Standardutveckling · SIS/TK 423

Luftkvalitet

Luft är en bärare av olika oorganiska och organiska föroreningar. Utomhus kan luftströmmar sprida sitt innehåll över mycket stora områden. Inom arbetslivet förekommer många luftburna giftiga ämnen. Även inomhusluft bär på olika skadliga ämnen. För att säkra vår miljö är det därför viktigt att det finns metoder för att mäta luftkvalitet och övervaka utsläpp. Detta är något som kommittén verkar för.

Projektet Luftkvalitet har som mål att:

  • Påverka utformningen av områdets standarder, riktlinjer och tekniska rapporter
  • Implementera de globala och europeiska standarderna i Sverige
  • Sprida information om att standarderna finns
  • Bidra till att standarderna tillämpas

Projektets område avser standardisering av:

  • Terminologi, mätstrategier och definition av termer
  • Krav på mätmetoder, provtagning och analys av organiska och oorganiska föreningar (gaser och partiklar) och biologiska ämnen.
  • Metoder för mätning av hudexponering
  • Produktion och analys av kalibreringsgaser och gasblandningar

 

Ta del av samtliga publicerade standarder från SIS/TK 423 Luftkvalitet här (listorna uppdateras kontinuerligt i takt med nya publicerade standarder).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 78 standarder
ISO 4225, Luftkvalitet - Allmänt - Terminologi
EN , Air quality - Continuous instrumental odorant monitoring in air to assess risks of odour (nuisance) and safety
EN , Air quality - Performance evaluation of sensors for the determination of concentrations of gaseous pollutants and particulate matter in ambient air
CEN/TS 17405, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av masskoncentrationen av koldioxid - Referensmetod: infraröd spektroskopi
ISO 8518, Arbetsplatsluft - Bestämning av partikulärt bly och blyföreningar - Metod med flam- eller elektrotermisk atomabsorptionsspektrometer
ISO 16000-42, Inomhusluft - Del 42: Mätning av submikronpartiklar
EN 482, Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen
CEN/TS N 2782, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 2: Partiklar i luften
CEN/TS N 2781, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 1: Föroreningar i luften
ISO 23861, Arbetsplatsluft - Procedurer för mätning av ett halvflyktigt kemiskt medel genom att använda pumpprovtagare - Krav och testmetoder
EN 16429, Utsläpp och utomhusluft - Provtagning och bestämning av halten väteklorid i gaskanaler och skorstenar - Infraröd analysteknik
EN N 2772, Utomhusluft - Metodik för prestandabedömning av system för källfördelningsmodellering
ISO 14966, Utomhusluft - Bestämning av antalskoncentrationen av oorganiska fiberformiga partiklar - Metod för svepelektronmikroskop
EN ISO 6145-2, Gasanalys - Tillverkning av kalibreringsgaser med dynamiska metoder - Del 1: Allmänt (ISO 6145-1:2018)
ISO 15202-2, Arbetsplatsluft - Bestämning av metaller och metalloider i luftburna partiklar med induktivt kopplad plasma och atomemissionsspektrometri - Del 2: Provberedning
ISO 15202-1, Arbetsplatsluft - Bestämning av metaller och metalloider i luftburna partiklar med induktivt kopplad plasma och atomemissionsspektrometri - Del 1: Provtagning
ISO 16000-41, Inomhusluft - Del 41: Bedömning och klassificering
ISO 23587, Arbetsplatsluft -Gasdetektorer - Elektriska apparater för detektering och mätning av syre - Prestandakrav och testmetoder
ISO 10312, Utomhusluft - Bestämning av asbestfibrer - Direkt överföring av transmissions elektronmikroskopi
ISO 13794, Utomhusluft - Bestämning av asbestfibrer - Indirekt överföring av transmissions elektronmikroskopi
EN N 2726, Utomhusluft - Bestämning av partikelstorleksspektra av atmosfärisk aerosol med användning av en mobilitetspartikelstorleksspektrometer (MPSS)
ISO 23506, Arbetsplatsluft - Analys av luftburna, icke-blandbara mineraloljedroppar och ånga med Fourier - Transform infraröd spektroskopi
EN N 196, Luftkvalitet i flygplanskabiner - Kemiska föroreningar
ISO 12219-10, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon - Del 10: Mätmetoder för flyktiga organiska ämnen (VOC) -Lastbilar och bussar
EN 15267-3, Utsläpp och utomhusluft - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 3: Prestandakrav och testförfaranden för automatiska mätsystem för övervakning av emissioner från fasta förbränningsanläggningar
EN 15267-2, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 2: Inledande bedömning av AMS-tillverkares kvalitetsledningssystem och efterkontroll av tillverkningsförfarandet.
EN 15267-1, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 1: Generella principer
ISO 23431, Utomhusluft - Mätning av luftkvalitet i vägtunnlar
ISO 6145-1, Gasanalys - Tillverkning av kalibreringsgaser med dynamiska, volymetriska metoder. - Del 1: Allmänt
EN 13725, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av luktkoncentration med dynamisk olfaktometri
ISO 23320, Arbetsplatsluft - Metoder för mätning av gaser och ångor med diffusionsprovtagare - Funktionskrav och provningsmetoder
EN ISO 22065, Arbetsplatsluft - Metoder och prestandakrav för mätning av gaser och ångor med pumpade provtagare
EN 17289-3, Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 3: Sedimentationsmetod
EN 17289-2, Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 2: Beräkningsmetod
EN 17289-1, Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 1: Generell information och val av testmetod
EN 17340, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentration av fluorerade föreningar som HF - Referensmetod
ISO 19694-7, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 7:
ISO 23227, Stationary source emissions - Measurement method for volumetric flow of Non-CO2 GHG(CF4, NF3, SF6, N2O) in semiconductor and display industries
EN ISO 21877, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av ammoniak i rökgas - Manuell metod
EN ISO 21832, Arbetsplatsluft - Metoder för bestämning av metaller och halvmetaller i luftburna partiklar - Krav och provningsmetoder
ISO 16000-6, Inomhusluft - Del 6: Bestämning av flyktiga organiska ämnen i inomhusluft och testkammarluft med aktiv provtagning på Tenax TA adsorbent, termisk desorption och gaskromatografi med MS eller MS-FID
EN 17255-2, Utsläpp från stationära källor - Insamling och bearbetning av data - Del 2: Krav på datainsamling och hanteringssystem
EN 17255-1, Utsläpp från stationära källor - Insamling och bearbetning av data - Del 1: Krav för bearbetning och rapportering av data
EN 17346, Utomhusluft - Standardmetod för bestämning av koncentrationen av ammoniak genom diffusionsprovtagning
ISO 12219-1, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon - Del 1: Testkammare för hela fordon - specifikation och metod för bestämning av lättflyktiga organiska ämnen i kupéluft
IEC 62990-2, Workplace Atmospheres -Part 2: Gas detectors -Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours and oxygen
ISO 24095, Arbetsplatsluft - Vägledning för bestämning av respirabel kristallin kiseldioxid
EN N 2507, Stationary source emissions - Measurement of the concentration of fluorinated compounds, expressed in hydrofluoric acid (HF) — Manual method
ISO 16000-28, Inomhusluft - Del 28: Bestämning av luktemission från byggnadsmaterial med hjälp av testkammare
ISO PRF 19229, Gasanalys - Analys av renhet och behandling av renhetsdata
EN 14031, Arbetsplatsluft - Bestämning av luftburna endotoxiner
EN 13098, Arbetsplatsluft - Mätning av luftburna mikroorganismer och mikrobiella föreningar - Allmänna krav
ISO 12039, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av kolmonoxid, koldioxid och oxygen - Prestandakrav och kalibrering av automatiska mätsystem
ISO 21741, Utsläpp från stationära källor - Provtagning och bestämning av kvicksilverföreningar i rökgas med hjälp av amalgamefälla i guld
ISO 21877, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av ammoniak i rökgas - Manuell metod
EN N 921, Workplace exposure - Determination of Size-Weighted Relevant Fine Fraction (SWeRF) and Size-Weighted Relevant Fine Fraction of crystalline silica (SWeRFcs)
CEN/TR 16911-1, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 16911-1:2013
ISO 19230, Gasanalys - Provtagning - Allmänt
ISO 6142-2, Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 2: Gravimetric method for Class II mixtures
ISO 16000-40, Inomhusluft - Del 40: Ledningssystem för inomhusluft
EN 17389, Utsläpp från stationära källor - Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll för automatiska övervakningssystem för stoftreningsutrustning
ISO 21087, Gasanalys - Analytiska metoder för vätebränsle - Bränslecellstillämpningar för protonutbytesmembran (PEM) för vägfordon
CEN/TS , Ambient air - Methodology for the assessment of the performance of source apportionment model applications
CEN/TS , Ambient air - Definition and use of model quality objectives for air quality model applications
EN , Stationary source emissions - Determination of the concentration of formaldehyde - Manual method
EN 17359, Utsläpp från stationära källor - Bioaerosoler och biologiska medel - Provtagning av bioaerosoler och insamling i vätskor - Impingementmetod
IEC/ISO 62990-1, Arbetsplatsluft - Del 1: Gasdetektorer - Prestandakrav för gasdetektorer för toxiska gaser
ISO 20264, Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual volatile organic compounds (VOCs) in waste gases from non-combustion processes
ISO 19694-6, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 6: Ferrolegeringsindustri
ISO 19694-5, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 5: Kalkindustri
ISO 19694-4, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 4: Aluminiumindustri
ISO 19694-3, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri
ISO 19694-2, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 2: Järn- och stålindustri
ISO 19694-1, utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 1: Allmänna riktlinjer
ISO 6768, Ambient and indoor air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method
ISO 16000-35, Inomhusluft - Part 35: Measurement of polybrominated diphenylether, hexabromocyclododecane and hexabromobenzene
EN , Utsläpp och utomhusluft - Referensmetod för bestämning av CO2-koncentration och massutsläpp
ISO 6145-2, Gasanalys - Tillverkning av kalibreringsgaser med dynamiska, volymetriska metoder. - Del 2: Volymetriska pumpar
Visa fler Visa färre
Utgivet 261 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft
SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys
SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft
SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft
SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp
SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
ABB AB, Kista
Absolent AB, Lidköping
AGA Gas AB, Enköping
Alfakomp AB, Saltsjö-Boo
Alnab Armatur AB, Partille
Avfall Sverige AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
DGE Mark & Miljö AB, Göteborg
DGE Mark & Miljö AB, Göteborg
Energiforsk AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jernkontoret, Stockholm
Naturvårdsverket, Stockholm
Naturvårdsverket, Östersund
Opsis AB, Älvsjö
Preem AB, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Lund
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
SICK AB, Skärholmen
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
SMHI, Norrköping
Stockholms universitet Inst f tillämpad miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Vargön Alloys AB, Vargön
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 146, Air quality
ISO/TC 146/SC 1/WG 32, Hg
ISO/TC 146/SC 1/WG 33, NH3
ISO/TC 146/SC 1/WG 34, Revision ISO 12039
ISO/TC 146/SC 4, General aspects
ISO/TC 146/SC 4/WG 1, Terminology
ISO/TC 146/SC 5, Meteorology
ISO/TC 146/SC 6/WG 22, Brominated flame retardants
CEN/TC 264, Air quality
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Miljöskydd Miljöpåverkansbedömning Nedsmutsning, regler och skydd Övrigt Luftkvalitet Allmänt Omgivningsluft Arbetsplatsluft Utsläpp från stationära källor Övrigt