Standard Svensk standard · SS-EN 13284-1

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft - Del 1: Manuell gravimetrisk metod

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13284-1:2018 , SS-EN 13284-1:2018

Omfattning
Denna europastandard beskriver en referensmetod för mätning av låga stofthalter, mindre än 50 mg/m3, i gasströmmar i kanaler. Metoden har validerats med särskild tonvikt på halter runt 5 mg/m3 vid en provtagningstid på ca en halv timma. Denna europastandard har primärt utvecklats och validerats för gasströmmar som släpps ut från avfallsförbränningsanläggningar. Mer generellt kan den tillämpas på gaser som släpps ut från stationära källor och med högre halter. Om gaserna innehåller instabila, reaktiva eller halvflyktiga ämnen, beror mätresultaten på provtagningen och filtreringsförhållandena.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Luftkvalitet, SIS/TK 423

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method

Artikelnummer: STD-32496

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-14

Antal sidor: 46

Ersätter: SS 28426

Ersätts av: SS-EN 13284-1:2018 , SS-EN 13284-1:2018