Standard Svensk standard · SS-EN 14789:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av volymkoncentrationen oxygen (O2)- Referensmetod: Paramagnetism

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14789:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av volymkoncentrationen oxygen (O2)- Referensmetod: Paramagnetism
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) baserad på den paramagnetiska principen för bestämning av syrehalten i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Den beskriver provtagnings- och gasberedningssystemet, liksom analysatorn. Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av portabla automatiska mätsystem (P-AMS) baserade på denna mätmetod. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod (AM) och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017. Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar samt vid en erkänd testbädd. Den har validerats för provtagningsperioder på 30 min i haltintervallet 3 % till 21 %. Värden på syrehalten, uttryckta i volymprocent, används i syfte att möjliggöra normering av utsläppsmätningar till den referenssyrehalt och de torrgasbetingelser som krävs i EU-direktivet 2010/75/EU om industriutsläpp. ANM Egenskaperna för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14789:2017

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av volymkoncentrationen oxygen (O2)- Referensmetod: Paramagnetism
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism

Artikelnummer: STD-8024622

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-23

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 14789:2005 , SS-EN 14789:2005