Standardutveckling · SIS/TK 380

Ergonomi

Ergonomi är ett brett område som garanterat berör alla på något vis. Syftet med arbetet kring ergonomi är att optimera människans hälsa och välbefinnande. Med andra ord, allt bottnar i ett människocentrerat synsätt. Just nu pågår, bland mycket annat, det intensiva arbetet på den nya utgåvan av europastandarden för ljus och belysning för arbetsplatser inomhus, publiceringen av en teknisk rapport som lyfter fram ergonomiaspekterna inom AI (Artificiell Intelligens) och skrivandet på ett nytt nationellt dokument för "användbarhetsrond" i syfte att minska IT-stressen på arbetsplatser.

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation (MTO). På senare år har det engelska uttrycket human factors introducerats i Sverige som en synonym till ergonomi. På svenska används ibland också begreppet MTO som synonym till human factors. Syftet kring ergonomistandardiseringen är att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av hållbara produkter och system för människor i arbete, som konsumenter och som medborgare.

1973 beslutade IEA – International Ergonomics Association –att rekommendera ISO (International Organization for Standards)  att starta standardiseringsarbete inom ergonomiområdet. ISO startade ”TC (Technical Committee) 159 Ergonomics” och 1981 publicerades den första ergonomistandarden, ”ISO 6385 Ergonomiska principer vid utformning av arbetssystem ".

Den europeiska ergonomistandardiseringen initierades i mitten av 80-talet genom EU:s New Approach – som syftar till att via harmonisering av väsentliga krav för produkter och tjänster samt genom tillämpning av en allmän hänvisning till standarder undanröja tekniska hinder för handel inom EU. 1987 bildade CEN (European Committee for Standardization) ”TC (Technical Committee) 122 Ergonomics”. Det svenska arbetet startade 1981 och Sverige är i dag en mycket aktiv och tongivande part i ergonomistandardiseringen inom CEN och ISO.

Specifika syften med SIS/TK 380:s arbete är - bland annat - att öka tillgängligheten och användbarheten för alla människor oavsett funktionsförmåga och att ergonomistandarder används som ett medel för att kompensera och/eller förebygga nedsatt kognition – som kort kan beskrivas som människans förmåga att tillägna och använda kunskap om sig själv och sin omvärld.

Den svenska kommittén arbetar aktivt i och bevakar de europeiska kommittéerna CEN/TC/122 Ergonomics och CEN/TC 169 Light and Lighting samt de internationella kommittéerna ISO/TC 159 Ergonomics och ISO/TC 274 Light and Lighting. I SIS/TK 380 Ergonomi finns fyra stycken Arbetsgrupper (AG).

Belastningsergonomi (AG 1) tar fram standarder kring bland annat belastningsergonomisk design av arbetssystem och produkter, biomekanik, kroppsmått, arbetsställningar, 3D-modeller och termiskt klimat.

Ergonomi vid människa-systeminteraktion (AG 2) syftar till att förbättra användningen av system inom arbetslivet samt för konsumenter och medborgare. Det inkluderar:

  • användarcentrerade design och utvecklingsprocesser (standarder på processnivå)
  • utformning av system, produkter och tjänster för att ge ökad användbarhet, tillgänglighet och önskad användarupplevelse (standarder för utformning och interaktionsdesign - mjukvara och hårdvara) samt
  • skapandet av bredast möjliga tillgänglighet och värde för organisationen samt standarder för utvärdering av system och tjänster med avseende på användbarhet, tillgänglighet, användarupplevelse och värde för användaren och organisationen (usability, accessibility, user experience/UX och value in use).

Ljus och belysning (AG3) tar i samarbete med CEN/TC 169 och ISO/TC 274 fram standarder som baseras på forskning, innovation och praxis gällande ljus och belysning inom bland annat följande områden: inomhus- och utomhusbelysning, nödbelysning, fotometri, ljusets visuella och icke-visuella effekter. AG3 tar fram standarder som berör hälso-, hållbarhets- och miljöfaktorer såsom dagsljusinsläpp och energianvändning.

Samarbete med TK 391 Möbler (ISO 9241-500 serien) - (Joint Arbetsgrupp 01) ska vara en stark svensk röst och påverkansfaktor i framtagandet av standardiseringsdokument inom serien ISO 9241-500 som innehåller "principles for the physical design of the immediate environment".

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndigheter, universitet, intresseorganisationer, användare och inköpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är varmt välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Ergonomi. Då kommittén aktivt arbetar i CEN- och ISO-kommittéer finns det stort utrymme för expertis inom en mängd olika områden relaterade till Belastningsergonomi, Människa-systeminteraktion samt Ljus och belysning. Om du är intresserad av att vara med, kontakta då oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) så berättar vi gärna mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 62 standarder
ISO/TR 9241-1, Ergonomics of Human System Interaction - Part 1: Introduction to the ISO 9241 Series
CEN ISO/TR 9241-1, Ergonomi vid Människa - Systeminteraktion - Del 1: Introduktion till ISO 9241 serien
ISO 16418, Det termiska klimatets ergonomi - Matematisk model för att förutsäga och utvärdera de dymaniska fysiologiska reaktionerna på termiska klimat
EN ISO 9241-940, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 940: Utvärdering av taktila och haptiska interaktioner
ISO 7933, Det termiska klimatets ergonomi - Analytiskt bestämmande och tolkning av värmestress genom användning av modellen för förutsagd värmepåverkan
ISO 10551, Den fysiska omgivningens ergonomi - Subjektiva bedömningsskalor vid bedömning av den fysiska omgivningen
ISO/TR 20278, Oönskade reflektioner från visningsytors aktiva och inaktiva områden som är synliga vid användning: En översyn för TC159 SC4/WG2
CEN ISO/TR 9241-308, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 308: SED-skärmar (surface conduction electronic emitter displays) (ISO/TR 9241-308:2008)
ISO/TR 16594, Vägledning för arbetsrutiner vid moderata termiska miljöer
ISO 10075-2, Ergonomiska principer relaterade till mental arbetsbelastning - Del 2: Principer för utformning
EN ISO 7933, Det termiska klimatets ergonomi - Analytiskt bestämmande och tolkning av värmestress genom användning av modellen för förutsagd värmepåverkan
EN ISO 13731, Det termiska klimatets ergonomi - Terminologi och symboler
ISO 8996, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning av metabolisk energiomsättning
ISO/TS 21274, Ljus och belysning - Idrifttagning av adaptiva belysningssystem i byggnader
ISO/TR 11064-10:2016, Ergonomisk utformning av kontrollrum och relaterade utrymmen - Del 100: Introduktion till standardserien för design av kontrollrum
EN 12464-1, Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
ISO/TR 9241-311, Vägledning för tillämpning av ISO 9241-307 - Del 311: LCD skärmar för arbetsplatser
ISO/TS 9241-430, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Part 530: Rekommendationer för design av insats för icke-berörings gester för att minska biomekanisk stress
ISO/TR 21783, Ljus och belysning - Integrerad belysning - Icke-visuella effekter
CEN/TS , Ljus- och belysningsapplikationer - Adaptivt system för utrymningsbelysning
ISO/TR 22411, Ergonomidata och vägledning för tillämpningen av ISO/IEC Guide 71:2014 kring produkter och tjänster som tar hänsyn till behoven av äldre och personer med funktionsnedsättningar
ISO 9241-971, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 971: Vägledning för fysisk (taktil/haptisk) tillgänglighet av IKT
ISO/TR 23076, Ergonomi - Återhämtningsmodell för cykliskt industriarbete
ISO 7726, Det termiska klimatets ergonomi - Instrument för mätning av fysiska storheter
ISO 7730/Amd 1, Det termiska klimatets ergonomi - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort
ISO 11079, Det termiska klimatets ergonomi - Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter
EN 1837, Maskinsäkerhet - Integrerad maskinbelysning
ISO 23456-1, Dynamiska skyltar i fysiska miljöer - Del 1: Allmänna krav
ISO 14505-4, Det termiska klimatets ergonomi - Värdering av termiskt klimat i fordon - Del 3: Bedömning av termisk komfort med försökspersoner
ISO 23451, Det termiska klimatets ergonomi - Arbetssätt i varma miljöer: Strategi för riskbedömning och riskhantering
ISO/TR 23454-1, Mänsklig prestation i fysiska miljöer - Del 1: Ett tillämpningsramverk
ISO/TR 23474, Maskinsäkerhet - Ergonomiska principer för utformning av sorteringsbås avsedda för manuell sortering av torrt hushållsavfall och liknande avfall vid sorterad upphämtning
ISO/TR 23476, Ergonomi - Tillämpning av ISO 11228-1, ISO 11228-2, ISO 11228-3 och ISO 11226 inom lantbrukssektorn
EN 15193-1:2017/A1, Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 1: Specifikationer, Modul M9
CEN/TS , BIM-egenskaper för armaturer och sensorer
ISO/TR 9241-380, Enkätresultat av HMD (Head-Mounted Display) egenskaper relaterade till människa-systeminteraktion
ISO 9241-381, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 381: Krav för optiska egenskaper av huvudmonterade bildskärmar vid människa-systeminteraktion
ISO 11228-1, Ergonomi - Manuell hantering - Del 1: Lyfta, sänka och bära
ISO 9241-382, Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 382: Oönskade biomedicinska effekter av Head Mounted Displays
ISO 14738, Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor
ISO 23979, Ergonomi - Tillgänglighet - Enkel hantering
ISO/CIE 11664-4, Kolorimetri - Del 4: Kolorimetri - Del 4: CIELAB-färgrymd
ISO 10916, Beräkning av hur dagsljusanvändning påverkar nettoenergibehovet och det slutliga energibehovet för belysning
ISO 24227, Protokoll för precisionsutvärdering av normal gånghastighet som uppmätts genom olika sensorsystem för mänsklig kroppsrörelse
ISO 24505, Ergonomi - Tillgänglighet - Metod för att skapa färgkombinationer som tar hänsyn till åldersrelaterade förändringar i människans färgseende
EN 13032-3, Ljus och belysning - Mätning och presentation av fotometriska data för ljuskällor och ljusarmaturer - Del 3: Presentation av data för nödbelysning på arbetsplatser
ISO 24396, Ergonomi för barn - Vägledning för design av produkter och tjänster
ISO 15537, Principer för urval och hantering av testpersoner för antropometrisk prövning av utrustning och miljöer inom industrin
ISO 23456-2, Dynamiska skyltar i fysiska miljöer - Del 2: Designkrav för rumslig eller temporär grafik
EN ISO 14738, Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor (ISO/DIS 14738:20
EN ISO/CIE 11664-2, Kolorimetri - Del 2: CIE standardiserade ljusspektra
EN , Ergonomi - Ergonomi kring PPE-system
EN ISO 25065, System- och programvaruutveckling - Kvalitetskrav för och utvärdering av system och programvaror (SQuaRE) - Branschgemensamt format för användbarhet (CIF) - Specifikation för användarkrav (ISO 25065:2019)
SIS-TS , Ergonomi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) - Användares utvärdering av arbetsplatsers digitala system - Användbarhetsrond
ISO 9241-20, Ergonomi vid människa-system interaktion - Del 20: Ett ergonomiangreppssätt till tillgänglighet i ISO 9241-serien
ISO/CIE 11664-2, Kolorimetri - Del 2: CIE standardiserade ljusspektra
ISO/TR 9241-610, Ergonomi vid människa-systeminteraktion — Del 610: Påverkan av ljus och belysnings på människor
ISO 11228-2:2007/Amd 1, Ergonomi - Manuell hantering - Del 2: Skjuta och dra — Tillägg 1
CEN/TR , Ergonomi - Efterfråga och tillgänglighet av antropometri- och styrkedata för barn i Europa
ISO 9241-221, Människa-systeminteraktion — Del 221: Människocentrerad design - Processutvärderingsmodell och Processreferensmodell
ISO 5716, Multivariate analysis tools and techniques for synthesis with anthropometric data
CEN ISO/TR 22411, Ergonomidata och vägledning för tillämpningen av ISO/IEC Guide 71:2014 kring produkter och tjänster som tar hänsyn till behoven av äldre och personer med funktionsnedsättningar (ISO 22411:2020)
Visa fler Visa färre
Utgivet 180 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 380/AG 01, Belastningsergonomi
SIS/TK 380/AG 02, Ergonomi vid människa - systeminteraktion
SIS/TK 380/AG 03, Ljus och belysning
Deltagare 19 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
BELYSAB, Stockholm
Clas Thorén Consulting, Ekerö
Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige EHSS, Trångsund
Fagerhults Belysning AB, Habo
Högskolan i Skövde, Skövde
IF Metall, STOCKHOLM
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
KTH, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Lunds universitet, Lund
Myndigheten för tillgängliga medier MTM, Johanneshov
RISE AB, Borås
Saab AB, Järfälla
SEK Svensk Elstandard, KISTA
Statens Energimyndighet, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Synskadades Riksförbund, Enskede
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 159, Ergonomics
ISO/TC 159/CAG, Chairman Advisory Group
ISO/TC 159/SC 1, General ergonomics principles
ISO/TC 159/SC 1/WG 1, Principles of ergonomics and ergonomic design
ISO/TC 159/SC 1/WG 5, Ergonomic process standards
CEN/TC 122, Ergonomics
CEN/TC 122/WG 2, Ergonomic design principles
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
SIS Utbildning Anmäl dig här

Ämnesområden

Ergonomi (12) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Ergonomi - Varningssignaler (12.010) Maskinsäkerhet (14) Ergonomi (14.040) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal, eller välj någon av arbetsgrupperna;
AG 1 Belastningsergonomi
AG 2 Ergonomi vid människa-systeminteraktion
AG 3 Ljus och belysning

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Med stöd av energimyndigheten driver SIS ett projekt för att relevant forskning och vetenskap för energianvändning och god belysningskvalitet ska tas i beaktning i arbetet med en ny utgåva av standarden SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Arbetsplatser inomhus.

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se