Standard Svensk standard · SS-EN 1948-2:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 2: Extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-2:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 2: Extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av standarden beskriver extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF. Den är en integrerad del av det fullständiga mätförfarandet. Användning av de två andra delarna SS-EN 1948-1:2006 och SS-EN 1948-3:2006, som beskriver provtagning respektive identifiering och kvantifiering är nödvändig för bestämning av PCDD/PCDF.
Denna standard har utarbetats för att mäta PCDD/PCDF-halter på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 i utsläpp från stationära källor.
Standarden beskriver både validering av metoden och ett ramverk för krav på kvalitetskontroll som måste uppfyllas av varje metod för extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF som ska tillämpas. Några metoder beskrivs i detalj i Bilaga A som exempel på beprövade förfaranden.
Vilken som helst av de tre provtagningsförfarandena (Del 1) kan kombineras med extraktion och upparbetning (Del 2) och identifikation och kvantifiering (Del 3) till ett fullständigt mätförfarande.
Vid jämförande mätningar med de tre provtagningsmetoderna på förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 har dessa metoder bedömts vara likvärdiga inom det förväntade osäkerhetsintervallet. Valideringsförsök har genomförts på rökgaser från förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 och stoftbelastningar från 1 mg/m3 till 15 mg/m3. Även om denna Europastandard i första hand har utarbetats och validerats för gasströmmar som släpps ut från avfallsförbränningsanläggningar, visar praktisk erfarenhet att den kan tillämpas inom ett stort koncentrationsintervall och för olika utsläppskällor.
Det förfarande som beskrivs i de tre delarna av SS-EN 1948:2006 definierar krav som ska uppfyllas för att mäta de 17 kongenerna som är nödvändiga för att beräkna den totala I-TEQ (se Tabell A.1 i SS-EN 1948-1:2006).

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-2:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 2: Extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs

Artikelnummer: STD-63577

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-27

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1948-2:2006

Ersätter: SS-EN 1948-2