Standardutveckling · SIS/TK 203

Eurokoder

Eurokoder är benämningen på de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk. Kommittén leder det svenska arbetet med eurokoderna och ansvarar för grundläggande dimensioneringregler och laster. De nya eurokoderna för bl.a. fiberarmerade polymerer samt bedömning och åtgärdande av befintliga byggnadsverk faller också inom kommitténs ansvarsområde. Under 2015-2020 kommer ett omfattande revideringsarbete genomföras av alla eurokoder och arbetet är delvis mandaterat från EU.

Dimensioneringsregler för bärverk är en av grundpelarna i de nationella byggreglerna. Europastandarderna för bärverksdimensionering – Eurokoderna – samordnar ländernas beräkningsregler och i stor utsträckning även kravnivåerna. På det globala planet tar man fram grundläggande principer samt i ökad utsträckning även mer konkreta direkt användbara dimensioneringsstandarder.

Standardiseringen är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad. Det i sin tur ökar konkurrensen och ger prispress på byggnadsverk och ökar tillgången på kompetens och arbetskraft. Vidare underlättas det internationella FoU-arbetet av en gemensam begreppsbas på en vetenskapligt hög nivå, varför eurokoderna ökar den europeiska byggsektorns konkurrenskraft.

Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eurokoderna myndighetskrav i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
CEN/TS JRC - New guidance in design of FRP, JRC Science and Policy Report - Prospect for new guidance in the design of Fibre Reinforced Polymer (FRP)
CEN/TS , Design of tensile membrane structures
CEN/TS 19101, Design of Fibre-polymer composite (FPC) structures
EN 1991-1-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
EN 1991-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
EN 1990, Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
ISO 23618, Design Principles of Seismically Isolated structures
EN 1998-1-2, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1: Allmänna regler, seismisk påverkan och regler för byggnader
EN 1998-5, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 5: Grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter
EN 1998-4, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 4: Silor, behållare och rörledningar
EN 1998-6, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 6: Torn, master och skorstenar
EN 1998-2, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 2: Broar
CEN/TS , Characterisation and qualification of structural components for seismic applications by means of cyclic tests
ISO/TR 4553, Deformations and displacements of buildings and building elements at serviceability limit states
EN 1998-1-1, Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 1-1:
Visa fler Visa färre
Utgivet 67 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, ESKILSTUNA
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddslaget AB, STOCKHOLM
Byggföretagen i Sverige Service AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
Combimix AB, BÅLSTA
Construction Software Center Europe AB, SKELLEFTEÅ
GeoVerkstan Sverige AB, KUNGSBACKA
Hedebratt Engineering AB, VÄSTERÅS
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Norrbottens Byggprojektering AB, LULEÅ
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trafikverket Region Öst, ESKILSTUNA
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 98, Bases for design of structures
ISO/TC 98/SC 1, Terminology and symbols
ISO/TC 98/SC 2, Reliability of structures
ISO/TC 98/SC 3, Loads, forces and other actions
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 1, Eurocode 1: Actions on structures
CEN/TC 250/SC 1/WG 1, Climatic actions
CEN/TC 250/SC 10, EN 1990 Basis of structural design
CEN/TC 250/SC 8, Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures
CEN/TC 250/WG 1, Policy, procedures and links with other standards
CEN/TC 250/WG 2, Assessment and Retrofitting of Existing Structures
CEN/TC 250/WG 4, Fibre reinforced polymer structures
CEN/TC 250/WG 5, Membrane Structures
CEN/TC 250/WG 6, Robustness
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
SIS arbete med eurokoderna
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Eurokoder (91.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se