Standard Svensk standard · SS-EN 16095:2012

Bevarande av kulturarv - Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/standarder_inom_kulturarvsomradet/

Standarden beskriver hur en tillstånds- eller konditionsbedömning av kulturföremål bör utföras. Den ger också rekommendationer för vad en tillståndsrapport eller konditionsbeskrivning bör innehålla.

Skador eller andra försämringar av ett kulturobjekt minskar dess betydelse, värde och möjlighet att vara till nytta för nuvarande och kommande generationer. Väl dokumenterade undersökningar utgör viktiga beslutsunderlag inför fortsatt vård- och underhållsplanering, konserveringsåtgärder eller transport av objektet. Undersökningen av skicket på ett kulturobjekt kallas i Sverige omväxlande för tillstånds-, skade- eller konditionsbedömning. Dokumentationen av en sådan undersökning kallas tillståndsrapport eller konditionsbeskrivning. Dessa bedömningar och de skriftliga rapporterna är nödvändiga verktyg i planeringen av fortsatta åtgärder så att risken för nedbrytning, skador eller förändringar minimeras, både på kort och på lång sikt.

Denna standard avser att förtydliga syftet och betydelsen av dokumentation i samband med en tillståndsbedömning. Standarden beskriver hur en tillståndsbedömning bör utföras med rekommendationer för vad en tillståndsrapport bör innehålla. Standarden innehåller också ett exempel på mall för en tillståndsrapport. Standarden kan tillämpas på alla typer av flyttbart kulturarv, både enskilda objekt som hela samlingar. Den kan också användas för enskilda detaljer i byggnader. Denna standard har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2012 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Omfattning
Denna europastandard fastställer syftet med att dokumentera tillståndet för flyttbart kulturarv och bakgrunden till detta, samt föreslår en struktur för en tillståndsrapport. Den specificerar en tillståndsrapports status och vad den huvudsakligen bör innehålla. Denna europastandard gäller alla typer av flyttbara kulturarv, både enskilda objekt och hela samlingar. Den kan även användas för fasta detaljer i byggnader eller monument.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage

Artikelnummer: STD-80022572

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-04

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 16095:2012