Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-11:2018

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 11: Användbarhet: Definitioner och begrepp (ISO 9241-11:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-11:2018

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 11: Användbarhet: Definitioner och begrepp (ISO 9241-11:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Syftet med att utforma och utvärdera system, produkter och tjänster med avseende på användbarhet är att göra det möjligt för användare att uppnå målen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse med hänsyn tagen till användningssammanhanget. Detta dokument förklarar hur användbarhet kan tolkas i termer av användarprestation och tillfredsställelse, och betonar att användbarhet beror på under vilka specifika förhållanden ett system, en produkt eller en tjänst används.

Detta dokument förklarar hur varje komponent i definitionen av användbarhet tolkas: “den utsträckning i vilken specificerade användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå specificerade mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett specificerat användningssammanhang”.

Detta dokument ger ett ramverk för att förstå begreppet användbarhet och använda det i situationer där människor använder interaktiva system och andra typer av system (inklusive den byggda miljön), produkter (inklusive produkter för användning inom industri och konsumtion) och tjänster (inklusive tekniska och personliga tjänster).

Detta dokument förklarar att användbarhet är ett resultat av användning, definierar termer och begrepp, identifierar grunderna för användbarhet, och förklarar tillämpningen av begreppet användbarhet. Det beskriver inte specifika processer eller metoder för att ta hänsyn till användbarhet vid utformning, utveckling eller utvärdering.

De avsedda användarna av detta dokument inkluderar yrkesverksamma inom användbarhet/ergonomi/human factors, designers och utvecklare av system, produkter och tjänster, personal inom kvalitetssäkring, offentliga och privata inköpare, och konsumentorganisationer.

Omfattning
Detta dokument ger ett ramverk för att förstå begreppet användbarhet och använda det i situationer där
människor använder interaktiva system och andra typer av system (inklusive den byggda miljön),
produkter (inklusive produkter för användning inom industri och konsumtion) och tjänster (inklusive
tekniska och personliga tjänster).
ANM. I detta dokument hänvisar uttrycket “det studerade objektet” till det system, den produkt eller den tjänst
som bedömningen av användbarhet avser (se 8.1).
Detta dokument:
— förklarar att användbarhet är ett resultat av användning,
— definierar termer och begrepp,
— identifierar grunderna för användbarhet, och
— förklarar tillämpningen av begreppet användbarhet.
Det beskriver inte specifika processer eller metoder för att ta hänsyn till användbarhet vid utformning,
utveckling eller utvärdering.
De avsedda användarna av detta dokument inkluderar:
— yrkesverksamma inom användbarhet/ergonomi/human factors,
— designers och utvecklare av system, produkter och tjänster,
— personal inom kvalitetssäkring,
— offentliga och privata inköpare, och
— konsumentorganisationer.
Den vanligaste tillämpningen av detta dokument är inom design och utvärdering.

This document provides a framework for understanding the concept of usability and applying it
to situations where people use interactive systems, and other types of systems (including built
environments), and products (including industrial and consumer products) and services (including
technical and personal services).
NOTE In this document, the phrase “object of interest” refers to the system, product or service for which
usability is being considered (see 8.1).
This document:
— explains that usability is an outcome of use;
— defines key terms and concepts;
— identifies the fundamentals of usability; and
— explains the application of the concept of usability.
It does not describe specific processes or methods for taking account of usability in design development
or evaluation.
The intended users of this document include:
— usability/ergonomics/human factors professionals;
— designers and developers of systems, products and services;
— quality assurance personnel;
— public and corporate purchasers; and
— consumer organizations.
The most common applications of this document are in design and evaluation.1365

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-11:2018

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 11: Användbarhet: Definitioner och begrepp (ISO 9241-11:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts (ISO 9241-11:2018)

Artikelnummer: STD-80010183

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-06-07

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN ISO 9241-11