Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 479

Bevarande av kulturarv

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

I december 2002 beslutade CEN att starta projektet ”Conservation of cultural heritage”, CEN/TC 346. I Sverige har projektet fått titeln "Bevarande av kulturarv". Sedan starten av projektet har överinseendeavtal ingåtts med bland annat ICOM, IIC, ECCO, AIC. Det visar på ett stort intresse från olika yrkesgrupper.

Målet för projektet "Bevarande av kulturarv" är att utarbeta europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv. Detta för att lättare kunna sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.

Med kulturarv avses här det fysiska kulturarvet, d.v.s. kulturmiljöer, anläggningar, byggnader, inventarier och offentliga samlingar.

Den svenska tekniska kommittén SIS/TK 479 deltar aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet. Grupperna finns listade under fliken Internationellt deltagande nedan.

Projektet behandlar ej certifiering.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
EN CENTC 346 N814_N815, Bevarande av kulturarv - Förfarande för analytisk utvärdering och urval av rengöringsmetoder för porösa oorganiska material i historiska byggnader
EN N748, Bevarande av kulturarv - Rekommendation för utrymmen som används för utställning och bevarande av kulturarv - Del 2: Tekniska krav
EN N786, Bevarande av kulturarv - Specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv
EN 16163, Bevarande av kulturarv - Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar
EN N778, Bevarande av kulturarv - Karakterisering av vattendränkt arkeologiskt trä som ett ledningsverktyg
EN 16141, Bevarande av kulturarv - Öppna magasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik
EN N768, Bevarande av kulturarv - Metoder och material för att avlägsna eller minska biologisk förorening på oorganiska porösa material
EN N767, Bevarande av kulturarv - Avsaltning av porösa oorganiska material genom inpackning
EN 17187, Bevarande av kulturarv - Karaktärisering av murbruk för användning på kulturarvsobjekt
EN N701, Bevarande av kulturarv - Krav på miljöövervakning och utredning av kulturlager
EN 17138, Bevarande av kulturarv - Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material
EN 17135, Bevarande av kulturarv - Generella termer för beskrivande av ändringar av objekt
EN 17259, Bevarande av kulturarv - Ytbehandlingar och ytskikt hos/på/i byggt kulturarv - Undersökning och dokumentation (APR)
EN 17114, Bevarande av kulturarv - Ytskydd för porösa oorganiska material - Tekniska och kemiska datablad för vattenavvisande produkter
EN 15898:2018, Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner
EN CENTC 346 N816-N817, Bevarande av kulturarv - Upphandling av bevarandetjänster
EN 17121, Bevarande av kulturarv - Historiska träbyggnader - Riktlinjer för bedömning på plats
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 479/AG 04, Nätverk
Deltagare 15 företag och organisationer
Bohusläns museum, Uddevalla
Göteborgs universitet Inst f kulturvård, Göteborg
Kungliga biblioteket, Stockholm
Livrustkammaren, Stockholm
LSH Enheten för Konservering & Foto, Tumba
Moderna Museet, Stockholm
MTAB Transport & Spedition AB, Bromma
Nationalmuseum, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Visby
Statens Fastighetsverk, Stockholm
Svenska Kyrkan, Uppsala
Swerea KIMAB AB, Kista
Sveriges Stenindustriförbund, Malmö
Uppsala Universitet, Campus Gotland, Visby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage
CEN/TC 346/WG 1, General methodologies and terminology
CEN/TC 346/WG 10, Historic timber structures
CEN/TC 346/WG 11, Conservation process
CEN/TC 346/WG 12, Showcases
CEN/TC 346/WG 13, Investigation of architectural finishes - Procedure, methodology and documentation of results
CEN/TC 346/WG 14, Monitoring of cultural deposit
CEN/TC 346/WG 15, Exhibition lighting of cultural heritage
CEN/TC 346/WG 16, Specification for the management of moveable cultural heritage
CEN/TC 346/WG 2, Characterisation and analysis of porous inorganic materials constituting cultural
CEN/TC 346/WG 3, Evaluation of methods and products for conservation works on porous inorganic materials constituting cultural heritage
CEN/TC 346/WG 4, Protection of collections
CEN/TC 346/WG 5, Packing and transport
CEN/TC 346/WG 6, Exhibition lighting of cultural heritage - Joint Working Group between CEN/TC 346 and CEN/TC 169
CEN/TC 346/WG 7, Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
CEN/TC 346/WG 8, Energy efficiency of historic buildings
CEN/TC 346/WG 9, Waterlogged wood
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv