Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-3/A1:2015

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-3: Allmänna laster - Snölast

Status: Gällande

Omfattning
(1) EN 1991-1-3 ger vägledning för bestämning av de värden på snölast som skall användas vid dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar. (2) Standarden är inte tillämplig för platser belägna över 1500 meters höjd, såvida inte annat särskilt anges. ANM.: Den nationella bilagan kan ge anvisningar för bestämning av snölast på höjder över 1500 m. (3) I bilaga A anges vilka dimensioneringssituationer och lastbilder som bör användas för olika platser. ANM.: Dessa olika platser (områden) kan anges i den nationella bilagan. (4) Bilaga B ger de formfaktorer som gäller vid exceptionell snödrift. ANM.: Den nationella bilagan anger huruvida Bilaga B får användas. (5) Bilaga C ger karakteristiska värden för snölast på mark som är baserade på resultat av ett särskilt arbete avsett för denna Eurokod utfört enligt ett avtal med DGlII / D3 inom EU. Syftet med bilagan är: — att informera nationella myndigheter och därmed hjälpa dem att uppdatera sin nationella kartor; — att bidra till att säkerställa att de vedertagna harmoniserade procedurer som använts för att ta fram kartorna i bilagan används i medlemsländerna vid hantering av basdata för snölast. (6) Bilaga D ger vägledning för att anpassa snölasten på mark till återkomsttiden. (7) Bilaga E ger upplysning om snöns tunghet. (8) Standarden ger ingen vägledning beträffande speciella aspekter på snölast, t. ex.: — stötkraft på grund av att snön glider av och faller från ett högre beläget tak; — den ökning av vindlasten som kan bero på ändringar i form och storlek av byggnadsverket på grund av snö eller anhopning av is; — laster inom områden med snölast året om; — islast; — sidolast på grund av snö (t. ex. sidolast till följd av snödrift); — snölast på broar.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8019288

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-06

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 1991-1-3/A1:2015

Tillägg till: SS-EN 1991-1-3 , SS-EN 1991-1-3