Standard Svensk standard · SS-EN 1948-1:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 1: Provtagning av PCDD/PCDF

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-1:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 1: Provtagning av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver provtagning av PCDD/PCDF. Den är en integrerad del av hela mätförfaran-det. Användning av de två andra delarna SS-EN 1948-2:2006 och SS-EN 1948-3:2006, som beskriver extrak-tion och upparbetning resp. identifikation och kvantifiering är nödvändig för bestämning av PCDD/PCDF.
Denna standard har utarbetats för mätning av koncentrationer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 från stationära källor.
Standarden beskriver både validering av metoden och ett ramverk för krav på kvalitetskontroll som måste uppfyllas vid varje provtagning av PCDD/PCDF.
Användaren har möjlighet att välja mellan tre olika metoder:
— ”filter/kylare-metoden”
— ”utspädningsmetoden”
— ”metod med kyld sond”
Varje provtagningsmetod åskådliggörs med några provtagningssystem som beskrivs i detalj i Bilaga B som exempel på beprövade förfaranden.
Vid jämförande mätningar på förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 har dessa tre metoder bedömts vara likvärdiga inom det förväntade osäkerhetsintervallet. Valideringsförsök genomfördes på rökgaser från förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 och stoftbelastningar från 1 mg/m3 till 15 mg/m3. Även om denna Europastandard i första hand har utarbetats och validerats för gasformiga utsläpp som emitteras från avfallsförbränningsanläggningar, visar praktisk erfa-renhet att den kan tillämpas inom ett stort koncentrationsintervall och för olika utsläppskällor.
Det förfarande som beskrivs i de tre delarna av SS-EN 1948:2006 definierar krav som ska uppfyllas för att mäta de 17 kongener som är nödvändiga för att beräkna den totala I-TEQ (se Tabell A.1).
Förutom bestämning av PCDD/PCDF är de beskrivna mätmetoderna även lämpliga för bestämning av andra lågflyktiga ämnen, t.ex. dioxinliknande ”PCB-er” (för detaljer angående provtagning och analyser se CEN/TS 1948-4) även om inga validerade karakteristiska prestanda ännu finns tillgängliga.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-1:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 1: Provtagning av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs

Artikelnummer: STD-63576

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-27

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 1948-1:2006

Ersätter: SS-EN 1948-1