Standard Svensk standard · SS-EN 16095:2012

Bevarande av kulturarv - Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Standarden beskriver hur en tillstånds- eller konditionsbedömning av kulturföremål bör utföras. Den ger också rekommendationer för vad en tillståndsrapport eller konditionsbeskrivning bör innehålla.

Skador eller andra försämringar av ett kulturobjekt minskar dess betydelse, värde och möjlighet att vara till nytta för nuvarande och kommande generationer. Väl dokumenterade undersökningar utgör viktiga beslutsunderlag inför fortsatt vård- och underhållsplanering, konserveringsåtgärder eller transport av objektet. Undersökningen av skicket på ett kulturobjekt kallas i Sverige omväxlande för tillstånds-, skade- eller konditionsbedömning. Dokumentationen av en sådan undersökning kallas tillståndsrapport eller konditionsbeskrivning. Dessa bedömningar och de skriftliga rapporterna är nödvändiga verktyg i planeringen av fortsatta åtgärder så att risken för nedbrytning, skador eller förändringar minimeras, både på kort och på lång sikt.

Denna standard avser att förtydliga syftet och betydelsen av dokumentation i samband med en tillståndsbedömning. Standarden beskriver hur en tillståndsbedömning bör utföras med rekommendationer för vad en tillståndsrapport bör innehålla. Standarden innehåller också ett exempel på mall för en tillståndsrapport. Standarden kan tillämpas på alla typer av flyttbart kulturarv, både enskilda objekt som hela samlingar. Den kan också användas för enskilda detaljer i byggnader. Denna standard har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2012 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Omfattning
This European Standard sets out the purpose and context of condition recording for movable cultural heritage and provides a framework for a condition report. It specifies the status of a condition report and its essential contents. This European Standard applies to all kinds of movable cultural heritage, whether individual objects or whole collections. It can also be used for immovable features in buildings or monuments.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage

Artikelnummer: STD-86885

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-04

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 16095:2012