Standard Swedish standard · SS-EN 14385:2004

Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard beskriver en manuell referensmetod för bestämning av masskoncentrationen av specifika metaller i rökgaser från förbränningsanläggningar för avfall [1]. Metoden är tillämplig på var och en av de specifika metallerna i haltintervallet 0,005 mg/m3 till 0,5 mg/m3. Om inte annat anges uttrycks koncentrationerna vid volymer i torrt tillstånd, normaliserat till 273 K, 101,3 kPa och omräknat till en torr syrehalt på 11 % (volymandel). Specifika metaller enligt denna Europastandard är antimon (Sb), arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobolt (Co), koppar (Cu), bly (Pb), mangan (Mn), nickel (Ni), tallium (Tl) och vanadin (V). Denna Europastandard är också tillämplig för rökgaser från andra källor med en rökgassammansättning liknande den som ges i Tabell 1. Funktionskrav för metoden i avfallsförbränningsanläggningar kan inte extrapoleras till att gälla för andra typer av matriser utan ytterligare valideringsarbete. ANM. Denna Europastandard har validerats med de beskrivna materialen, utrustning, provtagnings- och uppslutningskarakteristika etc., följt av analyser med AAS och ICP. Detta utesluter inte användning av andra typer som uppfyller kraven och som visats vara likvärdiga med de som beskrivs i Europastandarden. Denna Europastandard har validerats för bestämning av masskoncentrationen av metaller i rökgaser från avfallsförbränningsanläggningar inom de osäkerheter som anges i avsnitt 9. Om även kvicksilver skall bestämmas, kan detta provtas i en sidoströmsuppkoppling av provtagningståget (EN 13211).

Subjects

Stationary source emissions


Product information

Language: English Swedish

Written by: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

International title: Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V

Article no: STD-36014

Edition: 1

Approved: 3/12/2004

No of pages: 81