Tekniska kommittéer inom bygg och anläggning

Byggsektorn är en av de största industrisektorerna i Sverige och Europa, sektorn bidrar till drygt 10 procent av bruttonationalprodukten.

Byggnadsverk representerar också stora värden att förvalta. Standarder inom ämnesområdet bygg hanterar lagstadgade säkerhets- och funktionskrav och hur de kan uppfyllas. Den europeiska Byggproduktförordningen reglerar hur byggprodukters egenskaper ska provas, deklareras och märkas.

Visa mer/mindre

Harmoniserade standarder

Harmoniserade produktstandarder med tillhörande provningsmetoder gör det möjligt för tillverkare att ta fram prestandadeklarationer och CE-märka byggprodukter och på så sätt få tillgång till EU:s inre marknad.

Standarder för ett gemensamt tekniskt språk och informationshantering i byggprocessen är viktiga för att sektorn ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Byggnaders energiförbrukning

Byggnader står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen med tillhörande utsläpp av växthusgaser. För att minska påverkan från sektorn kan standarder som hanterar hållbarhetsfrågor och värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd användas. Ny standardisering inom cirkulär ekonomi i byggsektorn är också på gång.

Läs mer om standarder inom området Bygg.

> Akustiska undertaksystem och väggabsorbenter – TK 194


> Anläggningsdokumentation – TK 507/AG 3


> Anläggningsmaskiner och gruvdrift – TK 225


> Areamätning och funktionsplanering – TK 598


> Armering – TK 145


> Avgivning av farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter – TK 497


> Avjämnings- och beläggningsmassor – TK 184/AG 3


> Ballast – TK 187


> Betong – TK 190


> Betongkonstruktioner – TK 556


> Betongreparationer  – TK 190/AG 1


> Bevarande av kulturarv – TK 479


> Brandsäkerhet – TK 181


> Byggnaders påverkan av vibration – TK 111/AG 3


> Byggakustik – TK 197


> Bärande lager – TK 200


> Cement och byggkalk – TK 185


> Cisterner och processkärl – TK 295


> Energimärkning av tappvattenarmatur – TK 519


> Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas – TK 179


> Förtillverkade betongprodukter – TK 191


> Geoteknik –  TK 183


> Golvbeläggningar – TK 184


> Gummi och gummiprodukter – TK 154


> Halvhårda, textila- och laminatgolv – TK 184/AG 1


> Halksäkerhet – TK 500


> Hydraulisk deponering av utvinningsavfall – TK 539/AG 6


> Hållbarhet hos byggnadsverk – TK 209


> Hållbara städer och samhällen – TK 588


Information för byggande och förvaltning – TK 269


Innemiljö och energianvändning i byggnader – TK 189


Keramisk plattor – TK 596


Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar – TK 298


Korrosion  – TK 146


Lantbruksbyggnader – TK 520


Ljus och belysning – TK 380/AG 3


LS för affärsrelationer i samverkan – TK 593


Luftbehandlingsteknik – TK 170


Lås och beslag – TK 615


Markbeläggningsprodukter, natursten – TK 508/AG 1


Murverk och puts – TK 180


Natursten – TK 508


Plast – TK 156


Plaströr  – TK 156/AG 2


Renhetsteknik – TK 108


Schakt och fyllning för anläggningsbyggande – TK 539


Skorstenar – TK 199


Sportbeläggningar – TK 184/ AG 2


Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong – TK 188


Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk– TK 193


Temporära konstruktioner – TK 173


Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö – TK 453


Trä – TK 182


Vatten och avloppssystem – TK 198


Vägmaterial – TK 202


Vägutrustning – TK 248


Värdeförvaringsenheter – TK 172