Standard Svensk standard · SS-EN 15058:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av kolmonoxid (CO) - Referensmetod: Icke-dispersiv infraröd spektroskopi

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15058:2017 , SS-EN 15058:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15058:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av kolmonoxid (CO) - Referensmetod: Icke-dispersiv infraröd spektroskopi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) för provtagning och bestämning av kol-monoxidhalten i kanaler och skorstenar som släpper ut gaser till atmosfären. Den beskriver metoden med icke-dispersiv infraröd analysteknik, inklusive provtagningssystem och gasbehandlingssystem, för att be-stämma CO i rökgaser. Denna Europastandard utgör referensmetod för periodisk övervakning och för kalib-rering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installera-de i en skorsten. För att kunna användas som SRM är det nödvändigt att visa att metodens prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos meto-den är mindre än ± 6,0 % av gränsvärdet uttryckt som dygnsmedelvärde (ELV).
ANM. Då NDIR-metoden används som AMS ska SS-EN 14181 och andra relevanta standarder som utarbetats av CEN TC 264 tillämpas.
Det är nödvändigt för den som vill använda en alternativ metod i stället för denna standardreferensmetod att visa sådan likvärdighet med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att det tillfredställer det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag.
Denna Europastandard har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för sam-förbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för CO-koncentrationer med provtag-ningstider på 30 min i intervallet från 0 mg/m3 till 400 mg/m3 för stora förbränningsanläggningar och 0 mg/m3 till 740 mg/m3 för avfalls- och samförbränningsanläggningar. För avfallsförbränningsanläggningar fastställer EU-direktivet 2000/76/EG utsläppsgränsvärden uttryckta i mg/m3 för torra gaser vid en given O2-halt och vid standardtillståndet 273 K och 101,3 kPa.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15058:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av kolmonoxid (CO) - Referensmetod: Icke-dispersiv infraröd spektroskopi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method: Non-dispersive infrared spectrometry

Artikelnummer: STD-63561

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-29

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 15058:2006

Ersätts av: SS-EN 15058:2017 , SS-EN 15058:2017