Standard Swedish standard · SS-EN 15058:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method: Non-dispersive infrared spectrometry

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 15058:2017 , SS-EN 15058:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15058:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method: Non-dispersive infrared spectrometry
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 285 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) för provtagning och bestämning av kol-monoxidhalten i kanaler och skorstenar som släpper ut gaser till atmosfären. Den beskriver metoden med icke-dispersiv infraröd analysteknik, inklusive provtagningssystem och gasbehandlingssystem, för att be-stämma CO i rökgaser. Denna Europastandard utgör referensmetod för periodisk övervakning och för kalib-rering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installera-de i en skorsten. För att kunna användas som SRM är det nödvändigt att visa att metodens prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos meto-den är mindre än ± 6,0 % av gränsvärdet uttryckt som dygnsmedelvärde (ELV).
ANM. Då NDIR-metoden används som AMS ska SS-EN 14181 och andra relevanta standarder som utarbetats av CEN TC 264 tillämpas.
Det är nödvändigt för den som vill använda en alternativ metod i stället för denna standardreferensmetod att visa sådan likvärdighet med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att det tillfredställer det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag.
Denna Europastandard har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för sam-förbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för CO-koncentrationer med provtag-ningstider på 30 min i intervallet från 0 mg/m3 till 400 mg/m3 för stora förbränningsanläggningar och 0 mg/m3 till 740 mg/m3 för avfalls- och samförbränningsanläggningar. För avfallsförbränningsanläggningar fastställer EU-direktivet 2000/76/EG utsläppsgränsvärden uttryckta i mg/m3 för torra gaser vid en given O2-halt och vid standardtillståndet 273 K och 101,3 kPa.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15058:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method: Non-dispersive infrared spectrometry
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 285 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-63561

Edition: 1

Approved: 5/29/2006

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 15058:2006

Replaced by: SS-EN 15058:2017 , SS-EN 15058:2017