Standardutveckling · SIS/TK 424

Kemiska vattenundersökningar

Kemiska vattenundersökningar - Rent vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, och en förutsättning för mänskligt liv. Det är därför nödvändigt att vi övervakar och skyddar våra gemensamma vattenresurser från olika föroreningar. Standardiserade metoder för provtagning och analys är ett viktigt verktyg som underlättar kontrollen av vattenkvalitén.

Standarderna inom området vattenundersökningar behandlar fysikaliska-, kemiska-, mikrobiologiska- och biologiska undersökningar av olika typer av vatten (t.ex. grundvatten, ytvatten, dricksvatten och avloppsvatten).

Inom området har det publicerats fler än ett hundratal svenska standardmetoder, varav många överensstämmer med internationell standard. Det svenska standardiseringsarbetet sker i tre tekniska kommittéer:

• Kemiska vattenundersökningar

• Mikrobiologiska vattenundersökningar

• Biologiska vattenundersökningar

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 38 standarder
ISO 24384, Water quality - Determination of chromium(VI) and chromium(III) in water - Method using liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry (LC-ICP-MS) after chelating pretreatment
ISO 6107, Vattenundersökningar - Ordlista
ISO 24302, Vattenundersökningar - Havsvatten - Provtagning av parametrar för det marina koldioxidsystemet
EN ISO 13161, Vattenundersökningar - Polonium 210 - Provningsmetod med alfaspektrometri
EN ISO 9697, Vattenundersökningar - Total betaaktivitet - Tjockskiktsmetod
ISO 8466-1, Vattenundersökningar - Kalibrering och utvärdering av analysmetoder - Del 1: Linjär kalibreringsfunktion
EN ISO 21253-2, Vattenundersökningar - Analysmetoder för ämnesklasser - Del 2: Kriterier för kvantitativ bestämning av organiska substanser med en ämnesklasspecifik analysmetod
EN ISO 21253-1, Vattenundersökningar - Analysmetoder för ämnesklasser - Del 1: Kriterier för identifiering av målsubstanser med gas- och vätskekromatografi och masspektrometri
ISO 23697, Vattenundersökningar - Bestämning av totalkväve i vatten -
ISO 23696, Vattenundersökningar - Bestämning av nitrater i vatten -
ISO 23695, Vattenundersökningar - Bestämning av ammoniumkväve I vatten - Metod som använder kuvettest
EN ISO 22908, Vattenundersökningar -Radium 226 och radium 228- Provningsmetod med vätskescintillationsräkning
EN ISO 22125-2, Vattenundersökningar - Technetium 99 - Del 2: Provningsmetod med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS)
EN ISO 22125-1, Vattenundersökningar - Technetium 99 - Del 1: Provningsmetod med vätskescintillationsräkning
ISO 23563, Water quality - Determination of total organic carbon (TOC) after heated persulfate oxidation and gas phases transfer of carbon dioxide - Sealed tube TOC (ST-TOC)
ISO 5667-1, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 1: Vägledning om provtagningsteknik och utformning av provtagningsprogram
ISO 22017, Water quality - Guideline for rapid radioactivity measurements
ISO 22908, Vattenundersökningar -Radium 226 och radium 228- Provningsmetod med vätskescintillationsräkning
ISO 22515, Water quality - Iron-55 and nickel-63 - Test method using liquid scintillation counting
ISO 22125-2, Vattenundersökningar - Technetium 99 - Del 2: Provningsmetod med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS)
ISO 22125-1, Vattenundersökningar - Technetium 99 - Del 1: Provningsmetod med vätskescintillationsräkning
ISO 15705, Water quality - Determination of the chemical oxygen demand (COD) - Method using cell test
ISO 23256, Water Quality - Rapid detection of dioxin-like polychlorinated dibenzo-p-Dioxins, dibenzofurans and biphenyls - Method using a flow immunosensor
ISO 20596-2, Water quality -Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water - Part 2: Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 22104, Water quality - Determination of microcystins - Method using liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) with pre-screening by immunoassay
ISO 22066, Water quality - Determination of available total cyanide - Method using segmented flow injection, in-line ultraviolet digestion analysis by gas diffusion and amperometric detection
ISO 21793, Water quality Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb), dissolved bound nitrogen (DNb), total bound phosphorus (TPb) and dissolved bound phosphorus (DPb) after wet chemical catalysed ozone hydroxyl radical oxidation
ISO 21715, Water quality — Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water — Method using liquid-liquid extraction with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
ISO 21863, Water quality - Determination of alkylmercury compounds in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after phenylation and solvent extraction
ISO 21675, Vattenundersökningar - Bestämning av högfluorerade ämnen (PFAS) i vatten - Metod med fast-fas extraktion (SPE) och vätskekromatografi-tandem masspektrometri (LC-MS/MS)
ISO 21677, .
ISO 5667-25, Water quality - Sampling - Part 25: Code of practice for the sampling and monitoring of hot and cold water services in buildings'?
ISO 5667-10, Vattenundersökningar - Provtagning - Del 10:Riktlinjer för provtagning av avloppsvatten
ISO 21253-2, Vattenundersökningar - Analysmetoder för ämnesklasser - Del 2: Kriterier för kvantitativ bestämning av organiska substanser med en ämnesklasspecifik analysmetod
ISO 21253-1, Vattenundersökningar - Analysmetoder för ämnesklasser - Del 1: Kriterier för identifiering av målsubstanser med gas- och vätskekromatografi och masspektrometri
ISO/TS 21231, Water quality - Characterization of analytical methods - Guide for the selection of a representative matrix
EN 16479-3, Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 3: Portable measuring devices
EN 16479-2, Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 2: Continuous measuring devices
Visa fler Visa färre
Utgivet 115 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
ALS Scandinavia AB, Luleå
Biotage Sweden AB, Uppsala
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Eurofins Pegasuslab AB, Uppsala
Hach Lange AB, Sköndal
SMHI Göteborg, Västra Frölunda
Stockholms universitet Inst f tillämpad miljövetenskap, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Svenskt Vatten AB, Bromma
Sveriges lantbruksuniversitet SLU Inst f vatten och miljö, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
VA SYD, 733, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 147, Water quality
ISO/TC 147/SC 1, Terminology
ISO/TC 147/SC 2, Physical, chemical and biochemical methods
ISO/TC 147/SC 6, Sampling (general methods)
CEN/TC 230, Water analysis
CEN/TC 230/WG 1, Physical and biochemical methods
CEN/TC 230/WG 4, Performance Requirements for Water Monitoring Equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Vattenkvalitet Undersökning av vatten efter kemiska substanser Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper