Standard Svensk standard · SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv – Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv – Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Foto: Helena Duveborg (vänster), Anneli Karlsson (höger) (CC BY)

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Om SS-EN 16893:2018

Bra lokaler för museernas samlingar är en viktig del i god samlingsförvaltning. Denna europeiska standard riktar sig till alla som planerar nybyggnation eller ombyggnation av byggnader och utrymmen där samlingar förvaras, används eller visas.

En bra byggnad för samlingar skyddar dem mot risker som brand, vatten, skadedjur, stöld och de skador som kan orsakas av olämpligt inomhusklimat. Standarden sätter fokus på riskhantering som metod för att identifiera, analysera och hantera olika risker i samband med nybyggnation eller ombyggnation.

Standarden är avsedd för byggnader som inrymmer kulturarvssamlingar permanent, till exempel museimagasin, permanenta utställningslokaler och visningsrum. Specifikationerna kan också vara vägledande vid utformning av temporära förvaringsytor och lokaler för tillfälliga utställningar. 

Inomhusklimatet har stor betydelse för bevarande av kulturarv. Med inomhusklimat avses temperatur, luftfuktighet, ljus, vibrationer och luftföroreningar.

Standarden och de informativa bilagorna ger stöd för samlingsförvaltare att själva utarbeta riktlinjer och specifikationer för inomhusklimatet. Standarden tar också upp specifikationer för säkerhet och skydd mot bland annat inbrott och brand. Standarden kan användas i kommunikationen mellan olika professioner i byggprocessen såsom, samlingsförvaltare, fastighetsförvaltare, arkitekter och ingenjörer.

Denna standard har tagits fram inom den europeiska tekniska kommittén CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage. I Sverige följs arbetet av den tekniska kommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2018 och översättningen till svenska publicerades 2024. Standarden tillhandahålls i Sverige genom Svenska Institutet för Standarder, SIS.

Kontakt på SIS:
Yacine Slamti, projektledare
yacine.slamti@sis.se 
08-555 520 21

Alva Eklund, projektkoordinator
alva.eklund@sis.se
076-213 44 36

Informationsblad om SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv – Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar (PDF)

Omfattning
I denna Europastandard lämnas specifikationer och vägledning för byggnaders placering, konstruktion och planering när dessa byggnader specifikt är avsedda för förvaring av samlingar av alla typer och format.

Standarden gäller för byggnader där samlingar inryms permanent och kan användas som vägledning för tillfälliga utställningslokaler när detta är lämpligt. När specifikationer enbart gäller magasinslokaler har de definierats som sådana i hela dokumentet. I de fall då specifikationer även kan tillämpas för utrymmen som utställningslokaler eller studierum hänvisas det uttryckligen till dessa tillämpningsområden.

Avsnitt som rör risker kopplade till säkerhet, naturföreteelser, brand, vatten och skadedjur gäller för byggnader som helhet och för alla rum där samlingar kan finnas.

Vissa av avsnitten i den här standarden kan vara tillämpliga för skyddade historiska byggnader som innehåller samlingar. I dessa sammanhang kan omfattningen av eventuella förändringar eller möjligheterna att uppnå tillstånd som är lämpliga för samlingar begränsas av byggnadens historiska karaktär, i synnerhet om den är skyddad av kulturarvsbestämmelser.

Anmärkning: Den här standarden omfattar byggnader avsedda för förvaring och användning av samlingar. För en beskrivning av tekniska utrymmen som rekommenderas vid utformningen av ett magasin som är öppet för allmänheten hänvisas till EN  16141 .

Denna standard bör betraktas som ett komplement till nationella eller lokala byggnadsbestämmelser och byggnadsspecifikationer.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv – Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage — Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections

Artikelnummer: STD-82085728

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-07

Antal sidor: 61