Standard Svensk standard · SS-EN 14789:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av volymkoncentrationen oxygen (O2) - Referensmetod - Paramagnetism

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14789:2017 , SS-EN 14789:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14789:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av volymkoncentrationen oxygen (O2) - Referensmetod - Paramagnetism
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver den paramagnetiska metoden, inklusive provtagnings- och gasbehandlingssystem, för att bestämma syrehalten i rökgaser som släpps ut i atmosfären från kanaler och skorstenar.
Denna Europastandard utgör standardreferensmetod (SRM) för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. För att kunna användas som SRM ska användaren visa att metodens karakteristiska prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos metoden är mindre än ± 6,0 % av den uppmätta halten.
ANM. I de fall paramagnetism är den mätprincip som används av det automatiska mätsystemet ska EN 14181 och andra tillämpliga standarder som utarbetats av CEN/TC 264 också beaktas.
En alternativ metod till denna SRM kan användas förutsatt att användaren kan visa sådan likvärdighet med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att detta accepteras av det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag.
Denna standardreferensmetod har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning av avfall och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningstider på 30 min i haltintervallet 5 % till 26 %. Värden på syrehalten, uttryckta i volymsprocent, används för att möj-liggöra normering av mätningar av utsläpp av förorenande ämnen till den referenssyrehalt och till torra gaser som krävs i följande rådsdirektiv:
— Rådets Direktiv 2001/80/EC om begränsning av utsläpp av vissa förorenande ämnen till luft från stora förbränningsanläggningar;
— Rådets Direktiv 2000/76/EC om avfallsförbränningsanläggningar.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14789:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av volymkoncentrationen oxygen (O2) - Referensmetod - Paramagnetism
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen (O2) - Reference method - Paramagnetism

Artikelnummer: STD-63560

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 14789:2005

Ersätts av: SS-EN 14789:2017 , SS-EN 14789:2017