Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-1

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-1: Allmänna laster - Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1991-1-1 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar och omfattar följande: 

  • Tunghet hos byggmaterial och lagrade material; 
  • Egentyngd av byggnadsverksdelar, och 
  • Nyttig last för byggnader. 

EN 1991-1-1 är avsedd för byggherrar och beställare, konstruktörer, entreprenörer och myndigheter. EN 1991-1-1 är avsedd att tillämpas tillsammans med EN 1990, övriga delar av EN 1991 samt  EN 1992 - EN 1999 för dimensionering av bärverk. 

Kapitel 4 och bilaga A anger nominella värden på tungheter för enskilda byggmaterial, material till broar samt lagrade material. För vissa material anges dessutom rasvinkeln. 

Kapitel 5 anger metoder för bestämning av karakteristiska värden för egentyngden av byggnadsverk. 

Kapitel 6 anger karakteristiska värden för nyttig last på bjälklag och yttertak i byggnader beroende på deras användning, såsom: 

  • bjälklag i bostäder samt gemensamhets-, affärs- och kontorslokaler; 
  • bjälklag i garage och utrymmen med fordonstrafik; 
  • bjälklag i industri- och lagerlokaler; 
  • yttertak; 
  • helikopterlandningsplatser. 

De laster som anges i kapitel 6 för utrymmen med fordonstrafik avser fordon upp till en bruttotyngd på 160 kN. Vid dimensionering av utrymmen med trafik av tunga fordon med större bruttotyngd än 160 kN erfordras en överenskommelse med behörig myndighet. Ytterligare information kan fås från EN 1991-2. För barriärer eller väggar som fungerar som barriärer, anges horisontella krafter i kapitel 6. Bilaga B ger ytterligare råd för fordonsbarriärer i parkeringsutrymmen.

Omfattning
1.1 Omfattning
(1) EN 1991-1-1 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar inklusive vissa geotekniska avseenden inom följande områden:
— Tunghet hos byggmaterial och lagrade material;
— Egentyngd av byggnadsverk;
— Nyttig last i byggnader.
(2) Kapitel 4 and bilaga A anger nominella värden på tungheter för enskilda byggmaterial, material till broar samt lagrade material. För vissa material anges dessutom rasvinkeln.
(3) Kapitel 5 anger metoder för bestämning av karakteristiska värden för egentyngden av byggnadsverk.
(4) Kapitel 6 anger karakteristiska värden för nyttig last på bjälklag och yttertak i byggnader beroende på deras användning, såsom:
— bjälklag i bostäder samt gemensamhets-, affärs- och kontorslokaler;
— bjälklag i garage och utrymmen med fordonstrafik;
— bjälklag i industri- och lagerlokaler;
— yttertak;
— helikopterlandningsplatser.
(5) De laster som anges i kapitel 6 för utrymmen med fordonstrafik avser fordon upp till en bruttotyngd på 160 kN. Vid dimensionering av utrymmen med trafik av tunga fordon med större bruttotyngd än 160 kN erfordras en överenskommelse med behörig myndighet. Ytterligare information kan fås från EN 1991-2.
(6) För barriärer eller väggar som fungerar som barriärer, anges horisontella krafter i kapitel 6. Bilaga B ger ytterligare råd för fordonsbarriärer i parkeringsutrymmen.
ANM. Krafter som orsakas av påkörning från fordon beskrivs i EN 1991-1-7 och EN 1991-2.
(7) För dimensioneringssituationer och lasteffekter i silor och behållare orsakade av vatten eller andra material se EN 1991-4.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

Artikelnummer: STD-32604

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1991-1-1

Ersätter: SS-ENV 1991-2-1