Standardutveckling · SIS/TK 380

Ergonomi och human factors

Området Ergonomi och human factors berör alla på något vis, och syftar till att optimera människans hälsa och välbefinnande. Allt bottnar i ett människocentrerat synsätt.

Ergonomi och human factors är tvärvetenskapliga forsknings- och tillämpningsområden som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation (MTO). Syftet med standardiseringen inom ergonomi och human factors är att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete, som konsumenter och som medborgare.

1973 beslutade IEA – International Ergonomics Association –att rekommendera ISO (International Organization for Standards) att starta standardiseringsarbete inom ergonomiområdet. ISO startade ”TC (Technical Committee) 159 Ergonomics” och 1981 publicerades den första ergonomistandarden, ”ISO 6385 Ergonomiska principer vid utformning av arbetssystem ".

Den europeiska ergonomistandardiseringen initierades i mitten av 80-talet genom EU:s nya metod (New Approach) – som syftar till att via harmonisering av väsentliga krav för produkter och tjänster samt genom tillämpning av en allmän hänvisning till standarder undanröja tekniska hinder för handel inom EU. 1987 bildade CEN (European Committee for Standardization) ”TC (Technical Committee) 122 Ergonomics”.

Till området ergonomi och human factors hör också standardisering inom ljus och belysning. Här finns den europeiska tekniska kommittén CEN/TC 169 Light and Lighting och den internationella motsvarigheten ISO/TC 274 Light and Lighting.

Det svenska arbetet utförs i SIS tekniska kommitté SIS/TK 380 Ergonomi och human factors. och startade 1981. Sverige är i dag en mycket aktiv och tongivande part i inom CEN och ISO. Specifika syften med SIS/TK 380:s arbete är - bland annat - att öka tillgängligheten och användbarheten för alla människor oavsett funktionsförmåga och att standarddokument inom området används som ett medel för att kompensera och/eller förebygga nedsatt kognition – som kort kan beskrivas som människans förmåga att tillägna sig och använda kunskap om sig själv och sin omvärld.

I SIS/TK 380 Ergonomi och human factors finns fyra arbetsgrupper (AG).

Belastningsergonomi (AG 1)
Arbetar bland annat med belastningsergonomisk design av arbetssystem och produkter, biomekanik, antropometri, arbetsställningar, 3D-modeller och termiskt klimat.

Ergonomi vid människa-systeminteraktion (AG 2)
Användning av system inom arbetslivet samt för konsumenter och medborgare.

  • användarcentrerade design och utvecklingsprocesser (processnivå)
  • utformning av system, produkter och tjänster för att ge ökad användbarhet, tillgänglighet och önskad användarupplevelse (utformning och interaktionsdesign - mjukvara och hårdvara) samt
  • skapandet av bredast möjliga tillgänglighet och värde för organisationen samt standarder för utvärdering av system och tjänster med avseende på användbarhet, tillgänglighet, användarupplevelse och värde för användaren och organisationen (usability, accessibility, user experience/UX och value in use)

Ljus och belysning (AG 3)
Arbeten som baseras på forskning, innovation och praxis gällande ljus och belysning inom bland annat: synergonomi, artificiell inomhus- och utomhusbelysning, nödbelysning, dagsljus, fotometri, kolorimetri, ljusets visuella och icke-visuella effekter. hälso-, hållbarhets-, miljö- och energiaspekter samt Building Information Modeling (BIM).

Samarbete med SIS/TK 391 Möbler (Joint AG 1)
En stark svensk röst och påverkansfaktor i framtagandet av standardiseringsdokument inom serien ISO 9241-500 som innehåller "principles for the physical design of the immediate environment".

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom deltagare från tillverkare, myndigheter, universitet och högskolor, intresseorganisationer, användare och inköpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarddokumentens krav och rekommendationer och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarddokument, vilket leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är varmt välkommen att delta i SIS/TK 380 Ergonomi och human factors. Då kommittén aktivt arbetar i CEN- och ISO-kommittéer finns det stort utrymme för expertis inom en mängd olika områden relaterade till Belastningsergonomi, Människa-systeminteraktion samt Ljus och belysning. Om du är intresserad av att vara med, kontakta då oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) så berättar vi gärna mer om arbetet!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 62 standarder
ISO 10075-2, Ergonomiska principer relaterade till mental arbetsbelastning - Del 2: Principer för utformning
CEN/TS 17951, Belysningsapplikationer - Adaptivt system för utrymningsbelysning
ISO 7726, Det termiska klimatets ergonomi - Instrument för mätning av fysiska storheter
ISO 11079, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter
ISO/TR 23454-1, Mänsklig prestation i fysiska miljöer - Del 1: Ett tillämpningsramverk
ISO/TR 23474, Maskinsäkerhet - Ergonomiska principer för utformning av sorteringsbås avsedda för manuell sortering av torrt hushållsavfall och liknande avfall vid sorterad upphämtning
ISO 9241-381, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 381: Krav för optiska egenskaper av huvudmonterade bildskärmar vid människa-systeminteraktion
ISO 9241-382, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 382: Allmänna krav för att minska oönskade biomedicinska effekter vid visuella, interaktiva uppgifter i samband med användning av huvudburna monitorer
ISO 14738, Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor
ISO/CIE 10916, Ljus och belysning - Energiprestanda för belysning i byggnader - Beräkning av påverkan av dagsljusutnyttjande
ISO 24227, Protokoll för precisionsutvärdering av normal gånghastighet som uppmätts genom olika sensorsystem för mänsklig kroppsrörelse
ISO 7730, Det termiska klimatets ergonomi - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort
ISO/CIE 8995-1, Belysning av arbetsplatser - Del 1: Inomhus
EN ISO 14738, Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor (ISO/DIS 14738:20
ISO 9241-130, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 130: Användarstöd
ISO 9241-115, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 115: Strukturering av innehåll och interaktion
ISO/CIE 11664-2, Kolorimetri - Del 2: CIE standardiserade ljusspektra
ISO 5716, Multivariata analysverktyg och tekniker för syntes av antropometrisk data
ISO 24505-2, Ergonomi - Tillgänglighet - Metod för att skapa färgkombinationer - Del 2: För personer med färgblindhet och personer med nedsatt syn
ISO 15535, Ergonomi - Generella krav på antropometriska databaser
ISO/TR 22411-2, Guidance for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 - Part 2: Ergonomics design considerations for accessibility
ISO 8025, Det termiska klimatets ergonomi - Hantering av arbetsförhållanden i varma miljöer
CEN/TS CEN/TC 169 N1844, Ljus och belysning - Idrifttagning av belysningssystem i byggnader
ISO 9241-920, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 920: Taktil och haptisk interaktion
EN 12665, Ljus och belysning - Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav
ISO/IEC 25062, System- och programvarukvalitet - Krav på och utvärdering av programvarukvalitet (SQuaRE) - Generellt industriellt rapportformat (CIF) för utvärdering av användbarhet
EN ISO 9241-920, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 920: Taktil och haptisk interaktion
ISO 9241-820, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 820: Ergonomisk vägledning för interaktioner i immersiva miljöer, förstärkt verklighet och virtuell verklighet
ISO/CIE 11664-6, Kolorimetri - Del 6: CIEDE2000 Formel för färgskillnad
ISO/CIE TR 3092, Light and lighting - Energy performance of lighting in buildings - Explanation and justification of ISO/CIE 20086
ISO 11228-3, Ergonomi - Manuell hantering - Del 3: Repetitiva rörelser och ansträngning av de övre extremiteterna
ISO 20685-2, Ergonomi - 3-D scanningsmetoder för internationellt jämförbara antropometriska databaser - Del 2: Utvärderingsprotokoll av ytform och repeterbarhet av relativa landmärkepositioner
ISO/TR 7250-2, Grunder för kroppsmått för teknisk design - Del 2: Statistisk översikt av nationella populationers kroppsmått
ISO 7250-4, Grunder för kroppsmått för teknisk design - Del 4: Förväntad prestationsförmåga hos utbildade antropometriker
ISO 17097, Digitala 3-D-data från scanning av människokroppen — Del 1: Terminologi och metoder för bearbetning av data från scanning av människor
CEN/TR 14380, Ljus och belysning - Tunnelbelysning
EN 12464-2, Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 2: Arbetsplatser utomhus
CEN ISO/TS 9241-430, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Part 430: Rekommendationer för design av insats för icke-berörings gester för att minska biomekanisk stress
ISO/CIE 23539, Fotometri - CIE-systemet för fysisk fotometri
ISO/TR 16710-1, Ergonomimetoder - Del 1: Återkopplingsmetod : En metod för att förstå hur slutanvändare utför arbete vid maskiner
EN ISO 7730, Det termiska klimatets ergonomi - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort
EN ISO 10075-2, Ergonomiska principer relaterade till mental arbetsbelastning - Del 2: Principer för utformning
CEN ISO/TR 7250-2, Grunder för kroppsmått för teknisk design - Del 2: Statistisk översikt av individuella ISO populationers kroppsmått
ISO 9241-5, Ergonomi vid människa-system interaktion - Del 5: Arbetsplatsutformning och krav på arbetsställning
EN ISO 9241-5, Ergonomi vid människa-system interaktion - Del 5: Arbetsplatsutformning och krav på arbetsställning
EN ISO/CIE 11664-5, Kolorimetri - Del 5: CIE 1976 LUV-färgrymd och UCS-diagram
ISO/CIE 11664-5, Kolorimetri - Del 5: CIE 1976 LUV-färgrymd och UCS-diagram
ISO/CIE 28077, Photocarcinogenesis action spectrum
ISO 9241-161, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 161: Vägledning gällande visuella element i användargränssnitt
EN ISO 9241-161, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 161: Vägledning gällande visuella element i användargränssnitt
ISO/TR 5911, Light and lighting - Commissioning of lighting systems in buildings - Explanation and justification of ISO/TS 21274
EN ISO 7726, Det termiska klimatets ergonomi - Instrument för mätning av fysiska storheter
ISO 9241-140, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 140: Vägledning för att välja och kombinera interaktionstekniker
ISO 22567, Ergonomi - Allmänna krav på antropometriska databaser
ISO/CIE 23603, Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual appraisal and measurement of colour
EN ISO 9241-115, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 115: Vägledning om konceptuell design, interaktionsdesign för användarsystem, användargränssnittsdesign och navigeringsdesign.
ISO 25067, System- och programvarukvalitet - Programvarukvalitet (SQuaRE) - Generellt industriellt rapportformat (CIF) för användbarhet: Specifikation för människa-systeminteraktions design
ISO/TR 9241-313, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 313: Optisk mätmetod för reflekterande bildskärmar
ISO 9241-812, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 812: Vägledning om ergonomin för intelligenta system
EN ISO 9241-112, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 112: Principer för presentation av information
ISO 9241-112, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 112: Principer för presentationen av information
CEN/TS 18036, Ljus och belysning - Driftsättning av belysningssystem i byggnader
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 198 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 380/AG 01, Belastningsergonomi
SIS/TK 380/AG 02, Ergonomi vid människa - systeminteraktion
SIS/TK 380/AG 03, Ljus och belysning
Deltagare 22 företag och organisationer
Acc Glas & Fasadkonsult AB, Stockholm
Arbetsmiljöverket, Solna
Ateljé Lyktan AB, Åhus
Clas Thorén Consulting, Ekerö
El- och Belysningsföretagen i Sverige AB, Stockholm
Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige EHSS, Trångsund
Fagerhults Belysning Sverige AB, Habo
Högskolan i Gävle, Gävle
Högskolan i Skövde, Skövde
IF Metall, Stockholm
Karolinska Institutet, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell ekon & organisa, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lunds universitet, Lund
MTO Säkerhet 2010 AB, Stockholm
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
SEK Svensk Elstandard, Kista
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 59 internationella kommittéer
ISO/TC 159, Ergonomics
ISO/TC 159/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 159/SC 1, General ergonomics principles
ISO/TC 159/SC 1/WG 1, Principles of ergonomics and ergonomic design
CEN/TC 122, Ergonomics
CEN/TC 122/WG 15, Chair's Advisory Group
CEN/TC 122/WG 2, Ergonomic design principles
SIS/TK 380/AG 01, Belastningsergonomi:

CEN/TC 122, Ergonomics

CEN/TC 122/WG 1, Anthropometry

CEN/TC 122/WG 11, Ergonomics of the Physical Environment

CEN/TC 122/WG 4, Biomechanics

ISO/TC 159/SC 1/WG 1, Principles of ergonomics and ergonomic design

ISO/TC 159/SC 3, Anthropometry and biomechanics

ISO/TC 159/SC 3/WG 1, Anthropometry

ISO/TC 159/SC 3/WG 4, Human physical strength: manual handling and force limits

ISO/TC 159/SC 5, Ergonomics of the physical environment

ISO/TC 159/SC 5/WG 1, Thermal environments

ISO/TC 159/SC 5/WG 4, Integrated environments

ISO/TC 159/SC 5/WG 5, Physical environments for people with special requirements

ISO/TC 159/SC 5/WG 7, Dynamic signs and signals in physical environments

SIS/TK 380/AG 02, Ergonomi vid människa - systeminteraktion:

CEN/TC 122, Ergonomics

CEN/TC 122/WG 5, Ergonomics of human-system interaction

ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering

ISO/TC 159/AHG 2, Service Ergonomics

ISO/TC 159/SC 1/WG 2, Ergonomic principles related to mental work

ISO/TC 159/SC 1/WG 5, Ergonomic process standards

ISO/TC 159/SC 4, Ergonomics of human-system interaction

ISO/TC 159/SC 4/CAG, Chair's Advisory Group

ISO/TC 159/SC 4/JWG 28, Joint ISO/TC 159/SC 4 - ISO/IEC JTC 1/SC 7 WG: Common industry formats for usability related information

ISO/TC 159/SC 4/SG 2, Work Coordination

ISO/TC 159/SC 4/WG 12, Image safety

ISO/TC 159/SC 4/WG 2, Visual display requirements

ISO/TC 159/SC 4/WG 3, Controls, workplace and environmental requirements

ISO/TC 159/SC 4/WG 5, Interaction and presentation of information

ISO/TC 159/SC 4/WG 6, Human-centred design processes for interactive systems

ISO/TC 159/SC 4/WG 8, Ergonomic design of control centres

ISO/TC 159/SC 4/WG 9, Tactile and haptic interaction

ISO/TC 159/WG 2, Ergonomics for people with special requirements

SIS/TK 380/AG 03, Ljus och belysning:

CEN/TC 139, Paints and varnishes

CEN/TC 169, Light and lighting

CEN/TC 169/WG 1, Basic terms and criteria

CEN/TC 169/WG 11, Daylight

CEN/TC 169/WG 12, Joint Working Group with CEN/TC 226 - Road lighting

CEN/TC 169/WG 13, Non-visual effects of light on human beings

CEN/TC 169/WG 15, Assessment and control of obtrusive light in outdoor spaces

CEN/TC 169/WG 2, Lighting of work places

CEN/TC 169/WG 3, Emergency lighting in buildings

CEN/TC 169/WG 4, Sports lighting

CEN/TC 169/WG 6, Tunnel lighting

CEN/TC 169/WG 7, Photometry

CEN/TC 169/WG 8, Photobiology

CEN/TC 169/WG 9, Energy performance of buildings

ISO/TC 205/JWG 12, Joint ISO/TC 205 - ISO/TC 274 WG: Indoor Visual Environment

ISO/TC 274, Light and lighting

ISO/TC 274/CAG, Chair advisory group

ISO/TC 274/JAG, Joint Advisory Group (ISO/TC274 – CIE)

ISO/TC 274/JWG 1, Energy performance of lighting in buildings (joint working group with CIE-JTC 6)

ISO/TC 274/JWG 5, Lighting for work places (joint working group with CIE-JTC 15)

ISO/TC 274/WG 2, Commissioning process of lighting systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ergonomi (12) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Ergonomi - Varningssignaler (12.010) Maskinsäkerhet (14) Ergonomi (14.040) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS dokument, eller välj någon av arbetsgrupperna;

AG 01 Belastningsergonomi
AG 02 Ergonomi vid människa-systeminteraktion
AG 03 Ljus och belysning

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen NeB (National eBalloting)

Här finns SIS utbildningsområde om standardisering

Användbarhetsronden - Webbinarium

Glada it-användare, glad verksamhet
Användbarhetsronden är resultatet av ett tre år långt utvecklingsprojekt – ett verktyg som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att rikta fokus på den digitala arbetsmiljön.

Webbinarium från 6 september 2021

Intervju med Jan Gulliksen

Intervju med Jan Gulliksen, professor människa-dator-interaktion, KTH Inspelning från SIS webbinarium 20210906

Användarbarhetsronden

Användbarhetsronden är resultatet av ett tre år långt utvecklingsprojekt – ett verktyg som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att rikta fokus på den digitala arbetsmiljön.

Läs nyheten >

Se produktbladet >

Ljus och belysning

ISO- och EN-standardprodukter som information till CIE.

Läs informationsbladet >

Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Nu finns den nya reviderade utgåvan av SS-EN 12464–1: 2021 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. 

Här hittar du en sammanfattning av de viktigaste nyheterna i den nya utgåvan.

Arbetet med den nya utgåvan har genomförts som ett projekt inom SIS med finansiellt stöd av Energimyndigheten. 

Projektet, som har genomförts inom ramarna för Energimyndighetens program Energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS,  har gått under namnet "Tillämpandet av forskning och vetenskap inom standardiseringen av ljus och belysning för effektivare energianvändning och god belysningskvalitet”.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Sara Mpumwire
Vice projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Klas Rejgård
Ordförande
Fagerhults Belysning Sverige AB

Carina Rislund
Ordförande
Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige EHSS