Standardutveckling · SIS/TK 197

Byggakustik

Många störs av grannar som spelar för hög musik eller exempelvis ljudet från fläktarna. Men det är svårt att avgöra vad som är acceptabelt. Många efterfrågar bra ljudmiljö, vilket också är en viktig aspekt vid en bostadsförsäljning. Därför arbetar kommittén med standarder för byggakustik, som bland annat gör det lättare att ställa ljudkrav.

Kommittén för byggakustisk tar fram standarder som gör det lättare att ställa rätt ljudkrav, planera och deklarera ljudmiljön. Något som kan bidra till att minska störande buller. Standarderna är också kostnadseffektiva, vilket gynnar både tillverkare och köpare.

Det är främst inom ljudklassningsområdet (inomhusmiljö) som kommittén arbetar. Avsikten är att komplettera bygglagstiftningens funktionskrav med klassningstabeller, som möjliggör kvalitetsdeklaration av olika lokaltyper. Dessa standarder vänder sig till både byggherrar, projektörer och brukare.

Frågor som rör buller, exempelvis buller från trafik behandlas av kommittén Akustik och buller, SIS/TK 110 . 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN  och den globala standardiseringsorganisationen ISO .

Där behov finns som inte tillfredsställs i det europeiska/globala samarbetet, utarbetar kommittén nationella standarder istället. Några av dem har sedan använts som underlag för att utarbete europeiska och globala standarder.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del i hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Aktuellt

Vi söker fler deltagare i revideringsarbete av SS 25268 - Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Byggakustik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, föreskrivare, beställare, brukare, provningsföretag eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 33 standarder
ISO 12999-1, Byggakustik - Bestämning och tillämpning av mätosäkerhet inom byggakustik - Del 1: Ljudisolering
EN ISO 12999-1, Byggakustik - Bestämning och tillämpning av mätosäkerhet inom byggakustik - Del 1: Ljudisolering
ISO 9052-1, Byggakustik - Bestämning av dynamisk styvhet - Del 1: Material under flytande golv i bostäder
EN 16205, Byggakustik - Laboratoriemätning av stegljudsnivå i samma rum
ISO 717-1, Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering
ISO/TS 19488, Akustik - Byggakustisk klassificering av bostäder
ISO 23708, Acoustics - Determination of static airflow resistance
ISO 23591, Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces
, Measurement of impact sound insulation of building walls with application to the impact sound performance of stairs
ISO 717-2, Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 2: Stegljudsisolering
ISO 23351-1, Acoustics - Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures - Part 1: Laboratory method
EN 14366:2004/prA1, Akustik - Mätning i laboratorium av buller från installationer för avloppsvatten
ISO 10848-5, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise between adjoining rooms - Part 5: Radiation efficiencies of building elements
EN ISO 11654, Beslut om svensk titel tas av TK 197 om förslaget går igenom i 2nd enquiry
ISO 11654.2, Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning (ISO 11654:1997)
ISO 10848-4, Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 4: Tillämpning på anslutningar med minst ett tungt element
ISO 10848-3, Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 3: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har väsentlig inverkan
ISO 10848-2, Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 2: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan
ISO 10848-1, Byggakustik - Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum - Del 1: Ramdokument
EN ISO 10140-4, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 4: Mätprocedurer och krav
ISO 18484, Acoustics - Indoor acoustic environment
ISO 12999-2, Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 2: Sound absorption
ISO 10140-4, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 4: Mätprocedurer och krav
EN ISO 10140-3:2010/prA2, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3: Mätning av stegljudsisolering- Tillägg 2
EN ISO 10140-3:2010/prA3, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3: Mätning av stegljudsisolering - Tillägg
ISO 10053, Byggakustik - Ljudisolering - Laboratoriemätning av skärmdämpning hos kontorsskärmar
ISO 10140-3:2010/NP Amd 1, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3; Mätning av stegljudsisolering- Amendment 1
ISO 10140-3:2010/Amd 3, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3: Mätning av stegljudsisolering - Rättelse 3: Korrigering av luftburen ljudöverföring
ISO 16717-2, Acoustics - Evaluation of sound insulation spectra by single-numbers. Part 2: Impact sound insulation
ISO 16717-1, Acoustics - Evaluation of sound insulation spectra by single-numbers. Part 1: Airborne sound insulation
ISO 10140-3:2010/Amd 2, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 3; Mätning av stegljudsisolering- Amendment 2; Ljudfältskorrektion för mätning av stegljudsnivå med tung/mjuk källa
ISO 10140-5:2010/Amd 1, Byggakustik - Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 5: Krav på provrum och utrustning- Rättelse 1: Buller från regn
SS 25268, Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
Visa fler Visa färre
Utgivet 68 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 197/AG 01, Byggakustik - Bostäder
SIS/TK 197/AG 02, Byggakustik - Lokaler
Deltagare 24 företag och organisationer
Acouwood AB, Lund
Akustikbyrån T4p AB, Johanneshov
Arbio AB, Stockholm
Danoline A/S, HOBRO
Gärdhagen Akustik AB, Göteborg
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Knauf Danogips GmbH, Åhus
Norconsult AB, Stockholm
Paroc AB, Skövde
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Rockfon Rockwool AB, Jönköping
Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB / Gyproc, Bålsta
Simmons akustik & utveckling AB, Göteborg
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Örebro
SWECO Environment AB, Stockholm
Sveriges Byggindustrier BI, Stockholm
Tyréns, Umeå
Tyréns AB, Malmö
WSP Sverige AB, Göteborg
WSP Sverige AB, Stockholm
ÅF Infrastructure AB, Göteborg
ÅF-Infrastruktur AB, Malmö
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, Nyköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 205, Building environment design
ISO/TC 43/SC 2, Building acoustics
ISO/TC 43/SC 2/WG 17, Measurement of flanking transmission in the laboratory and in the field
ISO/TC 43/SC 2/WG 18, Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
ISO/TC 43/SC 2/WG 27, Joint ISO/TC 205-ISO/TC 43/SC 2 WG ; Indoor acoustic environment
ISO/TC 43/SC 2/WG 28, Measurement of office screen sound attenuation
ISO/TC 43/SC 2/WG 29, Acoustic classification scheme for buildings
ISO/TC 43/SC 2/WG 30, Revision of ISO 11654
ISO/TC 43/SC 2/WG 35, Sound Absorption
CEN/TC 126, Acoustic properties of building products and of buildings
CEN/TC 126/WG 1, Methods for measuring the sound insulation of building elements and the acoustic performances of buildings
CEN/TC 126/WG 10, Acoustic guidance to CEN/TC 33
CEN/TC 126/WG 11, Test code for suspended ceilings
CEN/TC 126/WG 2, Prediction of the acoustic performance of buildings from the performance of elements
CEN/TC 126/WG 5, Coordination working group
CEN/TC 126/WG 6, Laboratory measurement of the flankking transmission
CEN/TC 126/WG 7, Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment
CEN/TC 126/WG 9, Drywall system of plasterboard with steel studs
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. Byggstandardpaket Byggstandard, Utförande och kontroll Byggnadsmaterial Buller med avseende på människor Bygginstallationer Allmänt Allmänt Bullermätning Akustik Byggstandard, Utförande och kontroll