Nyhet · 2020-06-30

Standarder inom kulturvård i svensk översättning

Ett kulturföremål behöver från och till transporteras från en plats till en annan. En transport innebär alltid risk för skador på objektet. För att förebygga oersättliga skador har ett antal europeiska standarder tagits fram för att tydligare specificera krav och rekommendationer för säkra transporter, tillförlitliga packmetoder och komplett dokumentation.

Kulturföremål

Nu finns dessa standarder tillgängliga i svensk översättning och dessutom kostnadsfritt fram till årsskiftet tack vare Riksantikvarieämbetets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS.

– Det är ett viktigt steg för att ge tillgång till dessa verktyg som tagits fram av experter och institutioner från hela Europa säger Stefan Nilsson, enhetschef vid riksantikvarieämbetet och ordförande i tekniska kommittén för bevarande av kulturarv.

 Att standarderna nu finns på svenska underlättar verkligen användningen av standarderna, något som museer och andra organisationer också har lyft fram, säger Viveka Odlén på SIS som är projektledare för den svenska tekniska kommittén SIS/TK 479 Bevarande av Kulturarv som varit med såväl i framtagandet av de europeiska standarderna som översättningarna.

Standarderna som det gäller är:

SS-EN 15946 Bevarande av kulturarv - Packmetoder för transport
Standarden innehåller rekommendationer för packning och uppackning samt definitioner av centrala termer. Den belyser även val av packningsmaterial, stötdämpning och vilken information som behöver lämnas till den aktör som utför transporten.

SS-EN 16095 Bevarande av kulturarv - Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv
Denna standard avser att förtydliga syftet och betydelsen av dokumentation i samband med en tillståndsbedömning. Standarden beskriver hur en tillståndsbedömning bör utföras med rekommendationer för vad en tillståndsrapport bör innehålla.

SS-EN 16648 Bevarande av kulturarv – Transportmetoder
Standarden innehåller krav och rekommendationer för säker transport av flyttbart kulturarv och kulturföremål. Den beskriver bland annat de olika rollerna och momenten i transportkedjan, åtgärder före transport och specifikationer för temporära lagringsutrymmen.

Tack vare Riksantikvarieämbetes avtal med SIS kan du ladda ned dem kostnadsfritt fram till årsskiftet.

Ladda ned kostnadsfritt här.

Vill du veta mer om arbetet med att ta fram europeiska standarder på kulturarvsområdet, se även https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/