Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 904501:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 904501:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
(Overview in English below)

SIS/TS 904501 specificerar krav och rekommendationer för Användbarhetsronden, en systematisk metod för utvärdering av arbetsplatsers digitala systems användbarhet som utförs i samverkan med användarna. Användbarhetsronden ger även möjligheter att upptäcka problem med och förbättringsmöjligheter för tillgänglighet* på individuell nivå.

Dokumentets utgångspunkt är dels interna och externa användares behov av väl fungerande digitala system, dels användarnas behov av att höja sin kompetens genom att aktivt delta i och få information om beslut gällande de aspekter av systemens ändamålsenliga utformning och användning som bidrar till ökad effektivitet och användartillfredsställelse.

Dokumentet beskriver krav och rekommendationer för hur en organisation systematiskt planerar, leder, genomför och följer upp Användbarhetsronden.

Användbarhetsronden fungerar även som ett konkret riskbedömningsverktyg som underbygger och kompletterar andra befintliga metoder för att genomlysa den egna arbetsplatsens digitala arbetsmiljö. Vägledande principer för utformningen av detta dokument finns i en bilaga.

Användbarhetsrondens syfte är att:

  1. komplettera det systematiska arbetsmiljöarbetet med en metod som fokuserar på de digitala systemens brister och förbättringsmöjligheter,
  2. minska risken för kognitiv och fysisk överbelastning och därtill relaterad stress och sjukfrånvaro,
  3. höja och bredda den digitala kompetensen i organisationen och därmed öka organisationens effektivitet och konkurrenskraft samt att skapa en beredskap för ständiga förbättringar och för inköp och införande av nya digitala system,
  4. bidra till en människocentrerad verksamhetsutveckling och därmed öka organisationens sociala och ekonomiska hållbarhet och skapa förutsättningar för en bredare användarkrets.

*För en mer grundlig utvärdering av ett digitalt systems generella tillgänglighet för bredast möjliga spektrum av användare måste en bedömning av överensstämmelse med krav i lagar och andra regelverk göras.

Overview in English

Ergonomics of human-system interaction - Usability assessment

SIS/TS 904501 specifies requirements and recommendations for the Usability assesment, a systematic method for evaluating the usability of workplace digital systems that is performed in collaboration with users. The Usability assessment also provides opportunities to discover problems with and opportunities for improvement of accessibility* on an individual level.

The document's starting point is both internal and external users' need for well-functioning digital systems, and users' need to increase their competencies through actively participating in, and receiving information about, decisions regarding the design aspects of the systems' effectiveness and use which contribute to increased efficiency and user satisfaction.

The document describes requirements and recommendations for how an organization systematically plans, leads, implements and follows up the Usability assessment.

The Usability assessment also functions as a tangible risk assessment tool that supports and complements other existing methods for reviewing a workplace's digital work environment. Guiding principles for the design of this document can be found in an annex.

The objectives of the Usability assessment are to:

  1. complement the systematic occupational health and safety work with a method that focuses on the shortcomings and opportunities for improvement of digital systems;
  2. reduce the risk of cognitive and physical overload and this reduce related stress and sick leave;
  3. increase and broaden the digital competence in the organization and thereby increase the organization's efficiency and competitiveness and to create a readiness for continuous improvement and for the procurement and implementation of new digital systems;
  4. contribute to a human-centered business development and thereby increase the organization's social and economic sustainability and create better conditions for a wider range of users.

*For a more thorough assessment of the overall accessibility of a digital system for the widest possible range of users, an assessment of compliance with laws and other regulations must be carried out.

Omfattning
Detta dokument beskriver krav och rekommendationer för hur en organisation systematiskt planerar,
leder, genomför och följer upp användbarhetsronden. Användbarhetsronden syftar till att förbättra
arbetsmiljön och arbetsplatsens digitala system, höja medarbetarnas digitala kompetens samt förbättra
organisationens produktivitet och verksamhetsnytta.
Anm. En sammanställning av alla krav i detta dokument finns i bilaga D.
Detta dokument är tillämpbart på alla typer av arbetsplatser i alla typer av organisationer, oavsett storlek
och bransch.
Målgruppen för detta dokument är organisationers högsta ledning och personer med uppgifter i
arbetsmiljöarbete (arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer), HR, kvalitet, it/digitalisering,
företagshälsovård, marknadsföring, inköp och kundtjänst.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 904501:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ergonomi och human factors, SIS/TK 380

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction - Usability assessment

Artikelnummer: STD-80027631

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-10

Antal sidor: 48