Standardutveckling · SIS/TK 423

Luftkvalitet

Luft är en bärare av olika oorganiska och organiska föroreningar. Utomhus kan luftströmmar sprida sitt innehåll över mycket stora områden. Inom arbetslivet förekommer många luftburna giftiga ämnen. Även inomhusluft bär på olika skadliga ämnen. För att säkra vår miljö är det därför viktigt att det finns metoder för att mäta luftkvalitet och övervaka utsläpp. Detta är något som kommittén verkar för.

Projektet Luftkvalitet har som mål att:

  • Påverka utformningen av områdets standarder, riktlinjer och tekniska rapporter
  • Implementera de globala och europeiska standarderna i Sverige
  • Sprida information om att standarderna finns
  • Bidra till att standarderna tillämpas

Projektets område avser standardisering av:

  • Terminologi, mätstrategier och definition av termer
  • Krav på mätmetoder, provtagning och analys av organiska och oorganiska föreningar (gaser och partiklar) och biologiska ämnen.
  • Metoder för mätning av hudexponering
  • Produktion och analys av kalibreringsgaser och gasblandningar

 

Ta del av samtliga publicerade standarder från SIS/TK 423 Luftkvalitet här (listorna uppdateras kontinuerligt i takt med nya publicerade standarder - grönfärgade är nya sedan förra uppdateringen).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 70 standarder
EN , Utsläpp och utomhusluft - Referensmetod för bestämning av CO2-koncentration och massutsläpp
ISO 16000-35, Inomhusluft - Part 35: Measurement of polybrominated diphenylether, hexabromocyclododecane and hexabromobenzene
ISO 6768, Ambient and indoor air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method
ISO 19694-1, utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 1: Allmänna riktlinjer
ISO 19694-2, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 2: Järn- och stålindustri
ISO 19694-3, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri
ISO 19694-4, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 4: Aluminiumindustri
ISO 19694-5, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 5: Kalkindustri
ISO 19694-6, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 6: Ferrolegeringsindustri
IEC/ISO 62990-1, Arbetsplatsluft - Del 1: Gasdetektorer - Prestandakrav för gasdetektorer för toxiska gaser
EN , Air quality - Performance evaluation of sensors for the determination of concentrations of gaseous pollutants and particulate matter in ambient air
EN , Air quality - Continuous instrumental odorant monitoring in air to assess risks of odour (nuisance) and safety
EN , Stationary source emissions - Determination of the concentration of formaldehyde - Manual method
CEN/TS , Ambient air - Definition and use of model quality objectives for air quality model applications
CEN/TS , Ambient air - Methodology for the assessment of the performance of source apportionment model applications
EN N 2402, Utsläpp från stationära källor - Krav på system för utsläppsmätningar
ISO 21087, Gasanalys - Analytiska metoder för vätebränsle - Bränslecellstillämpningar för protonutbytesmembran (PEM) för vägfordon
ISO 6142-2, Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Part 2: Gravimetric method for Class II mixtures
ISO 19230, Gasanalys - Provtagning - Allmänt
EN 14884, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av totalkvicksilver: Automatiska mätsystem
CEN/TR 16911-1, Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 16911-1:2013
EN N 921, Workplace exposure - Determination of Size-Weighted Relevant Fine Fraction (SWeRF) and Size-Weighted Relevant Fine Fraction of crystalline silica (SWeRFcs)
ISO 21741, Utsläpp från stationära källor - Provtagning och bestämning av kvicksilverföreningar i rökgas med hjälp av amalgamefälla i guld
EN 14031, Arbetsplatsluft - Bestämning av luftburna endotoxiner
EN 14583, Arbetsplatsluft - Mätutrustningar för bestämning av halten bioaerosoler - Allmänna krav för användning och utvärdering av prestanda
ISO 16000-28, Inomhusluft - Del 28: Bestämning av luktemission från byggnadsmaterial med hjälp av testkammare
EN N 2507, Stationary source emissions - Measurement of the concentration of fluorinated compounds, expressed in hydrofluoric acid (HF) — Manual method
ISO 24095, Arbetsplatsluft - Vägledning för bestämning av respirabel kristallin kiseldioxid
IEC 62990-2, Workplace Atmospheres -Part 2: Gas detectors -Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours and oxygen
ISO 12219-1, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon - Del 1: Testkammare för hela fordon - specifikation och metod för bestämning av lättflyktiga organiska ämnen i kupéluft
EN 17255-3, Utsläpp från stationära källor - System för insamling och behandling av data - Del 3: Specifikation av prestandatest och certifiering av system för insamling och behandling av data
ISO 16000-6, Inomhusluft - Del 6: Bestämning av flyktiga organiska ämnen i inomhusluft och testkammarluft med aktiv provtagning på Tenax TA adsorbent, termisk desorption och gaskromatografi med MS eller MS-FID
ISO 23227, Stationary source emissions - Measurement method for volumetric flow of Non-CO2 GHG(CF4, NF3, SF6, N2O) in semiconductor and display industries
ISO 19694-7, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 7: Semiconductor and display industries
CEN/TS 17340, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av masskoncentration av fluorerade föreningar som HF - Referensmetod
EN 17289-1, Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 1: Generell information och val av testmetod
EN 17289-2, Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 2: Beräkningsmetod
EN 17289-3, Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 3: Sedimentationsmetod
EN 1540, Arbetsplatsluft - Terminologi
ISO 23320, Arbetsplatsluft - Metoder för mätning av gaser och ångor med diffusionsprovtagare - Funktionskrav och provningsmetoder
EN 13725, Utsläpp från stationära källor - Bestämning av luktkoncentration med dynamisk olfaktometri
ISO 23431, Utomhusluft - Mätning av luftkvalitet i vägtunnlar
EN 15267-1, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 1: Generella principer
EN 15267-2, Luftkvalitet - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 2: Inledande bedömning av AMS-tillverkares kvalitetsledningssystem och efterkontroll av tillverkningsförfarandet.
EN 15267-3, Utsläpp och utomhusluft - Certifiering av automatiska mätsystem - Del 3: Prestandakrav och testförfaranden för automatiska mätsystem för övervakning av emissioner från fasta förbränningsanläggningar
ISO 12219-10, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon - Del 10: Mätmetoder för flyktiga organiska ämnen (VOC) -Lastbilar och bussar
EN 17436, Luftkvalitet i flygplanskabiner - Kemiska föreningar
ISO 23506, Arbetsplatsluft - Analys av luftburna, icke-blandbara mineraloljedroppar och ånga med Fourier - Transform infraröd spektroskopi
ISO 23587, Arbetsplatsluft -Gasdetektorer - Elektriska apparater för detektering och mätning av syre - Prestandakrav och testmetoder
ISO 16000-41, Inomhusluft - Del 41: Bedömning och klassificering
CEN/TS 17458, Utomhusluft - Metodik för prestandabedömning av system för källfördelningsmodellering
EN 16429, Utsläpp från stationära källor- Provtagning och bestämning av halten väteklorid i gaskanaler och skorstenar - Infraröd analysteknik
ISO 23861, Arbetsplatsluft - Procedurer för mätning av ett halvflyktigt kemiskt medel genom att använda pumpprovtagare - Krav och testmetoder
CEN/TS N 2781, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 1: Gasformiga föroreningar i utomhusluft
CEN/TS N 2782, Luftkvalitet - Prestationsbedömning av luftkvalitetssensorer - Del 2: Partiklar i luften
EN 482, Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen
ISO 16000-42, Inomhusluft - Del 42: Mätning av submikronpartiklar
CEN/TR 17554, Utomhusluft - Tillämpning av EN 16909 för bestämning av elementärt kol (EC) och organiskt kol (OC) i PM10 och PMcoarse
ISO 8518, Arbetsplatsluft - Bestämning av partikulärt bly och blyföreningar - Metod med flam- eller elektrotermisk atomabsorptionsspektrometer
ISO 10849, Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentration av kväveoxider - Prestandegenskaper av automatiska mätsystem
ISO 16000-11, Inomhusluft - Del 11: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provtagning, lagring av prov och beredning av provstycken
ISO 16000-9, Inomhusluft - Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med emissionskammare
CEN/TR N 242, Vägledning för luftkvalitet i flygplanskabiner - Metod för EN 17436 och information om kemiska föreningar
EN 17255-4, Utsläpp från stationära källor - System för insamling och behandling av data - Del 4: Specifikation av krav och kvalitetssäkring för installation av system för insamling och behandling av data
ISO 21438-1, Arbetsplatsluft - Bestämning av oorganiska syror med jonkromatografi - Del 1: Svårflyktiga (svavelsyra och fosforsyra)
ISO 22065, Arbetsplatsluft - Metoder och prestandakrav för mätning av gaser och ångor med pumpade provtagare
EN ISO 22065, Arbetsplatsluft - Metoder och prestandakrav för mätning av gaser och ångor med pumpade provtagare
ISO 12963:2017/Amd 1, Gasanalys - Jämförande metoder för bestämning av sammansättningen av gasblandningar baserade på en- och tvåpunktskalibrering - Amendment 1: Korrigering till formel 5
ISO 6142-1:2015/Amd 1, Gasanalys - Tillverkning av kalibreringsgaser - Del 1: Gravimetrisk metod för klass 1 gaser - Amendment 1: Korrigeringar av formlerna i bilaga E och G
ISO 12219-11, Luftkvalitet - Kupéluft i fordon- Del 11: Termisk desorptionsanalys av organiska utsläpp för karakterisering av icke-metalliskt material för fordon
Visa fler Visa färre
Utgivet 289 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 423/AG 01, Inomhusluft
SIS/TK 423/AG 02, Gasanalys
SIS/TK 423/AG 03, Arbetsplatsluft
SIS/TK 423/AG 04, Utomhusluft
SIS/TK 423/AG 05, Utsläpp
SIS/TK 423/AG 06, Luftkvalitet i flygplan
Visa fler Visa färre
Deltagare 30 företag och organisationer
ABB AB, Kista
Absolent AB, Lidköping
AGA Gas AB, Enköping
Alnab Armatur AB, PARTILLE
Avfall Sverige AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
DGE Mark & Miljö AB, GÖTEBORG
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Naturvårdsverket, Stockholm
Naturvårdsverket Naturresurs Forskn & Undersökning, STOCKHOLM
Opsis AB, FURULUND
Preem AB, Malmö
Ramboll Sweden AB, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, LUND
Scandinavian Airlines System SAS Denmark-Norway-Sweden, Solna
Sick AB, SKÄRHOLMEN
Siemens AB, Upplands Väsby
Siemens Energy AB, Finspång
SMHI, NORRKÖPING
Stockholms universitet, Inst. för miljövetenskap (ACES), Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, BORÅS
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, BROMMA
Svensk Pilotförening, STOCKHOLM
Svenska Flygbranschens Service AB, STOCKHOLM
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Transportföretagen TF AB, Stockholm
Vargön Alloys AB, VARGÖN
Vattenfall AB, NYKÖPING
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 146, Air quality
ISO/TC 146/SC 1, Stationary source emissions
ISO/TC 146/SC 1/WG 34, Revision ISO 12039
ISO/TC 146/SC 2, Workplace atmospheres
ISO/TC 146/SC 3, Ambient atmospheres
ISO/TC 146/SC 4, General aspects
ISO/TC 146/SC 6, Indoor air
ISO/TC 158, Analysis of gases
CEN/TC 137, Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents
CEN/TC 264, Air quality
CEN/TC 421, Emission safety of combustible air fresheners
CEN/TC 436, Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Miljöskydd (13.020) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Övrigt (13.020.99) Luftkvalitet (13.040) Allmänt (13.040.01) Omgivningsluft (13.040.20) Arbetsplatsluft (13.040.30) Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Övrigt (13.040.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se