Nyhet · 2018-10-29

Nytt möte i Paris för den europeiska arbetsgruppen

Arbetet med den nya utgåvan av den europeiska standarden "SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Arbetsplatser inomhus" fortsätter enligt plan och i ett högt tempo. Gruppen träffades precis i Paris och två deltagare från den svenska projektgruppen – Tommy Govén och Klas Rejgård – deltog tillsammans med 12 andra experter från totalt 9 länder.

- Trots det pressade läget med att hinna klart i tid fortlöper arbetet med utkastet på den nya utgåvan bra och vi kommer troligtvis att bli klara innan årsskiftet. Mycket arbete kvarstår dock att göras inför det kommande mötet i Wien i december. Vi har dock en möjlighet att lägga in ett extra möte januari 2019 om det skulle bli problem att bli klara efter vårt möte i Wien, säger Tommy Govén som är den svenska arbetsgruppen huvudexpert.

Enligt projektets tidsplan ska förberedelserna för remissförfarandet börja efter årsskiftet och projektet känner av pressen att vara helt färdig med det utkast som sedan alltså ska remitteras senare under våren 2019. Det huvudsakliga syftet med mötet i Paris var att färdigställa textmassorna i utkastet av den nya utgåvan med tillhörande bilagor och tabellverk. Avsikten var att få utkastet i ett så pass färdigt skick att det kan godkännas av arbetsgruppen efter en slutgenomgång vid det kommande mötet i Wien i december.

Sverige har varit drivande för att, bland annat, få in ett nytt kapitel i standarden som fokuserar på ljusets icke visuella effekter på människan som grundar sig på resultaten från senaste forskning inom området. Glädjande nog har den svenska arbetsgruppen lyckats med detta.

Omfältsljusets (på engelska ambient light) betydelse kommer att beskrivas i en separat bilaga i standarden med beräkningsmetoder som bland annat refererar till forskning som möjliggjorts av medel som getts från Energimyndigheten i Sverige. Specifika krav med hänsyn till omfältsljusets betydelse avses finnas med i det nya kravtabellverket för bland annat kontor, skola och vård.  

Gällande krav på en energieffektiv planering kommer den nya utgåvan av standarden att innehålla normativa referenser till den redan publicerade standarden SS-EN 15193 Byggnaders energiprestanda – Energikrav för belysning och till den tekniska specifikation SIS-CEN/TS 17165 Projekteringsprocess för belysningssystem, som kommer att publiceras inom kort och även översättas.

- Jag är mycket nöjd med hur projektet rullar på och den svenska arbetsgruppens stora engagemang och aktiva deltagande. Vi har fått fler svenska deltagare i den europeiska arbetsgruppen som kommer från vår svenska projektgrupp och även om inte alla är med på de europeiska mötena varje gång görs arbete på hemmaplan som förs in i arbetet, säger Björn Nilsson på SIS som är ansvarig projektledare för den svenska projektgruppen.


Det här är en nyhet kopplad till SIS projekt kring ljus och belysning för arbetsplatser inomhus.