Standardutveckling · SIS/TK 426

Biologiska vattenundersökningar

Biologiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten). Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
ISO 19977, Water quality - Toxicity test based on root elongation in floating lettuce seeds
ISO 19982, Water quality - Toxicity test based on root re-growth in Lemna
EN 17233, Vattenundersökningar - Vägledning för utvärdering av fiskpassagers effektivitet och relaterade parameter med telemetri
EN 14614, Vattenundersökningar - Vägledning för hydromorfologisk karakterisering av vattendrag
ISO 23196, Water Quality - Calculation of biological equivalence concentrations (BEQ)
EN N 1157, Vattenundersökningar - Provtagning för makrobiellt DNA i vattenmiljöer
ISO 5667-9, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 9:Vägledning för provtagning av marina vatten
ISO 24295, Water quality - Determination of the dioxin-like potential of water and wastewater - Method using in vitro mammalian cell-based reporter gene assay
ISO 4979, Water quality — Aquatic toxicity test based on root re-growth in Lemna minor
EN ISO 10872, Water and soil quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans
Visa fler Visa färre
Utgivet 71 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 426/AG, Fiskpassager
Deltagare 6 företag och organisationer
Aquabiota Water Research Abwr AB, Stockholm
SLU Sötvattenslaboratoriet, DROTTNINGHOLM
SMHI, Västra Frölunda
Svenskt Vatten AB, Bromma
Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f vatten och miljö, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 5, Biological methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 2, Biological methods co-ordination group
CEN/TC 230/WG 21, Invertebrates
CEN/TC 230/WG 23, Aquatic macrophytes and algae
CEN/TC 230/WG 24, Fish monitoring
CEN/TC 230/WG 25, Water body characteristics
CEN/TC 230/WG 26, Quality assurance
CEN/TC 230/WG 27, Marine ecological methods
CEN/TC 230/WG 28, DNA and eDNA methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)