Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-4:2005

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-4: Allmänna laster - Vindlast

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-1-4:2005/AC:2009 , SS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010 , SS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Tillägg: SS-EN 1991-1-4:2005/A1:2010 , SS-EN 1991-1-4:2005/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-4:2005

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-4: Allmänna laster - Vindlast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 595 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 152 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1991-1-4 ger vägledning för bestämning av naturlig vindlast mot varje belastad yta som beaktas vid dimensioneringen av byggnader och anläggningar. Denna vägledning behandlar hela bärverket eller delar av bärverket samt element fästade vid bärverket, t.ex. komponenter, beklädnadselement och deras fästdon samt säkerhets- och bullerskärmar. 

Denna del gäller för: 

 • byggnader och anläggningar vilkas höjd inte överstiger 200 m 
 • broar där inget spann är längre än 200 m, under förutsättning att kriterierna för dynamisk respons är uppfyllda 

Denna del är avsedd att användas för att förutsäga karakteristisk vindlast mot landbaserade bärverk, deras komponenter och tillbehör. 

Vissa aspekter som är nödvändiga vid bestämning av vindlast mot ett bärverk är beroende på byggnadens läge samt tillgängligheten och kvalitén på meteorologiska data, terrängtyp, etc. Dessa aspekter måste göras tillgängliga i den nationella bilagan och i bilaga A, genom nationella val. Förvalda värden och metoder ges i huvudtexten där den nationella bilagan inte ger någon information. 

 • Bilaga A beskriver terrängtyperna och ger regler för hur hänsyn bör tas till höjdskillnader i terrängen, inklusive deplacementshöjd, variationer i terrängens råhet samt till inverkan av landskapet och närbelägna byggnader. 
 • Bilagorna B och C ger alternativa metoder för beräkning av bärverksfaktorn cscd. 
 • Bilaga D ger bärverksfaktorn cscd för olika typer av bärverk. 
 • Bilaga E ger regler för virvelavslösning och viss vägledning för andra aeroelastiska effekter. 
 • Bilaga F ger dynamiska karakteristika för linjärelastiska bärverk. 

Denna standard ger ingen vägledning om: 

 • vindlast på fackverksmaster med icke parallella ramstänger, 
 • vindlast på stagade master och stagade skorstenar, 
 • vridsvängningar, t. ex. höga byggnader med central kärna, 
 • svängningar i brobaneplatta på grund av transversell vindturbulens, 
 • snedkabelbroar och hängbroar, 
 • svängningar där fler än den lägsta svängningsmoden måste beaktas. 
 • lokala termiska effekter på vindförhållandena, t. ex. kraftig arktisk termisk inversion eller trattverkan dvs. vindeffekter kring närbelägna byggnader, eller tornador.
Omfattning
(1) EN 1991-1-4 ger vägledning för bestämning av naturlig vindlast mot varje belastad yta som beaktas vid dimensioneringen av byggnader och anläggningar. Denna vägledning behandlar hela bärverket eller delar av bärverket samt element fästade vid bärverket, t.ex. komponenter, beklädnadselement och deras fästdon samt säkerhets- och bullerskärmar.

(2) Denna del gäller för:

— byggnader och anläggningar vilkas höjd inte överstiger 200 m. Se även (11)

— broar där inget spann är längre än 200 m, under förutsättning att kriterierna för dynamisk respons är uppfyllda, se (11) och 8.2.

(3) Denna del är avsedd att användas för att förutsäga karakteristisk vindlast mot landbaserade bärverk, deras komponenter och tillbehör.

(4) Vissa aspekter som är nödvändiga vid bestämning av vindlast mot ett bärverk är beroende på byggnadens läge samt tillgängligheten och kvalitén på meteorologiska data, terrängtyp, etc. Dessa aspekter måste göras tillgängliga i den nationella bilagan och i bilaga A, genom nationella val. Förvalda värden och metoder ges i huvudtexten där den nationella bilagan inte ger någon information.

(5) Bilaga A beskriver terrängtyperna och ger regler för hur hänsyn bör tas till höjdskillnader i terrängen inklusive deplacementshöjd, variationer i terrängens råhet samt till inverkan av landskapet och närbelägna byggnader.

(6) Bilagorna B och C ger alternativa metoder för beräkning av bärverksfaktorn cscd.

(7) Bilaga D ger bärverksfaktorn cscd för olika typer av bärverk.

(8) Bilaga E ger regler för virvelavslösning och viss vägledning för andra aeroelastiska effekter.

(9) Bilaga F ger dynamiska karakteristika för linjärelastiska bärverk.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-4:2005

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-4: Allmänna laster - Vindlast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 595 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 152 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66459

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-22

Antal sidor: 148

Finns även på: SS-EN 1991-1-4:2005