Standardutveckling · SIS/TK 602

Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Denna tekniska kommitté ligger vilande och har inget pågående arbete just nu. Kommittén kan komma att återaktiveras vid tidpunkt för översyn och eventuell revidering av de dokument som kommittén utarbetat, eller om förslag på ny standardisering inkommer inom arbetsområdet. Har du en idé, välkommen att kontakta kommitténs projektledare, kontaktinformation finns i högerspalten.

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är en partner i vården. Det finns ett stort behov av en gemensam syn på såväl begrepp som kvaliteten inom vården i hela Europa. Standardiseringsarbetet syftar till att reda ut begreppen, ta fram tydliga riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård och, om möjligt, skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet.

Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdgivare. Utgångspunkten är patientens berättelse, som skrivs ner på ett strukturerat sätt. Baserat på berättelsen och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, som innehåller mål och strategier för implementering och kort- och långsiktig uppföljning. Målet är en god och säker vård genom att initiera och utveckla ett partnerskap mellan patient/anhörig och sjukvårdspersonal, med utgångspunkt i personens resurser, kapacitet och behov.

Syftet med arbetet i denna standardiseringskommitté, SIS/TK 602, är att spegla och bidra till arbetet i CEN/TC 450, Minimum requirements of patient involvement in person-centred care, vars mål är att skapa en operativ kvalitetsstandard med riktlinjer för patientdelaktighet i  personcentrerad vård. Arbetet i kommittén gynnar både tjänsteleverantörer, de europeiska medborgarna och stärka den fria rörligheten i Europa för personal och patienter.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 450, Patient involvement in person-centred care
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Tandvård allmänt (11.060.01) Kvalitetsledningssystem inom hälso och sjukvård (11.110) Medicintekniska kvalitetssystem (11.110.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Spridning och implementering av standarder i vård och omsorg - undersökning

SIS undersöker tillsammans med Göteborgs universitet centrum för personcentrerad vård (GPCC), spridning och implementering av standarder inom vård och omsorg. Standardiseringsprodukter men även riktlinjer från andra källor inkluderas för att få kunskap om framgångsrika metoder och strategier för att sprida och implementera standarder. Vi undersöker särskilt standarder och riktlinjer som handlar om process, kvalitetsledning och tjänster inom vård och omsorg.

I Sveriges vård och omsorg används både vägledande och styrande dokument så som riktlinjer, rekommendationer och standarder. Innehållet i dessa dokument kan variera och sträcka sig från detaljerad information för en specifik klinisk kontext till bredare och mer generell information. Vi är intresserade av skillnaderna i synen och användandet av dokumenten beroende på vilken källa de kommer från standardiseringen (ISO, CEN och SIS) eller en annan källa.

Vill du delta i undersökningen?

Svara gärna på vår enkät, med endast 7 frågor, som riktar sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Du kan också delta i en fokusgrupp som ska diskutera dessa frågor. (1 tillfälle, digitalt, ca 2 timmar)

Du kan anmäla ditt intresse för fokusgruppsintervjun genomatt anmäla dig till alexandra.antoni@sis.se eller janie.thunman@sis.se   eller genom att ange det när du fyller i enkäten.

Mer information

Mer om arbetet kring patientdelaktighet. Här kan du ladda ner detaljerat informationsblad.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se