Standard Svensk standard · SS-EN 14385:2004

Luftkvalitet - Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av totalutsläpp av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl och V

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14385:2004

Luftkvalitet - Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av totalutsläpp av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl och V
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en manuell referensmetod för bestämning av masskoncentrationen av specifika metaller i rökgaser från förbränningsanläggningar för avfall [1]. Metoden är tillämplig på var och en av de specifika metallerna i haltintervallet 0,005 mg/m3 till 0,5 mg/m3. Om inte annat anges uttrycks koncentrationerna vid volymer i torrt tillstånd, normaliserat till 273 K, 101,3 kPa och omräknat till en torr syrehalt på 11 % (volymandel).
Specifika metaller enligt denna Europastandard är antimon (Sb), arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr),
kobolt (Co), koppar (Cu), bly (Pb), mangan (Mn), nickel (Ni), tallium (Tl) och vanadin (V).
Denna Europastandard är också tillämplig för rökgaser från andra källor med en rökgassammansättning liknande den som ges i Tabell 1. Funktionskrav för metoden i avfallsförbränningsanläggningar kan inte extrapoleras till att gälla för andra typer av matriser utan ytterligare valideringsarbete.
ANM. Denna Europastandard har validerats med de beskrivna materialen, utrustning, provtagnings- och uppslutningskarakteristika etc., följt av analyser med AAS och ICP. Detta utesluter inte användning av andra typer som uppfyller
kraven och som visats vara likvärdiga med de som beskrivs i Europastandarden.
Denna Europastandard har validerats för bestämning av masskoncentrationen av metaller i rökgaser från avfallsförbränningsanläggningar inom de osäkerheter som anges i avsnitt 9.
Om även kvicksilver skall bestämmas, kan detta provtas i en sidoströmsuppkoppling av provtagningståget (EN 13211).

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14385:2004

Luftkvalitet - Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av totalutsläpp av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl och V
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V

Artikelnummer: STD-36014

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-12

Antal sidor: 81