Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9241-11:2018

Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts (ISO 9241-11:2018)

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger ett ramverk för att förstå begreppet användbarhet och använda det i situationer där människor använder interaktiva system och andra typer av system (inklusive den byggda miljön), produkter (inklusive produkter för användning inom industri och konsumtion) och tjänster (inklusive tekniska och personliga tjänster). ANM. I detta dokument hänvisar uttrycket “det studerade objektet” till det system, den produkt eller den tjänst som bedömningen av användbarhet avser (se 8.1). Detta dokument: — förklarar att användbarhet är ett resultat av användning, — definierar termer och begrepp, — identifierar grunderna för användbarhet, och — förklarar tillämpningen av begreppet användbarhet. Det beskriver inte specifika processer eller metoder för att ta hänsyn till användbarhet vid utformning, utveckling eller utvärdering. De avsedda användarna av detta dokument inkluderar: — yrkesverksamma inom användbarhet/ergonomi/human factors, — designers och utvecklare av system, produkter och tjänster, — personal inom kvalitetssäkring, — offentliga och privata inköpare, och — konsumentorganisationer. Den vanligaste tillämpningen av detta dokument är inom design och utvärdering. This document provides a framework for understanding the concept of usability and applying it to situations where people use interactive systems, and other types of systems (including built environments), and products (including industrial and consumer products) and services (including technical and personal services). NOTE In this document, the phrase “object of interest” refers to the system, product or service for which usability is being considered (see 8.1). This document: — explains that usability is an outcome of use; — defines key terms and concepts; — identifies the fundamentals of usability; and — explains the application of the concept of usability. It does not describe specific processes or methods for taking account of usability in design development or evaluation. The intended users of this document include: — usability/ergonomics/human factors professionals; — designers and developers of systems, products and services; — quality assurance personnel; — public and corporate purchasers; and — consumer organizations. The most common applications of this document are in design and evaluation.1365

Subjects

Human-system interaction (12.040) Ergonomics (13.180) Software development and system documentation (35.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

International title:

Article no: STD-80010183

Edition: 2

Approved: 6/7/2018

No of pages: 84

Replaces: SS-EN ISO 9241-11