Standardutveckling · SIS/TK 426

Biologiska vattenundersökningar

Biologiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten). Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
EN 16150, Vattenundersökningar - Vägledning för representativ provtagning av bottenfauna (bentiska makroevertebrater) i grunda vattendrag med pro-rata-metodik
EN 18025, Vattenundersökningar - Vägledande principer för restaurering av vattendrag
ISO 17244, Water quality - Determination of the toxicity of water samples on the embryo-larval development of Japanese oyster (Crassostrea gigas) and mussel (Mytilus edulis or Mytilus galloprovincialis)
EN N 1333, Fish safety - Method for the determination of the fish safety of pumps, Archimedean screws and confined water turbines used in pumping stations and hydroelectric plants
EN ISO 10253, Vattenundersökningar - Bestämning av tillväxthämning på marina alger, Skeletonema arter och Phaeodactylum tricornutum
ISO 10253, Vattenundersökningar - Bestämning av tillväxthämning på marina alger, Skeletonema arter och Phaeodactylum tricornutum
ISO/TC 147/SC 5 N 1147, Active biomonitoring method with in situ caged benthic amphipods
ISO/TC 147/SC 5 N 1148, Thyroid Test- In vivo fluorescence measurement of the endocrine disrupting effects of natural water and wastewater using transgenic embryo
ISO 24295, Water quality — Determination of the dioxin-like potential of water and wastewater — Method using in vitro mammalian cell-based reporter gene assay
EN 13946, Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning och förbehandling av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag
EN 15843, Vattenundersökningar - Vägledning för bedömning av graden antropogen modifiering av vattendrags hydromorfologi
Visa fler Visa färre
Utgivet 77 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 426/AG, Fiskpassager
Deltagare 7 företag och organisationer
Föreningen Svenskt Vatten, Bromma
Karlstads universitet, Karlstad
MIX Research Sweden AB, Uppsala
SLU Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm
SMHI, Västra Frölunda
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Inst. för vatten och miljö, Uppsala
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 5, Biological methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 16, Sampling for microplastics
ISO/TC 147/SC 6/WG 3, Preservation and handling of samples
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 2, Biological methods co-ordination group
CEN/TC 230/WG 21, Invertebrates
CEN/TC 230/WG 23, Aquatic macrophytes and algae
CEN/TC 230/WG 24, Fish monitoring
CEN/TC 230/WG 25, Water body characteristics
CEN/TC 230/WG 26, Quality assurance
CEN/TC 230/WG 27, Marine ecological methods
CEN/TC 230/WG 28, DNA and eDNA methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Stina Drakare
Ordförande
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Inst. för vatten och miljö