Vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.

Arbetet med att ta fram standarder inom vård- och omsorgsområdet sker i tekniska kommittéer. I dessa medverkar svenska experter som representerar alla berörda intressentgrupper inom området, exempelvis vårdpersonal, akademi, myndigheter, producenter, leverantörer samt patienter och brukare, i framtagandet av internationella och nationella standarder. Det finns ca 30 tekniska kommittér inom vård- och omsorgsstandardiseringen inom följande områden.

Medicinteknik

Produkter som används i vården måste kunna fungera ihop med andra produkter i sin omgivning och i de komplexa sammanhangen inom vården. För att upprätthålla en hög patientsäkerhet kravställer standarder tillverkning och användning av medicintekniska produkter. Dessutom är de ett stöd för att kunna uppfylla det medicintekniska regelverket (MDR).

  • Provningsmetoder: Tester och provningsmetoder är viktiga instrument när det gäller kvalitetssäkring och uppfyllande av krav. Det finns standarder för att kontrollera tillförlitlighet, effekt och biologisk säkerhet hos enskilda produkter. Exempel på sådant som testas är biokompatibilitet, t.ex. toxicitet, carcinogenicitet och allergiska reaktioner. 
  • Produktkrav: Beskriver kraven på en produkt när det gäller tex märkning, användningsinstruktioner, prestanda och funktion, säkerhet för patient och personal.

Vård- och omsorgstjänster

Standardiseringen inom välfärdsområdet ökar, exempelvis för tjänster inom hälsa, vård och omsorg. Ett av målen med denna standardsiering är att sätta brukarens behov i fokus. Tjänstestandarder används bl a till: 

  • att ställa krav på utförare
  • att förtydliga ansvarsfördelning mellan parter
  • beställningsunderlag eller grund i upphandlingsprocesser
  • att ge underlag för internt förbättrings- och utvecklingsarbete

Ledningssystem

Ett ledningssystem säkerställer att det finns processer som ser till att hela vård- eller produktionskedjan hänger ihop och att avvikelsehantering, uppföljning samt riskhantering fungerar. Det finns ledningssystem som är specialanpassade för vården, laboratorier och tillverkare av medicintekniska produkter. Vi ser idag ett ökat behov av ledningssystemsstandarder även inom andra välfärdsområden. 

Hälsoinformatik och e-hälsa 

Digitaliseringen av vård och omsorg ger ett ökat behov av interoperabilitet och strukturerad information. Hälsoinformatiken omfattar bl a journalsystem, röntgenbilder och provsvar. Stort fokus ligger också på användarvänlighet, för enkel tillgång till relevant information, utan risk för individens integritet, feltolkning eller bortfall. Ett par utmanande områden är klinisk evidens på det som i folkmun kallas "hälso-appar", och arbete med standarder för att uppnå Vision eHälsa 2025. Ett område som utvecklas snabbt är standardisering inom genetisk och molekylärbiologisk informationsöverföring.

Hjälpmedel och tillgänglighet

Samhället ska omfatta alla och därför ska hinder minimeras. Produkter, miljöer och tjänster måste anpassas efter människors varierande funktionsförmåga – både avseende medfödd och senare uppkommen funktionsnedsättning. Inom hjälpmedels- och tillgänglighetsområdet standardiseras allt från rullstolar till vårdhundstjänster.

Tekniska kommittéer
Visa alla

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med och påverka utvecklingen av standarder?

Ta kontakt med Sarah Sim, tf standardiseringschef vård och omsorg på SIS.

sarah.sim@sis.se
08 555 520 64

SIS hantering av coronakrisen och vårt bidrag till att bromsa spridningen

Under coronakrisen har SIS tillgängliggjort ett antal standarder som är kopplade till kampen mot Covid-19.

Vill du veta mer om vårt bidrag och hur vi hanterar krisen, klicka på knappen för att läsa mer.

Vision e-hälsa 2025

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna bli världsbäst på e-hälsa till 2025.

Det finns redan en rad standarder på området och fler är på gång.

Utbildningar inom hälsa, vård och omsorg

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom hälsa, vård och omsorg så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Utbildningar inom medicinteknik

Två män i vårdklädsel som inspekterar en vårdapparat

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom medicinteknik så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Vad är god kvalitet i en HVB-verksamhet?

En ny svensk standard som ger vägledning och konkreta verktyg för den som ska utföra, beställa eller bedöma tjänsten är på gång. Se filmen om hur arbetet med standarden gått till.

Standardförslag på remiss

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.

Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Till tjänsten >>

ISO 13485:2016 - Medical devices - A practical guide

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Tillgänglighet

När standarder skrivs ska tillgänglighetskrav beaktas och inkluderas.

Som vägledning till standardutvecklare finns den internationella guiden Riktlinjer för att beakta och inkludera tillgänglighet i standarder. Guiden finns i svensk översättning.