Standardutveckling · SIS/TK 424

Kemiska vattenundersökningar

Kemiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten).

Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 42 standarder
ISO 21715, Water quality — Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water — Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 15705, Water quality — Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) — Small-scale sealed-tube method
ISO 23563, Water quality - Determination of total organic carbon (TOC) after heated persulfate oxidation and gas phases transfer of carbon dioxide - Sealed tube TOC (ST-TOC)
EN ISO 21793, Water Quality - Determination of total organic carbon, total nitrogen and total phosphorus after catalyzed ozone hydroxyl radical oxidation
ISO 23696, Vattenundersökningar - Bestämning av nitrater i vatten -
ISO 23697, Vattenundersökningar - Bestämning av totalkväve i vatten -
ISO 5667-26, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 26:Vägledning för provtagning av parametrarna för det marina koldioxidsystemet
ISO 24384, Water quality - Determination of chromium(VI) and chromium(III) in water - Method using liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry (LC-ICP-MS) after chelating pretreatment
ISO 24606-1, Vattenundersökningar - Analys av mikroplaster i dricksvatten och grundvatten - Del 1: Metod med vibrerande spektroskopi
ISO 13162, Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method
EN 17899, Vattenundersökningar -Spektrofotometrisk bestämning av klorofyll-a genom etanolextraktion för rutinmässig övervakning av vattenkvaliteten
ISO 17294-1, Vattenundersökningar - Bestämning med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS) - Del 1: Allmän vägledning (ISO 17294-1:2004)
EN ISO 5667-4, Vattenundersökning - Provtagning- Del 4: Vägledning för provtagning från naturliga och konstgjorda sjöar
EN N 1234, Vattenundersökningar - Riktlinjer för installation och operationell implementering av kontinuerliga mätsystem
EN 17892, Vattenundersökningar - Bestämning av summan av perfluorerade alkylsubstanser (Summan av PFAS) i dricksvatten - Metod baserad på vätskekromatografi/masspektrometri (LC/MS)
ISO 5667-27, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 27: Provtagning av mikroplastpartiklar och mikrofibrer i vatten
EN 17075:2018/A1, Vattenundersökningar - Allmänna krav och provningsmetoder för utrustning avsedd för vattenövervakning - Kontinuerlig mätutrustning
SS 28185, Vattenundersökningar - Provtagning av dricksvatten och badvatten för kemisk analys
ISO 13646, Water quality — Determination of selected oestrogens in whole water samples — Method using solid phase extraction (SPE) followed by gas chromatography coupled to mass spectrometric detection
ISO 16094-2, Vattenundersökningar - Analys av plast i vatten — Del 2: Metod med vibrationsspektroskopi
ISO 16094-1, Vattenundersökningar - Analys av plast i vatten — Del 1: Allmänt och provtagning
ISO 16094-3, Vattenundersökningar - Analys av plast i vatten — Del 3: Termoanalytiska metoder för vatten med låg halt av naturliga suspenderade ämnen
EN ISO 17294-2, Vattenundersökningar - Bestämning med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestämning av ett antal utvalda grundelement och isotoper av uran
ISO 17294-2, Vattenundersökningar - Bestämning med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestämning av ett antal utvalda grundelement och isotoper av uran
ISO 5667-3, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 3: Riktlinjer för konservering och hantering av vattenprover
EN ISO 17294-1, Vattenundersökningar - Bestämning med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS) - Del 1: Allmän vägledning
EN ISO 16094-1, Vattenundersökningar - Analys av plast i vatten — Del 1: Allmänt och provtagning
EN ISO 16094-2, Vattenundersökningar - Analys av plast i vatten — Del 2: Metod med vibrationsspektroskopi
EN ISO 16094-3, Vattenundersökningar - Analys av plast i vatten — Del 3: Termoanalytiska metoder för vatten med låg halt av naturliga suspenderade ämnen
EN ISO 5667-5, Vattenundersökningar - Provtagning av dricksvatten från vattenverk och distributionsnät
ISO 18127, Water quality — Determination of adsorbable organically bound fluorine, chlorine, bromine and iodine (AOF, AOCl, AOBr, AOI) — Method using combustion and subsequent ion chromatographic measurement
ISO 18724, Vattenundersökningar - Bestämning av löst krom(VI) i vatten — Fotometrisk metod
ISO 13808-1, Water quality - Non-target screening of organic compounds in water - Method using chromatography and mass spectrometry - Part 1: General guidelines
EN ISO 5667-3, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 3: Riktlinjer för konservering och hantering av vattenprover
EN ISO 13646, Water quality - Determination of selected oestrogens in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) followed by gas chromatography coupled to mass spectrometric detection
EN ISO 18127, Water quality - Determination of adsorbable organically bound fluorine, chlorine, bromine and iodine (AOF, AOCl, AOBr, AOI) — Method using combustion and subsequent ion chromatographic measurement
EN ISO 18724, Water quality - Determination of dissolved chromium(VI) in water - Photometric method
ISO 21027, Water quality — Determination of total organic carbon for suspended solid containing water samples based on combined ultrasonic and alkaline extraction pretreatment
EN ISO 13165-3, Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 3: Provningsmetod med utfällningssteg och gammaspektrometri (ISO/DIS 13165-3:2023)
ISO 13808-2, Water quality — Non-target screening of organic compounds in water — Method using chromatography and mass spectrometry — Part 2: Part 2: Method using liquid chromatography and high resolution mass spectrometry
ISO 20236, Vattenundersökningar - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC), upplöst organiskt kol (DOC), bundet kväve (TNb) och upplöst bundet kväve (DNb) efter katalytisk oxidativ förbränning vid hög temperatur
EN ISO 20236, Vattenundersökningar - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC), upplöst organiskt kol (DOC), bundet kväve (TNb) och upplöst bundet kväve (DNb) efter katalytisk oxidativ förbränning vid hög temperatur
Visa fler Visa färre
Utgivet 135 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
733 VA SYD, Malmö
ALS Scandinavia AB, Luleå
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Föreningen Svenskt Vatten, Bromma
SGS Analytics Sweden AB, Linköping
SMHI, Västra Frölunda
Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Inst. för vatten och miljö, Uppsala
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Uponor AB, Virsbo
Örebro Universitet, Örebro
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 2, Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 147/SC 2/JWG 1, Joint ISO/TC 147/SC 2 - ISO/TC 61/SC 14 WG: Plastics (including microplastics) in waters and related matrices
ISO/TC 147/SC 2/WG 33, Ion chromatography methods
ISO/TC 147/SC 2/WG 48, QA/QC (Quality assurance/Quality control)
ISO/TC 147/SC 2/WG 66, Cyanide
ISO/TC 147/SC 2/WG 84, Estrogens using MS based methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
ISO/TC 147/SC 6/WG 1, Sampling management
ISO/TC 147/SC 6/WG 14, Waste waters
ISO/TC 147/SC 6/WG 16, Sampling for microplastics
ISO/TC 147/SC 6/WG 3, Preservation and handling of samples
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 1, Physical and biochemical methods
CEN/TC 230/WG 23, Aquatic macrophytes and algae
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet (13.060) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50) Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Jimmy Yoler
Vice projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Markus Axelsson
Ordförande
SGS Analytics Sweden AB