Standard Swedish standard · SS-EN 1948-2:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1948-2:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av standarden beskriver extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF. Den är en integrerad del av det fullständiga mätförfarandet. Användning av de två andra delarna SS-EN 1948-1:2006 och SS-EN 1948-3:2006, som beskriver provtagning respektive identifiering och kvantifiering är nödvändig för bestämning av PCDD/PCDF.
Denna standard har utarbetats för att mäta PCDD/PCDF-halter på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 i utsläpp från stationära källor.
Standarden beskriver både validering av metoden och ett ramverk för krav på kvalitetskontroll som måste uppfyllas av varje metod för extraktion och upparbetning av PCDD/PCDF som ska tillämpas. Några metoder beskrivs i detalj i Bilaga A som exempel på beprövade förfaranden.
Vilken som helst av de tre provtagningsförfarandena (Del 1) kan kombineras med extraktion och upparbetning (Del 2) och identifikation och kvantifiering (Del 3) till ett fullständigt mätförfarande.
Vid jämförande mätningar med de tre provtagningsmetoderna på förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 har dessa metoder bedömts vara likvärdiga inom det förväntade osäkerhetsintervallet. Valideringsförsök har genomförts på rökgaser från förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 och stoftbelastningar från 1 mg/m3 till 15 mg/m3. Även om denna Europastandard i första hand har utarbetats och validerats för gasströmmar som släpps ut från avfallsförbränningsanläggningar, visar praktisk erfarenhet att den kan tillämpas inom ett stort koncentrationsintervall och för olika utsläppskällor.
Det förfarande som beskrivs i de tre delarna av SS-EN 1948:2006 definierar krav som ska uppfyllas för att mäta de 17 kongenerna som är nödvändiga för att beräkna den totala I-TEQ (se Tabell A.1 i SS-EN 1948-1:2006).

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1948-2:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-63577

Edition: 2

Approved: 3/27/2006

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 1948-2:2006

Replaces: SS-EN 1948-2