Standardutveckling · SIS/TK 448

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Att kunna identifiera sig på ett säkert och tillförlitligt sätt är en fundamental pusselbit för ett väl fungerande samhälle. För medborgaren är det av betydelse att kunna identifiera sig snabbt, enkelt och tryggt och för näringslivet och det offentliga är det viktigt att kunna lita på den identifiering som görs. Digitala medel såsom e-legitimation och e-signering tar över alltmer. Oavsett vilket medel som används är det av oerhörd vikt att dessa kan utfärdas på ett betryggande sätt samt kontrolleras av förlitande part på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. För detta behövs standardisering.

Kommitténs fokus

Kommittén arbetar med standarder för säker identifiering via såväl fysiska identitetskort som elektronisk identifiering och signering. Även fysiska bank- och kreditkort faller inom kommitténs område.

Korten (såväl ID-kort som betalkort) behöver kunna förses med diverse säkerhetsmekanismer och måste kunna erbjuda utrymme för olika tekniklösningar utan att kräva användning av olika kort och kortläsare. Behovet av säkra identifieringslösningar och tillförlitligheten av dessa finns även i den digitala sfären då identifiering allt oftare sker elektroniskt.

Standardiseringsarbetet kring dessa attribut görs bland annat för att korttillverkare och utformare av kortapplikationer ska kunna hålla nere kostnader och ha möjlighet att erbjuda användarvänliga produkter, för att användaren ska kunna identifiera sig på ett enkelt och säkert sätt samt för att den som ställer krav om identifiering ska kunna lita på den ID-handling (fysisk eller digital) som presenteras och därtill även kunna göra en tillförlitlig validering av densamma.  

Internationellt deltagande

Standardiseringen på detta område sker framförallt internationellt. Vår svenska kommitté är engagerad i det internationella standardiseringsarbetet såsom deltagare i följande internationella kommittéer:

Genom att delta i det internationella standardiseringsarbetet ser kommittén till att svenska ståndpunkter förs fram samt bidrar aktivt till att påverka utvecklingen av de systemlösningar som i framtiden kommer att användas.

Aktuellt

I augusti 2017 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av de krav som gäller för svenska identitetshandlingar i syfte att minska det ökade antalet bedrägerier som begås med hjälp av förfalskade identitetshandlingar. Utredningen, SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation, färdigställdes under 2019. I utredningen föreslås bland annat att det ska etableras ett nytt statligt ID-kort och e-legitimation som ersätter de varianter som finns på marknaden idag.

Som ett resultat av ID-kortutredningen och betydelsen av de förändringar som kan komma att ske om förslaget genomförs har det inom kommittén bildats en arbetsgrupp, ”AG 1 Möjliga och Framtida ID-lösningar”, med avsikt att bevaka utvecklingen av frågan. Arbetsgruppen riktar sig till aktörer som berörs av frågan och är tänkt att fungera som ett forum för dialog kring gemensamma frågor samt förväntade problem och fördelar med förslaget. Det blir också ett forum att lyfta standardisering som en potentiell lösning för vissa frågor.

Den 13 mars 2020 publicerade regeringen ett kommittédirektiv från Infrastrukturdepartementet, Dir. 2020:27 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, genom vilket det framgår beslut om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen i syftet att höja säkerheten och stärka tilliten när betrodda tjänster används. Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2020.

Även denna utredning är av betydelse för kommitténs deltagare varför även denna kommer att bevakas.

Exempel på kommitténs nationella arbete

SS 614314:2015 Identifieringskort - Certifierade identitetskort av typ ID-1

Kommittén har tagit fram och förvaltar den svenska ID-kortstandarden som ligger till grund för det av bank och post godkända svenska ID-kortet. Kortet har fått en omfattande användning och är inte längre begränsat till finansiella ärenden. Standarden publicerades 2015 och arbetet med att se över standarden för revidering sköts av arbetsgruppen ”AG 2 Revidering av SS 614314:2015”.

SIS-TS 45:2018 Identifieringskort - webbaserad giltighetskontroll av identitetshandlingar

Kommittén har tagit fram en teknisk specifikation som definierar ett protokoll för kontroll av status på identifieringskort, exempelvis ID-kort och pass. Den ska kunna nyttjas och integreras av det system som utför kontroll av ID-handlingar och kan ses som ett programmeringsgränssnitt via internet för maskin till maskinkommunikation. Den skulle också kunna nås via ett webbaserat gränssnitt med hjälp av en vanlig webbläsare. Dokumentet kan underlätta möjligheterna att kontrollera en ID-handlings giltighet på ett effektivt och enhetligt sätt. Dokumentet publicerades under 2018.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter för såväl myndigheter som privata företag av olika storlek med anknytning till ID-relaterade frågor. Genom deltagande i kommittén får deltagarna tillgång till inte bara aktuella standarder och andra dokument inom området utan även ett brett och aktuellt perspektiv av dagens ID-frågor. Därtill ges möjlighet att påverka utformningen av standarder, såväl nationella som internationella, i ett tidigt skede. Deltagandet blir en möjlighet till kompetenshöjning och nätverkande och kan även bidra med kunskap att omsätta i den egna verksamheten med eventuell inverkan för den egna organisationens framtida strategiska riktning och beslut.

Vill du vara med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla organisationer och vi välkomnar varmt nya deltagare! Om det kan vara av intresse för din organisation är Du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om kommitténs arbete (kontaktuppgifter till projektledningen i högerspalten).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 195 standarder
, Enhancement of Card Capability Description with respect to extended length fields.
, Optical memory cards - Holographic recording techniques.
ISO/IEC 24709-4, Information Technology - Conformance Testing for the biometirc application programming interface(BioAPI) - Test assertions for biometric applications
, Identification cards - Optical memory cards, Co-existence of optical memory with other machine readable technologies (ISO/IEC 1169x)
ISO/IEC 19794-4:2005/Cor 1, Biometric Data Interchange Formats Part 4: Finger Image Data - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 19794-3, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 3: Finger pattern spectral data
SC 37 N2283, Information Technology - Biometrics - The use of biometric technology in commercial Identity Management applications and processes
ISO/IEC TR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security and usability needs in applications using biometrics (TR)
SC 37 N2489, Biometric Calibration and Augmentation Data, Part 1 - Fusion Information Format
SC 37 N2477, Information Technology - 19795-5: Framework for Biometric Device Performance Evaluation for Access Control
ISO/IEC 29109-14, Information Technology - Conformance Testing Methodology for Biometric Data Interchange Formats defined in ISO/IEC 19794 - Part 14: DNA Data
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 7, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards Amendment 7: Test methods for ePassport
SC 37 N2779, Testing Level of Difficulty of Fingerprint Database for Technology Evaluation
ISO/IEC 24779-2, Information Technology - Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Implementation of Biometric Technologies - Pictograms, Icons and Symbols for Use with Biometric Systems - Part 2: Fingerprint Applications
TC 224 N 1741, Protection profile - Secure signature creation device - Core PP SSCD type 3 (key generation on card)
TC 224 N 1742, Protection Profile - Authentication device (PKI based)
TC 224 N 1698, Protection Profile for signature creation and signature verification applications
SC 37 N2946, Evaluation Methodology for Environmental Influence in Biometric Systems
TC 224 N 1734, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents (MRTDs) - Extended Access Control (EAC)
TC 224 N 1732, Identification card systems - Interoperable Citizen Services - User related information
SC 37 N3085, Accessibility and usability of biometric systems
ISO/IEC 11695-4, Identification cards - Optical memory cards - Holographic recording method - Part 4: Logical data structures
ISO/IEC 24727-4:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 4: Application programming interface (API) administration - Amdendment 1: ASN.1 Representations
EN 14890-1:2008/Amd X, Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 1: Grundläggande tjänster - XXX
EN 14890-1:2008/Amd XX, Gränssnitt för aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 1: Grundläggande tjänster - XXX
EN 14890-2:2008/Amd X, Gränssnitt för (mot) aktiva kort som används som säkra anordningar för signaturframställning - Del 2: Tilläggstjänster - XXX
ISO/IEC 24779-3, Information Technology - Cross - Jurisdictional and Societal Aspects of Implementation of Biometric Technologies - Pictograms, Icons and Symbols for Use with Biometric Systems - Part 3: Vascular Applications
ISO/IEC 29109-2/Amd 1, Information Technology - Conformance Testing Methodology for Biometric Data Interchange Records as defined in ISO/IEC 19794 Biometric Data Interchange Format Standard - Part 2: Finger Minutiae Data - AMENTMENT 1:Level 3 Conformance Testing for Finger Minutiae Data
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 8, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards Amendment 8: Additional PICC classes
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 3, Identification Cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface. Amendment 3: Limits of electromagnetic disturbance levels
ISO/IEC 19794-11/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 11: Signature/sign processed dynamic data - Amendment 1: Conformance testing methodologies
ISO/IEC 19794-13/Amd 1, Biometrics Data Interchange Formats - Part 13: Voice Data
ISO/IEC 29120-3, Machine Readable Test Data for Biometric Testing and Reporting - Part 3: Test certificates
ISO/IEC 29120-2, Machine Readable Test Data for Biometric Testing and Reporting - Part 2: Test input data
ISO/IEC 24727-4:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 4: Application programming interface (API) administration - Amd 1: XML representation
ISO/IEC 24727-3:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 3: Application interface - AMENDMENT 1: Use of the 7816-15-based Registry and XML representation
ISO/IEC 24727-2:2008/Amd 1, Identification cards - Integrated circuit card programming interfaces - Part 2: Architecture - AMENDMENT 1: Enhanced discovery mechanism to identify DER or XER encoding of SAL
ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 9, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - AMENDMENT 9: Test methods for electromagnetic disturbances.
ISO/IEC 19794-4/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - AMENDMENT 1: Conformance Testing Methodology
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 4, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Strömförsörjning med radiofrekvens och signal-gränsnitt - Tillägg 4:
TC 224 N 1818, Identification - Harmonization and interoperability of slap ten-print capture for biometrics
ISO/IEC , Electronic displays in IC cards
ISO/IEC , BioAPI for Object Oriented Programming Languages
ISO/IEC , Anti-Spoofing and Liveness Detection Techniques
ISO/IEC 24713-3:2009/Amd 1, Biometric Profiles for Interoperability and Data Interchange - Part 3: Biometrics-Based Verification and Identification of Seafarers - Amendment 1 - Logical Data Structure for a Chip Enabled SID
ISO/IEC TR , Biometrics and Children
ISO/IEC , PICCs with external power supply
ISO/IEC 19794-4/Cor 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO/IEC 10373-6:2010/Amd 11, Identifieringskort - Testmetoder -
EN 1332-4, System för identifieringskort - Gränssnitt människa-maskin - Del 4: Kodning av användarbehov för personer med särskilda behov
CEN/TS , Recommendations for using biometrics in European automated border crossing
ISO/IEC TR 30117, Information Technology - Guide to on-card biometric comparison standards and applications
ISO/IEC 18013-2:2008/Cor 1, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 2: Tekniker för maskinläsbara kort RÄTTELSE 1
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 5, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Strömförsörjning med radiofrekvens och signal-gränsnitt - Tillägg 5
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 5, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 5: Bit rates of 3fc/4, fc, 3fc/2 and 2fc from PCD to PICC
ISO/IEC TS /Part 1, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 1: System Security Requirements
ISO/IEC TS /Part 2, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 2: Cryptographic Module for CSP signing operations with backup - Protection profile (CMCSOB-PP)
ISO/IEC TS /Part 3, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 3: Cryptographic module for CSP key generation services - Protection profile (CMCKG-PP)
ISO/IEC TS /Part 4, Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 4: Cryptographic module for CSP signing operations - Protection profile - CMCSO PP
ISO/IEC 17759, Code of practice for the implementation of a biometric system
ISO/IEC TR 17803, Use of Mobile Biometrics for Personalization and Authentication
ISO/IEC 17839, Information Technology - Identification Cards - Biometric System-on-Card
ISO/IEC TR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security & usability needs in applications using biometrics
ISO/IEC 19794-8:2011/Amd 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 8: Finger pattern skeletal data - Amendment 1: Conformance testing methodology
ISO/IEC 19794-5:2011/Cor 1, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - COR 1
ISO/IEC 19784-5, Information Technology - Biometric application programming interface - Part x: Biometric processing Algorithm function provider interface
ISO/IEC 19784-6, Information Technology - Biometric application programming interface - Part y: Biometric Matching Algorithm function provider interface
ISO/IEC TR , Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Multiple PICCs in a single PCD field
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 6, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 6: Alternating between PICC and PCD functionalities
ISO/IEC , Notification of ballot: MACHINE READABLE TRAVEL DOCUMENTS - PHYSICAL TEST METHODS FOR PASSPORT BOOKS
ISO/IEC 18328, Input Devices on ICC and enhancements of electronic Displays
ISO/IEC 14443-2:2010/Amd 6, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 6: PICC's with external power supply
ISO/IEC 18584, Conformance test requirements for on-card biometric comparison applications
ISO/IEC 18742, Proposal for a New Work Item on Performance Testing of Template Protection Schemes
ISO/IEC TR 18781, Technical Report - Washing Machine Test Method
ISO/IEC , 17n4826 NP CD Technical Report - Washing Machine Text Method
EN 419111-1, Protection profiles for signature creation and verification application - Part 1: Introduction
EN 419111-3, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 3: Possible extensions
EN 419111-4, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 4: Core PP
EN 419111-5, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature verification application - Part 5: Possible extensions
EN 419111-2, Protection profiles for signature creation and verification application - Signature creation application - Part 2: Core PP
TC 224 N2049, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents (MRTDs) - Extended Access Control
ISO/IEC 10373-6:2011/Amd 7, Frame with error correction
ISO/IEC FDIS 29794-1, Information technology - Biometric sample quality - Part 1: Framework
ISO/IEC 14443-5, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 5: XXX
ISO/IEC 30124, Code of practice for the implementation of a biometric system
ISO/IEC 19794-2:2005/Amd 1 COR 2, Biometric data interchange format - Part 2: Finger minutiae data - Amendment 1: Detailed description of finger minutiae location, direction and type
, Personal identification - Biometric application profiles for law enforcement and border control authorities using portable identification systems
, Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems
ISO/IEC 19457-1, Use of operator-assisted automated face recognition in CCTV systems - Part 1: Recommendations on design and specification and Part 2: Recommendations on testing and reporting practice
ISO/IEC DIS 30108-1, Information Technology -- Biometric Identity Assurance Services -- Part 1: BIAS Services
ISO/IEC 19647, Biometrics and Identity Management for Major Incident Response
CEN/TS 15480-2, Identifieringskort - Europeiskt medborgarkort - Del 2: Logiska datastrukturer och säkerhetstjänster
ISO/IEC 19794-5:2011/Amd 2, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - Amendment 2: XML encoding
ISO/IEC 25185-1, Identification cards - Integrated circuit card authentication protocols - Part 1: Protocol for Lightweight Authentication of Identity
ISO/IEC TR 30110, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Children
ISO/IEC , Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Elderly
ISO/IEC , Identification Cards - Guidelines - Reserved for ISO Future USE
ISO/IEC 14443-3:2011/Cor 1, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Initialisering och antikollission - Tekniskt Corrigendum 1
EN 419241-3, Trustworthy Systems Supporting Server Signing Part 3: Protection profile for Signature Activation Data management and Signature Activation Protocol (PP-SAD+SAP)
ISO/IEC 24709-1, Information technology - Conformance testing for BioAPI - Part 1: Methods and procedures
ISO/IEC PDTR 24722, Information technology - Biometrics- Multimodal and other multibiometric fusion
ISO/IEC DIS 30107-2, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 2: Data formats
ISO/IEC TR 29156, Text of 4th PDTR 29156, Guidance for specifying performance requirements to meet security and usability needs in applications using biometrics
ISO/IEC TR 30110, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and Children
ISO/IEC 14443-2/Amd 1, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 1: Parameters supporting active and passive PICC transmissions
ISO/IEC 10373-6/Amd 4, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 4: Conformance test plan
NWI Proposal: CEN/TS Full Body Photography, NWI Proposal: CEN/TS Full Body Photography
ISO/IEC 30107-3, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting
ISO/IEC 14443-2/Amd 2, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 2: Limits of electromagnetic disturbance levels for all PICC classes
ISO/IEC 14443-1:2016/Amd 1, Identifieringskort - Kontaktlösa kort - Närkort - Del 1: Fysiska karaktäristika - Tillägg 1: Clarification of PICC classes definition
ISO/IEC 10373-6:2015/Amd 5, Identification cards - Test methods - Pary 6: Proximity cards - Amendment 5: Clarification of test conditions for PICC reception
ISO/IEC 18013-2, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 2: Tekniker för maskinläsbara kort
CEN/TS , NWI Proposal CEN/TS Bio Auth critical infrastructure Access
CEN/TS , NWI Proposal: CEN/TS Presentation Attacks Detection on ABC
ISO/IEC 19794-5:2005/Cor 5, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 5: Face image data - Technical Corrigendum 5
ISO/IEC 18745-1, Information technology - Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices - Part 1: Physical test methods for passport books
ISO/IEC 14443-4:2016/Amd 3, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 4: Transmission protocol - Amendment 3: Dynamic power level management
ISO/IEC 10373-6/Amd 5, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 5: Clarification of test conditions for PICC reception
ISO/IEC 19795-8, Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 8: Methodology and tools for the validation biometric methods for forensic evaluation and identification application
ISO/IEC TS 21879, Performance requirements and testing of biometrics on mobile devices
ISO/IEC 30137-4, Use of biometrics in video surveillance systems - Part 4: Ground truth and video annotation procedure
EN 419103, Conformity assessment for signature creation and validation applications
ISO/IEC 22460, ISO License and Drone Identity Module for Drone(Ultra Light Vehicle or Unmanned aircraft system)
ISO/IEC 30137-2, Use of biometrics in video surveillance systems - Part 2: Performance testing and reporting
ISO/IEC 19794-14:2013/Amd 2, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data - Amendment 2: Conformance testing Level 3
ISO/IEC DIS 21472, Information technology - Scenario evaluation methodology for user interaction influence in biometric system performance
ISO/IEC 14443-2:2016/Amd 3, Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface - Amendment 3: Dynamic power level management
ISO/IEC 10373-6/Amd 1, Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards - Amendment 1: Dynamic power level management
ISO/IEC 17839-2:2015/COR 1, Information technology - Identification cards - Biometric system on card - Part 2: Physical characteristics
ISO/IEC 39794-16, Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 16: Full body photography
ISO/IEC PRF 39794-17, Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 17: Gait image sequence data
ISO/IEC TS 22924, Identification Cards - Portability - Part 1: Configurations for HCI/HCP interchange
ISO/IEC 18013-5, Information technology - Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 5: Mobile driving licence application (mDL)
ISO/IEC 19794-7:2014/Amd 1:2015/COR 1 , Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data - Amendment 1: XML encoding
ISO/IEC 23220, Cards and security devices for personal identification - Generic mobile identity application and protocols
ISO/IEC 23382, Information Technology - Experimental Method and Database for Human Genome-typing
ISO/IEC 19785-1:2015/Cor 1, Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 30106-2:2016/Cor 1, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 30106-3:2016/Cor 1, Information Technology - Biometrics - BioAPI for object oriented programming languages - Part 3: C# implementation - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 19785-2, Information technology - Common biometric exchange formats framework - Part 2: Procedures for the operation of the biometric registration authority
ISO/IEC 23465, Card and security devices for personal identification - Programming interface for security devices - Functions and parameters
ISO/IEC 29120-1:2015/Cor 1, Information technology - Machine readable test data for biometric testing and reporting - Part 1: Test reports - Technical Corrigendum 1
ISO/IEC 30107-4, Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 4: Profile for evaluation of mobile
ISO/IEC TR 20322, Information technology - Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies - Biometrics and elderly people
ISO/IEC 10373-6/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 14443-3:2018/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 3: Initialization and anticollision - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2, Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol - Amendment 2: Enhancements for harmonization
ISO/IEC 7816-6, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 6: Dataelement
ISO/IEC 18328-2, Information technology - ICC-managed devices - Part 2: Physical characteristics and test methods for cards with devices
ISO/IEC 39794-9, Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 9: Vascular image data
ISO/IEC 7816-4, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 4: Struktur, säkerhet och kommandon för kommunikation
ISO/IEC 30106-2, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation
ISO/IEC 30106-3, Information technology - Object oriented BioAPI - Part 3: C# implementation
ISO/IEC 39794-6, Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 6: Iris image data
ISO/IEC 2382-37, Informationsteknik - Terminologi - Del 37: Biometri
ISO/IEC TS 24192-1, Cards and security devices for personal identification — Communication between contactless readers and fare media used in public transport — Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
ISO/IEC 19795-1, Informationsteknik - Prestandatestning och -rapportering av biometrisystem - Del 1: Grundläggande regler och struktur
ISO/IEC TS 24192-2, Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
ISO/IEC 30108-2, Information technology - Biometric Identity Assurance Services - Part 2: REST-based implementation
ISO/IEC 24357, Face image quality assessment
ISO/IEC 24358, Face-aware capture subsystem specifications
ISO/IEC 18013-3:2017/DAmd 1, Identifieringskort - Internationellt körkort - Del 3: Åtkomstkontroll och verifiering av utfärdare och riktighet
ISO/IEC 17839-2:2015/Amd 1, Information technology - Biometric System-on-Card - Part 2: Physical characteristics - Amendment 1: Additional specifications
ISO/IEC 19794-7, Information technology - Biometric data interchange formats - Part 7: Signature/sign time series data
ISO/IEC 29120-1, Information technology — Machine readable test data for biometric testing and reporting — Part 1: Test reports
ISO/IEC 18013-6, Information technology — Motor Vehicle Driver Licence and Related Documents — Part 6: mDL Test Methods
ISO/IEC 24741, Information technology — Biometrics — Overview and application
ISO/IEC TS 23220-6, Card and security devices for personal identification — Building blocks for identity management on mobile devices — Part 6: Part 6: Mechanism for use of certification on trustworthiness of secure area
ISO/IEC TR 22116, Information technology — A study of the differential impact of demographic factors in biometric recognition system performance
ISO/IEC TS 22604, Biometric recognition of subjects in motion in access related systems
ISO/IEC 19794-14, Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data
ISO/IEC 7816-11, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 11: Personal verification through biometric methods
ISO/IEC 5152, Biometric performance estimation methodologies using statistical model
ISO/IEC 24714, Biometrics — Jurisdictional and societal considerations for biometric applications
ISO/IEC 29794-5, Information technology — Biometric sample quality — Part 5: Face image data
ISO/IEC 21421, Information technology — Cross jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies — Biometrics and identity management for major incident response
ISO/IEC 23465-1, Card and security devices for personal identification — Programming interface for security devices — Part 1: Introduction and architecture description
ISO/IEC 23465-2, Card and security devices for personal identification — Programming interface for security devices — Part 2: API definition
ISO/IEC 19795-10, Information technology — Biometric performance testing and reporting — Part 10: Quantifying biometric system performance variation across demographic groups
ISO/IEC TR 30117, Information technology — Guide to standards and applications for the integration of biometrics and ICC
ISO/IEC 39794-2, Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 2: Finger minutiae data
ISO/IEC 18745-2, Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated readers - Part 2: Test methods for the contactless interface
ISO/IEC 7816-8, Identifieringskort - Aktiva kort - Del 8: Säkerhetskommandon och mekanismer
ISO/IEC 39794-17, Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 17: Gait image sequence data
ISO/IEC 23220-1, Cards and security devices for personal identification - Generic mobile identity application and protocols
CEN/TS 17631, Personal identification - Biometric group access control
ISO/IEC 14443-3:2018/FDAmd 1, Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 3: Initialization and anticollision — Amendment 1: Dynamic power level management
ISO/IEC 14443-4:2018/FDAmd 1, Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 4: Transmission protocol — Amendment 1: Dynamic power level management
ISO/IEC TS 18013-7, Information technology — Motor Vehicle Driver Licence and Related Documents — Part 7: Mobile driving licence (mDL) add-on functions
ISO/TS 7367, ISO-compliant vehicle mobile registration certificate
ISO/IEC 49794, Information technology - Transition examples from ISO/IEC 19794 First Edition to ISO/IEC 39794 for ID documents
CEN/TS 17661, Personal identification - European enrolment guide for biometric ID documents (EEG)
SIS/TR 48, Nomenklatur betrodda tjänster
ISO/IEC 24787, Information technology — Identification cards — On-card biometric comparison
Visa fler Visa färre
Utgivet 65 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 448/AG 01, Möjliga och framtida ID-lösningar
SIS/TK 448/AG 02, Revidering av SS 614314:2015
Deltagare 12 företag och organisationer
AYOY AB, STOCKHOLM
Comfact AB, GÖTEBORG
DNV Business Assurance Sweden AB, SOLNA
ID06, Stockholm
IDEMIA Sweden AB, KISTA
Inera AB, STOCKHOLM
Polismyndigheten, Stockholm
Scytales AB, TÄBY
SecMaker AB, NACKA
Svipe AB, STOCKHOLM
Thales DIS Sweden AB, STOCKHOLM
Verisec Freja Eid AB, Upplands Väsby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/AG 1, Registration Management Group (RMG)
ISO/IEC JTC 1/SC 17/CAG 1, Chairman advisory group
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 1, Physical characteristics and test methods for ID-cards
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 10, Motor vehicle driver licence and related documents
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 11, Application of biometrics to cards and personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 3, Traveller identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 4, Generic interfaces and protocols for security devices
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 8, Integrated circuit cards without contacts
ISO/IEC JTC 1/SC 37, Biometrics
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 1, Harmonized biometric vocabulary
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 2, Biometric technical interfaces
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 3, Biometric data interchange formats
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 4, Technical Implementation of Biometric Systems
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 5, Biometric testing and reporting
ISO/IEC JTC 1/SC 37/WG 6, Cross-Jurisdictional and Societal Aspects of Biometrics
CEN/TC 224, Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
CEN/TC 224/WG 17, Protection Profiles in the context of SSCD
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Finansväsen, bankväsen, valutasystem, försäkringsväsen (03.060) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2021
juni
tor
10
TK-möte
13:00 - 16:00
september
tor
9
AG1 Möte
10:00 - 12:00
oktober
fre
1
TK-möte
13:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se