Standardutveckling · SIS/TK 240

El- och elektronikutrustning för vägfordon

Dagens bilar liknar alltmer rullande datorer. Men de innehåller även en stor andel traditionell elteknik. Och allt måste fungera under svåra miljöbetingelser. Standarder spelar en stor roll inom området el- och elektronik i bilar. Såväl för de elektriska systemen som för data- och elektroniksystem och deras diagnostikbehov.

Standardisering inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

 • underlätta utbytbarhet av komponenter och system
 • skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling
 • få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system
 • få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter
 • definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.


Standardiseringen inom området är därmed till stor nytta både för fordonstillverkarna, för underleverantörer till fordonsindustrin, samt i slutänden för konsumenten.

Standarderna möjliggör:

 • Enhetliga provningsmetoder och krav
 • Enhetliga gränssnitt (mekaniska, elektriska, dataprotokoll) för att säkra kompatibilitet
 • Säkrad kvalitetsnivå
 • Förenklad inköpsprocess
 • Billigare produkter
 • En plattform för fortsatt teknikutveckling


Standardiseringen ger globala överenskommelser i form av ISO-standarder för:

 • Datakommunikation i fordon (främst baserat på CAN och olika tillämpningar av CAN)
 • Diagnostik av system och komponenter i fordonet (tjänster, koder, protokoll, kommunikation etc)
 • Implementering av informatik-, telematik- och multimediautrustning i fordonet
 • Metoder för utvärdering och klassificering av elstörningar och immunitet hos komplett fordon och enskilda komponenter
 • Utförande och provningsmetoder för elledningar av alla typer som används i fordon
 • Utförande och provningsmetoder för el- och elektronikanslutningar i fordon
 • Elanslutningar och datakommunikation mellan dragbil och släp/semitrailer
 • Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter i fordon
 • Systematisk säkring av funktionssäkerheten i el- och elektroniksystem.


De flesta arbeten ovan är organiserade i arbetsgrupper inom ISO, som har en motsvarande svensk arbetsgrupp som direkt referens, i de fall som området är prioriterat ur svensk synvinkel.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 65 standarder
ISO 20935, Road vehicles - Application profile for CAN-based network - Framework for special-purpose cars
ISO 7637-2, Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 2: Elektriska transienter längs matningsledning
ISO 21111-8, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 8: Electrical 100-Mbit/s Ethernet transmission media, components and tests
ISO 16844-3, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 3: Gränssnitt för rörelsesensorer
ISO 21448, Vägfordon — Säkerhet i den avsedda funktionaliteten
ISO/TR 23791, Road vehicles - Extended vehicle (ExVe) web services - Result of the risk assessment on ISO 20078 series
ISO 11451-5, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 5: Modväxlad kammare
ISO 16750-1, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 1: Allmänt
ISO 16750-2, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 2: Elbelastningar
ISO 16750-3, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 3: Mekaniska belastningar
ISO 16750-4, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 4: Klimatbelastningar
ISO 16750-5, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 5: Kemiska belastningar
ISO 24089, Road vehicles — Software update engineering
ISO 14229-3, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 3: Enhetliga diagnostiktjänster i CAN-implementering (UDSonCAN)
ISO 16844-1, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 1: Elektromekaniska komponenter
ISO 16844-2, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 2: Gränssnitt med registreringsenhet
ISO 16844-4, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 4: Gränssnitt för display
ISO 16844-6, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 6: Gränssnitt för diagnostik
ISO 11452-9, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 9: Portabla sändare
ISO 19642-11, Vägfordon - Elledningar - Del 11: Mått och krav -
ISO 19642-12, Vägfordon - Elledningar - Del 12: Oskärmade
ISO 24195, Vägfordon - Terminologi för startanordningar
ISO 16844-7, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 7: Parametrar
ISO 24650, Road Vehicles — Sensors for automated driving under adverse weather conditions — Assessment of the cleaning system
ISO 10605, Vägfordon - Provningsmetoder för elstörningar från elektrostatisk urladdning
ISO 11992-2, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 2: Tillämpningsskikt för bromsar och drivlina
ISO 11992-4, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 4: Diagnostik
ISO 11451-4, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Del 4: Metod för ströminjicering i kablage
ISO 14229-5, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 5: Enhetliga diagnostiktjänster för IP-implementering (UDSonIP)
ISO 13209-2, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 2: Specifikation och krav för grunddatamodell
ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
EN ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
ISO 8092-6, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 6: Ethernet i fordon, allmänna prestandakrav och definitioner av gränssnitt
ISO/PAS 5112, Road vehicles — Guidelines for auditing cybersecurity engineering
ISO 13209-3, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 3: Regler för utökning av specifikationen
ISO 8092-7, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 7: Krav på elanslutning, provningsmetoder och gränssnittsdefinition för miniatyriserade koaxialanslutningar
ISO 20730-2, Vägfordon - Fordonets trafiksäkerhetsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 2: Kommunikationskrav .....
ISO 19642-1, Vägfordon - Elledningar - Del 1: Terminologi och riktlinjer för utformning
ISO 19642-2, Vägfordon - Elledningar - Del 2: Provningsmetoder
ISO 16882, Vägfordon - Säkerhet hos mekanisk plombering till färdskrivare - Krav och provning
ISO 22900-2, Vägfordon - Modulärt gränssnitt för fordonskommunikation (MVCI) - Del 2: D-PDU API för diagnostik
ISO 20653, Vägfordon - IP-klassning av elutrustning, skydd mot främmande föremål, vatten och åtkomlighet
ISO/TS 5083, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving — Design, verification and validation
ISO 23239-2, Road vehicles — Vehicle domain service (VDS) — Part 2: Application layer and sequence requirements
ISO 26021-1, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 1: Gränssnitt för applikation och kommunikation
ISO 26021-3, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 3: Datadefinitioner
ISO 24581, Road vehicles — General requirements and test methods of in-vehicle optical harnesses for up to 100Gbit/s communication
ISO 20078-1, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) web services — Part 1: Content and definitions
ISO/TS 5083, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving — Design, verification and validation
ISO 20078-2, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) web services — Part 2: Access
ISO 20078-3, Road vehicles — Extended vehicle (ExVe) web services — Part 3: Security
ISO 20080:2019/Amd 1, Vägfordon - Information för fjärrdiagnostik - Allmänna krav, definitioner och användningsfall - Tillägg 1
ISO 21111-11, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 11: Application layer to session layer conformance test plans
ISO/TR 7964, Road vehicles — Future directions for vehicle EMC validation — Adapting to emerging complex systems and safety considerations (including functional safety and SOTIF)
ISO/TR 7964, Road vehicles — Future directions for vehicle EMC validation — Adapting to emerging complex systems and safety considerations (including functional safety and SOTIF)
ISO 11451-1, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 1: Allmänna principer och terminologi
ISO 11451-2, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 2: Yttre strålningskällor
ISO 11451-3, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 3: Simulerad strålningskälla i fordon
ISO 11452-1, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 1: Allmänna principer och terminologi
ISO 11452-8, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 8: Immunitet mot magnetfält
ISO 14229-7, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 7: Enhetliga diagnostiktjänster i LIN (UDSonLIN)
ISO/PAS 8800, Road Vehicles — Safety and artificial intelligence
ISO/PAS 8926, Road vehicles — Functional safety — Qualification of pre-existing software products for safety-related applications
ISO 14229-1:2020/Amd 1, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 1: Tillämpningsskikt - Tillägg 1
ISO 4091:2003/CD Amd 1, Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - Definitioner, provning och krav - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 263 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon
SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD)
SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon
SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem
SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity
SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter
Visa fler Visa färre
Deltagare 47 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Annotell AB, GÖTEBORG
Aptiv Contract Services Sweden AB, GÖTEBORG
Aq Group AB, VÄSTERÅS
Arriver Software AB, Göteborg
Astus AB, MÖLNDAL
Autocom Diagnostic Partner AB, TROLLHÄTTAN
BAE Systems Hägglunds AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Borealis AB, STENUNGSUND
Carabiner AB, GÖTEBORG
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Combitech AB, LINKÖPING
Combitech AB, GÖTEBORG
Comentor AB, GÖTEBORG
Evidente AB, GÖTEBORG
Haldex Brake Products AB, LANDSKRONA
Inmotion Technologies AB, STOCKHOLM
Jae Europe Limited, TORSLANDA
Knightec AB, GÖTEBORG
Knightec AB, UPPSALA
Kvaser AB, MÖLNDAL
Lear Corporation Gothenburg AB, GÖTEBORG
Lesikar AB, BORÅS
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
National Electric Vehicle Sweden AB Nevs, TROLLHÄTTAN
Nexans Sweden AB, GRIMSÅS
Qamcom Research And Technology AB, GÖTEBORG
QRTECH AB, MÖLNDAL
RISE AB, Borås
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Sentient AB, GÖTEBORG
Stoneridge Electronics AB, SOLNA
T Engineering AB, TROLLHÄTTAN
Te Connectivity Svenska AB, UPPLANDS VÄSBY
Veoneer Sweden AB, GÖTEBORG
Veoneer Sweden AB, VÅRGÅRDA
Veoneer Sweden AB, LINKÖPING
Volvo Autonomous Solutions AB, GÖTEBORG
Volvo Bussar AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Group India Pvt. Ltd., Bangalore
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Powertrain Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Zenseact AB, GÖTEBORG
ÅF Digital Solutions AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 40 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
CEN/TC 301, Road vehicles
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon:

ISO/TC 22, Road vehicles

ISO/TC 22/SC 31, Data communication

ISO/TC 22/SC 31/JWG 1, Joint ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69 WG: Vehicle to grid communication interface (V2G CI)

ISO/TC 22/SC 31/WG 10, Extended vehicle time critical applications

ISO/TC 22/SC 31/WG 2, Vehicle diagnostic protocols

ISO/TC 22/SC 31/WG 3, In-vehicle networks

ISO/TC 22/SC 31/WG 4, Network applications

ISO/TC 22/SC 31/WG 6, Extended vehicle/Remote diagnostics

ISO/TC 22/SC 31/WG 7, Electronic periodic technical inspection (ePTI)

ISO/TC 22/SC 31/WG 9, Sensor data interface for automated driving functions

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 11, Cybersecurity

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD):

CEN/TC 301, Road vehicles

CEN/TC 301/WG 6, M/421 Vehicle OBD, repair and maintenance information

ISO/TC 22/SC 31, Data communication

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 3, Electromagnetic compatibility

SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 4, Automotive electrical cables

SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 6, On-board electrical connections

ISO/TC 22/SC 32/WG 9, Electrical connections between towing and towed vehicles

SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem:

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

ISO/TC 22/SC 32/WG 13, Safety for driving automation systems

ISO/TC 22/SC 32/WG 14, Safety and Artificial Intelligence

ISO/TC 22/SC 32/WG 8, Functional safety

SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity:

ISO/TC 22/AG 2, Automated driving coordination group (ADCG)

ISO/TC 22/SC 32/WG 11, Cybersecurity

ISO/TC 22/SC 32/WG 12, Software update

ISO/TC 22/SC 32/WG 13, Safety for driving automation systems

SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter:

ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects

ISO/TC 22/SC 32/WG 2, Environmental conditions

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Elektronik (31) Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se