Standard Svensk standard · SS-EN 1948-3:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 3: Identifiering och kvantifiering av PCDD/PCDF

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-3:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 3: Identifiering och kvantifiering av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av standarden beskriver identifikation och kvantifiering av PCDD/PCDF. Den är en väsentlig del av hela mätförfarandet. Användning av de två andra delarna SS-EN 1948-1:2006 och SS-EN 1948-2:2006, som beskriver provtagning respektive extraktion och upparbetning är nödvändig för bestämning av PCDD/PCDF.
Denna standard har utarbetats för mätning av koncentrationer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 från stationära källor.
Standarden beskriver både validering av metoden och ett ramverk för krav på kvalitetskontroll som måste uppfyllas av alla metoder för identifikation och kvantifiering av PCDD/PCDF. Några metoder beskrivs i detalj i Bilaga A som exempel på beprövade förfaranden.
Vilket som helst av provtagningsförfarandena (Del 1) kan kombineras med extraktion och upparbetning (Del 2) och identifikation och kvantifiering för att ge ett komplett mätförfarande.
Vid jämförande mätningar på förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 har dessa tre metoder bedömts vara likvärdiga inom det förväntade osäkerhetsintervallet. Valideringsförsök genomfördes på rökgaser från förbränningsanläggningar för hushållsavfall vid nivåer på ca 0,1 ng I-TEQ/m3 och stoftbelastningar från 1 mg/m3 till 15 mg/m3. Även om denna Europastandard i första hand har utarbetats och validerats för gasströmmar som släpps ut från avfallsförbränningsanläggningar, visar praktisk erfarenhet att den kan tillämpas inom ett stort koncentrationsintervall och för olika utsläppskällor.
Förfarandet som beskrivs i de tre delarna av SS-EN 1948:2006 definierar krav som ska uppfyllas för att mäta alla 2,3,7,8-klorsubstituerade PCDD/PCDF-kongener som är nödvändiga för att beräkna den totala I-TEQ (se Tabell A.1 i SS-EN 1948-1:2006)

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-3:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 3: Identifiering och kvantifiering av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs

Artikelnummer: STD-63578

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-27

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1948-3:2006

Ersätter: SS-EN 1948-3