Standardutveckling · SIS/TK 330

Förbrukningsmaterial inom sjukvården

Kommittén för Förbrukningsmaterial inom sjukvården hanterar produkter så som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial, kopplingar och katetrar som används inom alla typer av hälso- och sjukvård. Kommittén arbetar för att säkerställa produkternas medicintekniska funktion och underlätta vid upphandling.

TK330.png

Kommittén arbetar främst för att säkerställa produkternas medicintekniska funktion för säker användning, samt utveckla rationella tillverkningsrutiner som ger industriell effektivitet.

Produkterna kan vara enkla, men också högt kvalificerade. De flesta produkter är massproducerade engångsartiklar, sterila eller osterila. På nästan alla förbrukningsartiklar ställs höga krav ifråga om säkerhet och funktion. Förbrukningsartiklarna ska vara riskfria för patienter och personal och om möjligt fungera tillsammans med produkter av annat fabrikat.


 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Arbetar nu med 53 standarder
ISO 80369-2, Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 2: Connectors for breathing systems and driving gases applications
ISO 80369-1, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 1: General requirements
ISO 23217, Needle-based injection systems intended for self-administration by paediatric patients — Guidance for design
EN ISO 80369-2, Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvården - Del 2 Kopplingar för andningsvägar
EN 17854, Antimikrobiella förband - Krav och testmetoder
ISO 8417, Risk management of particulate contamination for devices with intravascular access
EN 455-1:2020/A1, Medicinska engångshandskar - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst
ISO 80369-6, Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 6:Kopplingar för neuroxialt bruk
ISO 23908, Skydd mot stick och skärskador - Krav och testmetoder - Skyddsfunktioner för stickande och skärande engångsprodukter av typ injektionsnålar, introducers för katetrar och nålar för blodprovstagning
ISO 8362-2:2015/Amd 1, Behållare för injektionsvätskor - Del 2: Injektionsproppar till injektionsflaskor - Tillägg 1
ISO 10555-1, Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 1: Allmänna krav
ISO 10555-4, Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 4: Ballongdilatationskatetrar
EN 455-2, Medicinska engångshandskar - Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper
EN 455-3, Medicinska engångshandskar - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering
EN 455-1:2020+A2, Medicinska engångshandskar - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst - Tillägg 2
EN 455-5, Medicinska engångshandskar - Del 5: Extraherbara kemikalierester
ISO 4802-1, Glassware — Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers — Part 1: Determination by titration method and classification
ISO 4802-2, Glassware - Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers - Part 2: Determination by flame spectrometry and classification
ISO 11040-4, Förfyllda sprutor - Del 4: Sprutor i glas för injektionsläkemedel och sterila sprutor delmonterade inför fyllning - Tillägg 1
ISO 11040-7, Förfyllda sprutor - Del 7: Förpackningssystem för sterila sprutor delmonterade inför fyllning
ISO 10555-7, Intravascular catheters — Sterile and single-use catheters — Part 7: Peripherally inserted central catheters
ISO 18138, Procedures and devices for the removal, containment and disposal of scalpel blades from scalpel handles
EN ISO 18250-1, Medical devices — Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications — Part 1: General requirements and common test methods
EN ISO 18250-3, Medical devices — Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications — Part 3: Enteral applications
EN ISO 18250-6, Medical devices — Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications — Part 6: Neural applications
EN ISO 18250-7, Medical devices — Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular infusion
EN ISO 18250-8, Medical devices — Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications — Part 8: Citrate-based anticoagulant solution for apheresis applications
ISO 8536-15:2022/Amd 1, Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 15: Infusionsset med ljusskyddande effekt för engångsbruk - Tillägg 1
ISO/TS 4452, Specification and demonstration of system reliability of single-use drug delivery systems
ISO 10555-8, Intravascular catheters — Sterile and single-use catheters — Part 8: Catheters for extracorporeal blood treatment
EN ISO 8637-2, Extrakorporeala system för blodrening - Del 2: Extrakorporeala blod- och vätskekretslopp för hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter och hemokoncentratorer
EN ISO 23500-1, Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 1: Generella krav
EN ISO 23500-2, Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 2: Vattenbehandlingsutrustning för hemodialysapplikationer och relaterade terapier
EN ISO 23500-3, Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 3: Vatten för hemodialys och relaterade terapier
EN ISO 23500-4, Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 4: Koncentrat för hemodialys och relaterade terapier
EN ISO 23500-5, Vägledning för tillredning och kvalitetsstyrning av vätskor för hemodialys och relaterade terapier - Del 5: Kvalitet på dialysvätska för hemodialys och relaterade terapier
EN ISO 10555-1, Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 10555-4, Sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk - Del 4: Ballongdilatationskatetrar
EN ISO 12487, Respiratory equipment — Clinical investigation of clinical thermometers
EN 455-1:2020+A1:2022/A2:2023, Medicinska engångshandskar - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst
EN ISO 80369-20, Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 20: Allmänna provningsmetoder
ISO 80369-20, Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 20: Allmänna provningsmetoder
EN ISO 81060-2:2019/A2, Blodtrycksmätare för indirekt blodtrycksmätning - Del 2: Klinisk validering av modeller för automatiska mätningar - Tillägg 2
ISO 8536-13, Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 13: Graderade flödesregulatorer med vätskekontakt, för engångsbruk
ISO 8362-2, Behållare för injektionsvätskor - Del 2: Injektionsproppar till injektionsflaskor
EN ISO 80369-1, Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 7199, Hjärt- och kärlimplantat och artificiella organ - Blodgas-växlare (oxygenatorer)
ISO 8536-16, Infusion equipment for medical use — Part 16: Infusion sets for single use with volumetric infusion controllers
EN ISO 80369-6, Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 6:Kopplingar för neuroxialt bruk
EN ISO 8536-13, Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 13: Graderade flödesregulatorer med vätskekontakt för engångsbruk
ISO 8536-6, Infusionsutrustning för medicinskt bruk - Del 6: Frystorkningsproppar till infusionsflaskor
ISO 8871-5, Detaljer av elastomer avsedda för farmaceutisk användning för parenterala beredningar och medicintekniska produkter - Funktionella krav och provning
EN ISO 8362-2, Behållare för injektionsvätskor - Del 2: Injektionsproppar till injektionsflaskor
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 120 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 330/AG 01, "Non-wovens" och förband
SIS/TK 330/AG 03, Medicinska handskar
SIS/TK 330/AG 04, Medicintekniska produkter för provtagning och administration av läkemedel
SIS/TK 330/AG 06, Transfusions-, injektions- och infusionsutrustning samt primärförpackningar
SIS/TK 330/AG 09, CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Abigo Medical AB, Askim
Becton Dickinson Sweden AB, STOCKHOLM
Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad
Mölnlycke Health Care AB, Göteborg
Q-Med AB, Uppsala
SHL Medical AB, Nacka Strand
Skånes Universitetssjukhus (SUS), Malmö
Wellspect AB, Mölndal
Vygon SA, Ecouen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 37 internationella kommittéer
ISO/TC 210/JWG 4, Joint ISO/TC 210 - IEC/SC 62D WG: Small bore connectors
ISO/TC 210/WG 5, Connectors for reservoir delivery systems
ISO/TC 76/WG 1, Soft containers for blood, blood components and parenterals; Infusion, transfusion and blood processing equipment
ISO/TC 76/WG 2, Rigid container systems and related accessories for parenterals and injectables
ISO/TC 76/WG 4, Elastomeric parts and components and related secondary packaging components
ISO/TC 84/WG 10, Needles
ISO/TC 84/WG 11, Syringes
ISO/TC 84/WG 16, Drug delivery system requirements for paediatrics and other demographics
ISO/TC 84/WG 17, Specification and demonstration of reliability of single-use drug delivery systems
ISO/TC 84/WG 3, Needle-based injection systems - Injector, container and pen needle
ISO/TC 84/WG 8, Sharps containers
ISO/TC 84/WG 9, Catheters
CEN/CLC/JTC 3, Quality management and corresponding general aspects for medical devices
CEN/TC 205, Non-active medical devices
CEN/TC 205/WG 15, Wound dressings
CEN/TC 205/WG 3, Medical gloves
SIS/TK 330/AG 01, "Non-wovens" och förband:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

CEN/TC 205/WG 15, Wound dressings

SIS/TK 330/AG 03, Medicinska handskar:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

CEN/TC 205/WG 3, Medical gloves

SIS/TK 330/AG 04, Medicintekniska produkter för provtagning och administration av läkemedel:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

ISO/TC 84, Devices for administration of medicinal products and catheters

ISO/TC 84/WG 17, Specification and demonstration of reliability of single-use drug delivery systems

ISO/TC 84/WG 3, Needle-based injection systems - Injector, container and pen needle

ISO/TC 84/WG 8, Sharps containers

ISO/TC 84/WG 9, Catheters

SIS/TK 330/AG 06, Transfusions-, injektions- och infusionsutrustning samt primärförpackningar:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

ISO/TC 76, Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use

ISO/TC 76/WG 1, Soft containers for blood, blood components and parenterals; Infusion, transfusion and blood processing equipment

ISO/TC 76/WG 2, Rigid container systems and related accessories for parenterals and injectables

ISO/TC 76/WG 4, Elastomeric parts and components and related secondary packaging components

ISO/TC 84/WG 9, Catheters

SIS/TK 330/AG 09, CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5:

CEN/CLC/JTC 3, Quality management and corresponding general aspects for medical devices

CEN/TC 205, Non-active medical devices

ISO/TC 210, Quality management and corresponding general aspects for products with a health purpose including medical devices

ISO/TC 210/JWG 4, Joint ISO/TC 210 - IEC/SC 62D WG: Small bore connectors

ISO/TC 210/WG 5, Connectors for reservoir delivery systems

Visa fler Visa färre
Att delta i kommittén

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicinsk utrustning (11.040) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyttiga länkar för kommittédeltagare

SIS Webinar

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Webinar 27 april 2021 - Nyttan med standarder- hur kan vi använda standarder vid upphandling

Webinar 27 april 2021 - Nyttan med standarder-  hur kan vi använda standarder vid upphandling

Hur kan standarder bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och samhällsnytta?

Deltagare i standardiseringskommittéerna TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården och TK 595 Trycksårsprevention berättar om hur standarder kan göra nytta i ditt arbete med upphandling.

De produktområden som berörs i webinaret är medicinska handskar, förband och tryckavlastande madrasser.

Se webinaret genom att klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrike Ryll
Projektledare
ulrike.ryll@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se