Standard Svensk standard · SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Standarden innehåller en metod och kriterier för provtagning på kulturhistoriskt material inför vetenskapliga undersökningar.

Standarden tar bland annat upp hur material ska beskrivas, bedömning av objektens tillstånd, identifiering av orsaker till nedbrytning samt beslut och utvärdering av konserveringsåtgärder. Den tar även upp dokumentation och hantering av provmaterial samt innehåller en exempelmall för provtagning. Standarden är ett stöd inför vetenskapliga undersökningar på kulturobjekt. Den är både ett verktyg för den som utför provtagningen och för analyslaboratorier, men också för beställare och tillståndsgivande myndigheter.

Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.

Det kan av olika skäl uppstå behov av provtagning på kulturhistoriskt värdefulla objekt. Provtagning kan behövas vid vård och underhållsplanering, inför konserveringsåtgärder, vid omgestaltning eller i samband med dokumentation.

Provtagningen i sig orsakar skador, om än på mikronivå. På kulturhistoriska objekt bör provtagning endast utföras när det finns en stark motivering. Det förutsätter en provtagningsplan samt en dialog mellan den som är ansvarig för förvaltningen av kulturobjektet och den som kommer att undersöka proverna. Dokumentationen kring provtagningen är också viktig. Den ger förutsättningar för att kunna undersöka samma provmaterial flera gånger och därmed förhindra onödiga provtagningar på värdefulla objekt.

Standarden publicerades den 23 augusti 2012 och tillhandahålls i Sverige genom Svenska institutet för standarder, SIS.

Informationsblad om SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer (PDF)

Omfattning
Denna europeiska standard innehåller metodik och kriterier för provtagning av kulturarvsmaterial i samband med vetenskapliga undersökningar. Här beskrivs till exempel hur man karakteriserar material, fastställer deras tillstånd, bestämmer orsaker till deras nedbrytning och/eller mekanismer för detta och hur man beslutar om och/eller utvärderar konservering/bevarandeåtgärder. Förutom provtagning innehåller dokumentet också krav på dokumentation och hantering av prover.
Denna europeiska standard omfattar inte beslutsprocessen för provtagning och användning av provet.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16085:2012

Bevarande av kulturarv - Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules

Artikelnummer: STD-80029728

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-04

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 16085:2012