöskydd (13.020) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Omgivningsluft (13.040.20) Arbetsplatsluft (13.040.30) Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Övrigt (13.040.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Eva Emanuelsson
Ordförande
RISE Research Institute of Sweden AB