Standard Swedish standard · SS-EN 15058:2017

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM), baserad på principen för infraröd (IR) absorption. Den beskriver provtagningssystem och gasberedningssystem, och gäller för bestämning av kolmonoxidhalten (CO) i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar.
Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av portabla automatiska mätsystem (P-AMS) som använder IR-mätmetoden. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten.
Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod (AM) och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017.
Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar, samt vid en erkänd testbädd. Den har validerats för provtagningsperioder på 30 min för CO-koncentrationer mellan 0 mg/m3 och 400 mg/m3 för stora förbränningsanläggningar och mellan 0 mg/m3 och 740 mg/m3 vid anläggningar för avfallsförbränning och för samförbränning. Direktiv 2010/75/EU anger utsläppsvärden som uttrycks i mg/m3 i torr gas, vid specificerad syrekoncentration och standardtillstånd (273 K och 101,3 kPa).
ANM. Egenskaperna för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Subjects

Air quality (13.040) Stationary source emissions (13.040.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

International title: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry

Article no: STD-8024661

Edition: 2

Approved: 1/26/2017

No of pages: 56

Replaces: SS-EN 15058:2006 , SS-EN 15058:2006