Standardutveckling · SIS/TK 497

Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter

Bygg- och anläggningsprodukter får inte avge skadliga mängder farliga ämnen till inomhusluft eller till omgivningen. Vår kommitté tar fram mätmetoder avseende emission till inomhusluft respektive urlakning till mark, yt- och grundvatten. Den nya byggproduktförordningen med sitt livscykelperspektiv kommer att innebära spännande utmaningar för kommittén.

Påverka det internationella arbetet

Allt fler bygg- och anläggningsprodukter CE-märks på grundval av harmoniserade europastandarder. CE- märkningen inkluderar produkternas och materialens egenskaper när det berör avgivning av hälso- och miljöfarliga ämnen. Detta ska framöver deklareras vid CE-märkning av produkterna.

SIS/TK 497 är svensk spegelgrupp till CEN/TC 351 "Construction products: Assessment of release of dangerous substances" och deltar på uppdrag av EU i arbetet med att utarbeta standardiserade metoder för provtagning, provning och analys. När provningsmetoderna blir klara ska de refereras till i de harmoniserade produktstandarderna, vilket innebär att användningen av metoderna kan bli en förutsättning för att få CE-märka produkten och därmed få sälja den inom EU.

Principerna för när man måste utföra provning, hur man ska utföra provning och inte minst reglerna för utvärdering av resultaten och behovet av ytterligare fortlöpande provningar, kan ha stora ekonomiska konsekvenser, och det är därför viktigt att hitta en rimlig nivå på provningskraven.

Vår kommitté deltar aktivt i arbetsgrupperna i CEN/TC 351 och har på ett flertal punkter påverkat innehållet i standardförslagen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 23 standarder
CEN/TR WI 00351013 , Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on evaluation of conformity
CEN/TR CEN/TC 351-N 510, Draft decision to register Part 1, Principles and rules of application, of the TR on Guidance on assessment and verification of constancy of performance
CEN/TR CEN/TC 351-N 511, Draft decision to register Part 2, Technical and statistical background, of the TR on Guidance on assessment and verification of constancy of performance
CEN/TC 351 N0648 NWIP Ammonia, Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions of ammonia from cellulose insulation products at 90% RH
EN 17845, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av biocidrester med LC-MS/MS
EN 17844, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av innehållet av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och av bensen, toluen, etylbensen och xylener (BTEX) - gaskromatografisk metod med masspektrometrisk detektion
EN 16637-1, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Del 1: Vägledning för provtagning och val av provningsmetod för utlakning
EN 16637-2, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Del 2: Metod för dynamisk provning av utlakning från ytor
EN 16637-3, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Del 3: Metod för provning av utlakning från partiklar med uppströms perkolation
SS 27100, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter
CEN/TS 16516, ---
EN 17201, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Innehåll av oorganiska ämnen - Metoder för analys av kungsvattenuppslutningar
EN 17200, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av farliga ämnen - Analys av oorganiska ämnen i uppslutna prov och eluat - Analys med induktivt kopplat plasma - masspektrometri
EN 17197, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Analys av oorganiska ämnen i uppslutna prov och eluat - Analys med induktivt kopplat plasma - optisk emissionsspektrometri
EN 17196, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Uppslutning av byggnadsmaterial med kungsvatten
EN 17195, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Analys av oorganiska ämnen i eluat
EN 17331, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Halt av icke-flyktiga organiska ämnen - Metoder för extraktion och analys
EN 17332, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Analys av icke-flyktiga organiska ämnen i eluat
EN 17216, Bygg- och anläggningsprodukter — Bedömning av radioaktiva ämnen — Bestämning av aktivitetskoncentrationer av radium-226, torium-232 och kalium-40 i bygg- och anläggningsprodukter med användning av gammaspektrometri
EN 16687, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Terminologi
CEN/TR , ------
CEN/TR 17965, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen -
CEN/TR , Bygg- och anläggningsprodukter:
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 497/AG 01, WG 1 Release into soil and ground/surface water
SIS/TK 497/AG 02, WG 2 Emissions into indoor air
SIS/TK 497/AG 03, WG 3 Radiation from construction products
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Cementa AB, Stockholm
Cementa AB, Slite
Mark- & Miljökontroll i Särö AB, Billdal
RISE AB, Borås
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Trafikverket, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 351, Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 351/WG 1, Release from construction products into soil, ground water and surface water
CEN/TC 351/WG 2, Emissions from construction products into indoor air
CEN/TC 351/WG 3, Radiation from construction products
CEN/TC 351/WG 4, Terminology
CEN/TC 351/WG 5, Content and eluate analysis in construction products
SIS/TK 497/AG 01, WG 1 Release into soil and ground/surface water:

CEN/TC 351/WG 1, Release from construction products into soil, ground water and surface water

SIS/TK 497/AG 02, WG 2 Emissions into indoor air:

CEN/TC 351/WG 2, Emissions from construction products into indoor air

SIS/TK 497/AG 03, WG 3 Radiation from construction products:

CEN/TC 351/WG 3, Radiation from construction products

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Malena Berge
Projektledare
malena.berge@sis.se

Nina Schröder
Projektledare
0704 269 875
nina.schroder@sis.se

Linda Mellgren
Projektkoordinator
linda.mellgren@sis.se