Standardutveckling · SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Och under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det väldigt lätt att inse betydelsen av hållbarhetsarbete inom byggsektorn, vilket är vad kommittén arbetar med.

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd.

Då de standarder som kommittén är med och tar fram är uteslutande europeiska och globala så är en av dess största uppgifter att framföra och försvara de svenska intressena på internationell nivå.

Sverige har under det gångna arbetet haft en betydande roll på den internationella scenen och varit väldigt delaktig i framtagandet av flera internationella standarder. 

Se filmen där Rutger Gyllenram, ordförande, och Martin Erlandsson, vice ordförande berättar om arbetet med hållbara byggnadsverk.

Hör om arbetet med hållbara byggnadsverk ur ett myndighets- och klonsultperspektiv:

Mer information om kommitténs arbete:

Livscykelskeden och moduler i EN 15804 och EN 15978 Översättning
Arbetar nu med 11 standarder
ISO 21931-1, Sustainability in buildings and civil engineering works - Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment - Part 1: Buildings
EN 15643, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsvärdering av byggnader
CEN/TR 17005:2016/AC, Hållbarhet hos byggnadsverk - Ytterligare kategorier gällande miljöpåverkan och indikatorer - Bakgrundsinformation och möjligheter - Utvärdering av möjligheten att lägga till kategorier gällande miljöpåverkan och relaterade indikatorer och beräkningsmetoder för bedömning av miljöprestanda hos byggnader
ISO 22057, Enabling use of Environmental Product Declarations (EPD) at construction works level using building information modelling (BIM)
ISO/TS 21929-2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsindikatorer - Del 2: Ramverk för framtagande av indikatorer för anläggningar
ISO 15392, Hållbarhet hos byggnadsverk - Allmänna principer
ISO/NP 21929-2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Hållbarhetsindikatorer - Del 2: Ramverk för framtagande av indikatorer för anläggningar
ISO 21678, Sustainability in buildings and civil engineering works -- Indicators and benchmarks -- Principles for the development and use of benchmarks
EN CENTC350 N883, Sustainability of construction works - Sustainability assessment civil engineering works - Calculation methods
ISO 20887, Sustainability in buildings and civil engineering works - Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance
EN 15804:2012+A1:2013/A2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
Boverket, Karlskrona
Byggmaterialindustrierna Bysam ServiceAB, Stockholm
Celsa Steel Service AB, Halmstad
Cementa AB, Malmö
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Naturvårdsverket, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Skogsindustrierna, Stockholm
Statens geotekniska institut SGI, Göteborg
Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Umeå
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Solna
Tyréns AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 14, Design life
ISO/TC 59/SC 14/CAG, Chairman's Advisory Group
ISO/TC 59/SC 14/WG 4, Maintenance and life cycle costing
ISO/TC 59/SC 14/WG 7, Condition assessment and feed-back of relevant durability data from constructed assets
ISO/TC 59/SC 14/WG 9, Inclusion of requirement of service life assessment and service life declaration in product standads
ISO/TC 59/SC 17, Sustainability in building construction
ISO/TC 59/SC 17/WG 1, General principles and terminology
ISO/TC 59/SC 17/WG 2, Sustainability indicators and benchmarking
ISO/TC 59/SC 17/WG 3, Environmental declaration of products
ISO/TC 59/SC 17/WG 5, Civil engineering works
CEN/TC 350, Sustainability of construction works
CEN/TC 350/WG 1, Environmental performance of buildings
CEN/TC 350/WG 3, Products Level
CEN/TC 350/WG 5, Social performance assessment of building
CEN/TC 350/WG 6, Civil Engineering works
CEN/TC 350/WG 7, Framework and Coordination
CEN/TC 350/WG 8, Sustainable refurbishment
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén.

Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Byggnader Allmänt