Standardutveckling · SIS/TK 424

Kemiska vattenundersökningar

Kemiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten).

Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 36 standarder
ISO/TS 21231, Water quality - Characterization of analytical methods - Guide for the selection of a representative matrix
ISO/TS 5667-25, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 25: Vägledning för validering av hållbarhetstiden för vattenprover
ISO 21715, Water quality — Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water — Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 23256, Water Quality - Rapid detection of dioxin-like polychlorinated dibenzo-p-Dioxins, dibenzofurans and biphenyls - Method using a flow immunosensor
ISO 15705, Water quality — Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) — Small-scale sealed-tube method
ISO 23563, Water quality - Determination of total organic carbon (TOC) after heated persulfate oxidation and gas phases transfer of carbon dioxide - Sealed tube TOC (ST-TOC)
EN ISO 21793, Water Quality - Determination of total organic carbon, total nitrogen and total phosphorus after catalyzed ozone hydroxyl radical oxidation
ISO 23695, Vattenundersökningar - Bestämning av ammoniumkväve I vatten - Metod som använder kuvettest
ISO 23696, Vattenundersökningar - Bestämning av nitrater i vatten -
ISO 23697, Vattenundersökningar - Bestämning av totalkväve i vatten -
ISO 8466-1, Vattenundersökningar - Kalibrering och utvärdering av analysmetoder - Del 1: Linjär kalibreringsfunktion
ISO 5667-26, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 26:Vägledning för provtagning av parametrarna för det marina koldioxidsystemet
ISO 24384, Water quality - Determination of chromium(VI) and chromium(III) in water - Method using liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry (LC-ICP-MS) after chelating pretreatment
EN ISO 5667-1, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 1: Vägledning om provtagningsteknik och utformning av provtagningsprogram
ISO 24606-1, Vattenundersökningar - Analys av mikroplaster i dricksvatten och grundvatten - Del 1: Metod med vibrerande spektroskopi
ISO 13162, Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method
EN N 1220, Vattenundersökningar -Spektrofotometrisk bestämning av klorofyll-a-innehåll
ISO 17294-1, Vattenundersökningar - Bestämning med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS) - Del 1: Allmän vägledning (ISO 17294-1:2004)
EN ISO 5667-4, Vattenundersökning - Provtagning- Del 4: Vägledning för provtagning från naturliga och konstgjorda sjöar
EN N 1234, Vattenundersökningar - Riktlinjer för installation och operationell implementering av kontinuerliga mätsystem
EN N 1239, Vattenundersökningar -
EN 16479, Vattenundersökningar - Prestandakrav och provningsmetoder för analysutrustning för vatten - Automatiserade provtagare för vatten och avloppsvatten
ISO 5667-27, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 27: Provtagning för mikroplastpartiklar och mikrofibrer i vatten
ISO 10304-4, Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination
EN ISO 10304-4, Vattenundersökningar - Bestämning av lösta anjoner med jonkromatografi - Del 4: Bestämning av klorat, klorid och klorit i vatten med låg föroreningsgrad
EN ISO 20236, Vattenundersökningar - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC), upplöst organiskt kol (DOC), bundet kväve (TNb) och upplöst bundet kväve (DNb) efter katalytisk oxidativ förbränning vid hög temperatur
EN ISO 20595, Water quality - Determination of selected highly volatile organic compounds in water - Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique
EN 17075:2018/Amd 1, Vattenundersökningar - Allmänna krav och provningsmetoder för utrustning avsedd för övervakning av vattenkvalité - Mätutrustning
ISO 23697-2, Water quality — Determination of total nitrogen (TNb) in water using small-scale sealed tubes — Part 2: Chromotropic acid based method
ISO 23696-1, Water quality — Determination of nitrate in water using small-scale sealed tubes — Part 1: Dimethylphenol based method
ISO 23696-2, Water quality — Determination of nitrate in water using small-scale sealed tubes — Part 2: Chromotropic acid based method
ISO 23697-1, Water quality — Determination of total nitrogen (TNb) in water using small-scale sealed tubes — Part 1: Dimethylphenol based method
EN ISO 20596-2, Vattenundersökningar - Bestämning av cykliska flyktiga metylsiloxaner (cVMS) i vatten - Del 2: Gaskromatografisk-masspektrometrisk metod (GC-MS) efter vätske-vätske extraktion
ISO/TS 7013, Vattenundersökningar - Vägledande dokument för utformning av en interlaboratorisk validering av analysmetoder
SS 28185, Vattenundersökningar - Provtagning av dricksvatten och badvatten för kemisk analys
EN ISO 13165-2, Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 2: Provningsmetod med användning av emanometri
Visa fler Visa färre
Utgivet 131 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
733 VA SYD, Malmö
ALS Scandinavia AB, LULEÅ
ALS Scandinavia AB, DANDERYD
Biotage Sweden AB, UPPSALA
Eurofins Environment Testing Sweden AB, LIDKÖPING
SGS Analytics Sweden AB, LINKÖPING
SMHI Göteborg, VÄSTRA FRÖLUNDA
Stockholms universitet Inst f miljövetensk & analytisk kem, STOCKHOLM
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, BROMMA
Svenskt Vatten AB, BROMMA
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Inst. för vatten och miljö, UPPSALA
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Uponor AB, VIRSBO
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 2, Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 147/SC 2/JWG 1, Joint ISO/TC 147/SC 2 - ISO/TC 61/SC 14 WG: Plastics (including microplastics) in waters and related matrices
ISO/TC 147/SC 2/WG 70, TOC, DOC, TNb, DNb
ISO/TC 147/SC 2/WG 74, PFAS LC-MS/MS
ISO/TC 147/SC 2/WG 76, HBCD LC-MS/MS
ISO/TC 147/SC 2/WG 77, Alkylmercury compounds
ISO/TC 147/SC 2/WG 78, Microcystins
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 1, Sampling management
ISO/TC 147/SC 6/WG 14, Waste waters
ISO/TC 147/SC 6/WG 15, Sampling for oceanic carbon dioxide in sea water
ISO/TC 147/SC 6/WG 16, Sampling for microplastic particles and fibres
ISO/TC 147/SC 6/WG 3, Preservation and handling of samples
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 1, Physical and biochemical methods
CEN/TC 230/WG 23, Aquatic macrophytes and algae
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50) Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se