Standardutveckling · SIS/TK 203

Eurokoder

Eurokoder är benämningen på de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk. Kommittén leder det svenska arbetet med eurokoderna och ansvarar för grundläggande dimensioneringregler och laster. De nya eurokoderna för bl.a. fiberarmerade polymerer samt bedömning och åtgärdande av befintliga byggnadsverk faller också inom kommitténs ansvarsområde. Under 2015-2020 kommer ett omfattande revideringsarbete genomföras av alla eurokoder och arbetet är delvis mandaterat från EU.

Dimensioneringsregler för bärverk är en av grundpelarna i de nationella byggreglerna. Europastandarderna för bärverksdimensionering – Eurokoderna – samordnar ländernas beräkningsregler och i stor utsträckning även kravnivåerna. På det globala planet tar man fram grundläggande principer samt i ökad utsträckning även mer konkreta direkt användbara dimensioneringsstandarder.

Standardiseringen är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad. Det i sin tur ökar konkurrensen och ger prispress på byggnadsverk och ökar tillgången på kompetens och arbetskraft. Vidare underlättas det internationella FoU-arbetet av en gemensam begreppsbas på en vetenskapligt hög nivå, varför eurokoderna ökar den europeiska byggsektorns konkurrenskraft.

Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eurokoderna myndighetskrav i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
Assessment of Existing Structures, Assessment of Existing Structures
EN 1998-2, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 2: Broar
EN 1998-6, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 6: Torn, master och skorstenar
EN 1998-4, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 4: Silor, behållare och rörledningar
EN 1998-5, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter
EN 1998-1-2, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1: Allmänna regler, seismisk påverkan och regler för byggnader
ISO 13824, Bases for design of structures - General principles on risk assessment of systems involving structures
ISO 22111, Grundläggande dimensioneringsregler - Allmänna krav
ISO 23618, Design Principles of Seismically Isolated structures
EN 1990, Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
EN 1991-1-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
ISO 8930, General principles on reliability for structures - List of equivalent terms
, Design of Fibre Reinforced Polymer Structures
CEN/TS , JRC Science and Policy Report - Prospect for European Guidance for the Structural Design of Tensile Membrane Structures
CEN/TS JRC - New guidance in design of FRP, JRC Science and Policy Report - Prospect for new guidance in the design of Fibre Reinforced Polymer (FRP)
ISO 10252, Bases for design of structures - Accidental actions
Visa fler Visa färre
Utgivet 65 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 21 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, Eskilstuna
Boverket, Karlskrona
Brandskyddslaget AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Combimix AB, Bålsta
Construction Software Center Europe AB, Skellefteå
GeoVerkstan Sverige AB, Kungsbacka
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi, Lund
Norrbottens Byggprojektering AB, Luleå
Rise Research Institutes of Sweden, Göteborg
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sveriges Byggindustrier Service AB, Stockholm
Trafikverket, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Öst, Eskilstuna
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
Uppsala universitet, Inst. för Kemi, Fysik, Astronomi, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 98, Bases for design of structures
ISO/TC 98/SC 1, Terminology and symbols
ISO/TC 98/SC 2, Reliability of structures
ISO/TC 98/SC 3, Loads, forces and other actions
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 1, Eurocode 1 - Basics of design and actions on structure
CEN/TC 250/SC 10, EN 1990 Basis of structural design
CEN/TC 250/SC 8, Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
SIS arbete med eurokoderna
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Eurokoder


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren

Linda Mellgren
Projektassistent
+46855552199
linda.mellgren@sis.se

Relaterat