Standard Swedish standard · SS-EN 1948-1:2006

Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard beskriver provtagning av PCDD/PCDF. Den är en integrerad del av hela mätförfaran-det. Användning av de två andra delarna SS-EN 1948-2:2006 och SS-EN 1948-3:2006, som beskriver extrak-tion och upparbetning resp. identifikation och kvantifiering är nödvändig för bestämning av PCDD/PCDF. Denna standard har utarbetats för mätning av koncentrationer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 från stationära källor. Standarden beskriver både validering av metoden och ett ramverk för krav på kvalitetskontroll som måste uppfyllas vid varje provtagning av PCDD/PCDF. Användaren har möjlighet att välja mellan tre olika metoder: — ”filter/kylare-metoden” — ”utspädningsmetoden” — ”metod med kyld sond” Varje provtagningsmetod åskådliggörs med några provtagningssystem som beskrivs i detalj i Bilaga B som exempel på beprövade förfaranden. Vid jämförande mätningar på förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 har dessa tre metoder bedömts vara likvärdiga inom det förväntade osäkerhetsintervallet. Valideringsförsök genomfördes på rökgaser från förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 och stoftbelastningar från 1 mg/m3 till 15 mg/m3. Även om denna Europastandard i första hand har utarbetats och validerats för gasformiga utsläpp som emitteras från avfallsförbränningsanläggningar, visar praktisk erfa-renhet att den kan tillämpas inom ett stort koncentrationsintervall och för olika utsläppskällor. Det förfarande som beskrivs i de tre delarna av SS-EN 1948:2006 definierar krav som ska uppfyllas för att mäta de 17 kongener som är nödvändiga för att beräkna den totala I-TEQ (se Tabell A.1). Förutom bestämning av PCDD/PCDF är de beskrivna mätmetoderna även lämpliga för bestämning av andra lågflyktiga ämnen, t.ex. dioxinliknande ”PCB-er” (för detaljer angående provtagning och analyser se CEN/TS 1948-4) även om inga validerade karakteristiska prestanda ännu finns tillgängliga.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

International title:

Article no: STD-63576

Edition: 2

Approved: 3/27/2006

No of pages: 72

Also available in: SS-EN 1948-1:2006

Replaces: SS-EN 1948-1