Standard Svensk standard · SS-EN 13284-1:2018

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft - Del 1: Manuell gravimetrisk metod

Status: Gällande

Omfattning
I denna Europastandard beskrivs standardreferensmetoden (SRM) för mätning av låga stofthalter, under
50 mg/m3, i gasströmmar i kanaler vid standardtillstånd.
Denna Europastandard har primärt utvecklats och validerats för gasströmmar som släpps ut från
avfallsförbränningsanläggningar. Mer generellt kan den tillämpas på gaser som släpps ut från andra
stationära källor och vid högre halter.
Om gaserna innehåller instabila, reaktiva eller halvflyktiga ämnen så beror mätresultaten på
förhållandena vid provtagning och filterhantering.
Metoden har validerats under fälttester med särskild tonvikt på stofthalter på cirka 5 mg/m3. Resultaten
från fälttesterna presenteras i bilaga A.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

Artikelnummer: STD-80006921

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-20

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 13284-1:2018

Ersätter: SS-EN 13284-1 , SS-EN 13284-1