Standardutveckling · SIS/TK 240

El- och elektronikutrustning för vägfordon

Dagens bilar liknar alltmer rullande datorer. Men de innehåller även en stor andel traditionell elteknik. Och allt måste fungera under svåra miljöbetingelser. Standarder spelar en stor roll inom området el- och elektronik i bilar. Såväl för de elektriska systemen som för data- och elektroniksystem och deras diagnostikbehov.

Standardisering inom området el, elektronik och datakommunikation i fordon syftar till att uppnå gemensamma globala överenskommelser för att:

• underlätta utbytbarhet av komponenter och system

• skapa gemensamma plattformar för kommunikation och kompatibilitet mellan komponenter och system, vilket också i många fall är en förutsättning för spridning och fortsatt utveckling

• få till stånd ett enhetligt system för diagnostisering av komponenter och system

• få enhetliga provningsmetoder som bildar bas för att definiera produktprestanda för ingående el- och elektronikkomponenter

• definiera säkerhetskrav och metoder att uppfylla dessa.


Standardiseringen inom området är därmed till stor nytta både för fordonstillverkarna, för underleverantörer till fordonsindustrin, samt i slutänden för konsumenten.

Standarderna möjliggör:

• Enhetliga provningsmetoder och krav

• Enhetliga gränssnitt (mekaniska, elektriska, dataprotokoll) för att säkra kompatibilitet

• Säkrad kvalitetsnivå

• Förenklad inköpsprocess

• Billigare produkter

• En plattform för fortsatt teknikutveckling


Standardiseringen ger globala överenskommelser i form av ISO-standarder för:

• Datakommunikation i fordon (främst baserat på CAN och olika tillämpningar av CAN)

• Diagnostik av system och komponenter i fordonet (tjänster, koder, protokoll, kommunikation etc)

• Implementering av informatik-, telematik- och multimediautrustning i fordonet

• Metoder för utvärdering och klassificering av elstörningar och immunitet hos komplett fordon och enskilda komponenter

• Utförande och provningsmetoder för elledningar av alla typer som används i fordon

• Utförande och provningsmetoder för el- och elektronikanslutningar i fordon

• Elanslutningar och datakommunikation mellan dragbil och släp/semitrailer

• Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter i fordon

• Systematisk säkring av funktionssäkerheten i el- och elektroniksystem.


De flesta arbeten ovan är organiserade i arbetsgrupper inom ISO, som har en motsvarande svensk arbetsgrupp som direkt referens, i de fall som området är prioriterat ur svensk synvinkel.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 84 standarder
ISO 11992-3, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 3: Tillämpningsskikt för annan utrustning än bromsar och drivlina
ISO 20935, Road vehicles - Application profile for CAN-based network - Framework for special-purpose cars
ISO SAE DIS 21434, Road vehicles - Cybersecurity engineering
ISO 8092-5, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 5: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav för anslutning av kablage
ISO 13209-4, Road vehicles - Open test sequence eXchange format (OTX) - Part 4: Expanded extensions interface definition
ISO 7637-2, Vägfordon - Ledningsbundna och kopplade elstörningar - Del 2: Elektriska transienter längs matningsledning
ISO 21111-6, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 6: Electrical 100-Mbit/s physical entity requirements and conformance test plan
ISO 21111-7, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 7: Electrical 100-Mbit/s physical layer system requirements and test plans
ISO 21111-8, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 8: Electrical 100-Mbit/s Ethernet transmission media, components and tests
ISO 21111-9, Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 9: Data link layer requirements and conformance test plan
ISO 21111-10, Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 10: Application to network layer requirements and test plans
ISO 23150, Vägfordon - Datakommunikation mellan sensorer och datafusionsenhet för självkörande funktioner - Logiskt gränssnitt
ISO 23239-1, Vägfordon - Fordonsdomäntjänst - Del 1: Allmän information och definitioner av användningsfall
EN ISO 18541-1, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 1: Allmän information och definition av användningsfall
EN ISO 18541-2, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 2: Tekniska krav
ISO 26021-1, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 1: Allmän information och definitioner av användningsfall
ISO 26021-2, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 2: Kommunikationskrav
ISO 26021-3, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 3: Krav på verktyg
ISO 26021-4, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 4: Extra kommunikationskanal, tvåvägskommunikation
ISO 26021-5, Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 5: Extra kommunikationskanal, pulsbreddsmodulerad signal
ISO 15765-5, Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 5: Specifikation av det interna fordonsnätverkets kommunikation med verktyg anslutet i diagnoskontakten
ISO PRF 20794-5, Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 5: Application layer conformance test plan
ISO PRF 20794-6, Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 6: Transport and network layer conformance test plan
ISO PRF 20794-7, Road vehicles - Clock extension peripheral interface (CXPI) - Part 7: Data link and physical layer conformance test plan
ISO 8820-10, Vägfordon - Säkringar - Del 10: Säkringar med flatstift typ L (hög strömstyrka, miniatyr)
ISO 16844-3, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 3: Gränssnitt för rörelsesensorer
ISO 21448, Vägfordon — Säkerhet i den avsedda funktionaliteten
ISO/TR 23791, Road vehicles - Extended vehicle (ExVe) web services - Result of the risk assessment on ISO 20078 series
EN ISO 18541-3, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 3: Funktionella krav på användargränssnitt
ISO 11451-5, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 5: Modväxlad kammare
ISO 16750-1, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 1: Allmänt
ISO 16750-2, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 2: Elbelastningar
ISO 16750-3, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 3: Mekaniska belastningar
ISO 16750-4, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 4: Klimatbelastningar
ISO 16750-5, Vägfordon - Miljökrav och miljöprovning för el- och elektronikutrustning - Del 5: Kemiska belastningar
ISO 24089, Road vehicles — Software update engineering
ISO 14229-2, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 2: Tjänster i sessionsskiktet
ISO 14229-3, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 3: Enhetliga diagnostiktjänster i CAN-implementering (UDSonCAN)
ISO 21806-10, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 10: 150-Mbit/s coaxial physical layer
ISO 21806-11, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 11: 150-Mbit/s coaxial physical layer conformance test plan
ISO 21806-12, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 12: 50-Mbit/s balanced media physical layer
ISO 21806-13, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 13: 50-Mbit/s balanced media physical layer conformance test plan
ISO 21806-14, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 14: Lean application layer
ISO 21806-15, Road vehicles - Media Oriented Systems Transport (MOST) - Part 15: Lean application layer conformance test plan
ISO 16844-1, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 1: Elektromekaniska komponenter
ISO 16844-2, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 2: Gränssnitt med registreringsenhet
ISO 16844-4, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 4: Gränssnitt för
ISO 16844-6, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 6: Diagnostik
ISO 11452-9, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 9: Portabla sändare
ISO 19642-11, Vägfordon - Elledningar - Del 11: Mått och krav -
ISO 19642-12, Vägfordon - Elledningar - Del 12: Oskärmade
ISO 24195, Road vehicles - Vocabulary for engineering of starting devices and electrical generators
ISO 18541-1, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 1: Allmän information och definition av användningsfall
ISO 18541-2, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 2: Tekniska krav
ISO 18541-3, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 3: Funktionella krav på användargränssnitt
EN ISO 18541-4, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 4: Provning av överensstämmelse
ISO 18541-4, Vägfordon - Tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI) - Del 4: Provning av överensstämmelse
ISO 16844-7, Vägfordon - Färdskrivarsystem - Del 7: Parametrar
ISO 15765-4, Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 4: Krav för emissionsrelaterade system
ISO 24650, Road Vehicles - Sensors for automated driving under adverse weather conditions - Assessment of the cleaning system
ISO 10605, Vägfordon - Provningsmetoder för elstörningar från elektrostatisk urladdning
ISO 11992-2, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 2: Tillämpningsskikt för bromsar och drivlina
ISO 11992-4, Vägfordon - Överföring av digital information mellan dragfordon och släpfordon - Del 4: Diagnostik
ISO 11451-4, Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 4: "Bulk current injection"-metod
ISO 14229-5, Vägfordon - Enhetliga diagnostiktjänster (UDS) - Del 5: Enhetliga diagnostiktjänster för IP-implementering (UDSonIP)
ISO 13209-2, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 2: Specifikation och krav för grunddatamodell
ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
EN ISO 8092-2, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 2: Definitioner, provningsmetoder samt allmänna prestandakrav
ISO 8092-6, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 6: Ethernet i fordon, allmänna prestandakrav och definitioner av gränssnitt
ISO/TR 4609, Road vehicles — Report on standardization prospective for automated vehicles (RoSPAV)
ISO/TR 4609, Road vehicles — Report on standardization prospective for automated vehicles (RoSPAV)
ISO/TR 4804, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation methods
ISO/PAS 5112, Road vehicles — Guidelines for auditing cybersecurity engineering
ISO/TR 4804, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation methods
ISO/TR 4804, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation methods
ISO 13209-3, Vägfordon - Open Test sequence eXchange format (OTX) - Del 3: Regler för utökning av specifikationen
ISO 6969:2004/Amd 1, Vägfordon - Ljudsignaler - Provning av utrustning monterad på fordon - Tillägg 1
ISO 21780, Vägfordon - 48 V nominell spänning - Elektriska krav och provningar
ISO 8092-7, Vägfordon - Elanslutningar för fordonskablage - Del 7: Krav på elanslutning, provningsmetoder och gränssnittsdefinition för miniatyriserade koaxialanslutningar
ISO 20730-2, Vägfordon - Fordonets trafiksäkerhetsgränssnitt för elektronisk periodisk teknisk inspektion (ePTI) - Del 2: Kommunikationskrav .....
ISO 17215-3, Vägfordon - Kommunikationsgränssnitt för videokameror (VCIC) - Del 3: Meddelandeuppsättning för kamera
ISO 19642-1, Vägfordon - Elledningar - Del 1: Terminologi och riktlinjer för utformning
ISO 19642-2, Vägfordon - Elledningar - Del 2: Provningsmetoder
ISO 16882, Vägfordon - Säkerhet hos mekanisk plombering till färdskrivare - Krav och provning
Visa fler Visa färre
Utgivet 242 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 240/AG 01, Datakommunikation och diagnostik för vägfordon
SIS/TK 240/AG 02, Reparationsinformation (RMI/OBD)
SIS/TK 240/AG 03, Elstörningar i fordon
SIS/TK 240/AG 04, Elledningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 06, El- och elektronikanslutningar för vägfordon
SIS/TK 240/AG 08, Funktionssäkerhet i elektroniksystem
SIS/TK 240/AG 11, Automotive cybersecurity
SIS/TK 240/AG 13, Miljöprovning av el- och elektronikkomponenter
Visa fler Visa färre
Deltagare 47 företag och organisationer
AB Volvo Penta, GÖTEBORG
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
Aptiv Contract Services Sweden AB, GÖTEBORG
Aq Group AB, VÄSTERÅS
Astus AB, MÖLNDAL
Autocom Diagnostic Partner AB, Trollhättan
BAE Systems Hägglunds AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Borealis AB, STENUNGSUND
Carabiner AB, Göteborg
Combitech AB, Linköping
Combitech AB, Göteborg
Comentor AB, Göteborg
e-AAM Driveline Systems AB, Trollhättan
Evidente AB, Göteborg
Inmotion Technologies AB, Stockholm
JAE Europe Limited Swedish Branch Office, Torslanda
Knightec AB, Göteborg
Knowit Technology Management i Göteborg AB, STOCKHOLM
Kvaser AB, MÖLNDAL
Lear Corporation Gothenburg AB, Göteborg
LESIKAR AB, Borås
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
National Electric Vehicle Sweden AB Nevs, Trollhättan
Nexans Sweden AB, GRIMSÅS
Qamcom Research & Technology AB, Göteborg
QRTECH AB, Mölndal
RISE AB, Borås
Risk Pilot AB, Göteborg
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Sentient AB, Göteborg
Stoneridge Electronics AB, SOLNA
T Engineering AB, Trollhättan
TE Connectivity Svenska AB, Upplands Väsby
Tidskriften Scania Inside, SÖDERTÄLJE
Veoneer Sweden AB, GÖTEBORG
Veoneer Sweden AB, VÅRGÅRDA
Veoneer Sweden AB, LINKÖPING
Volvo Autonomous Solutions AB, GÖTEBORG
Volvo Bussar AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Powertrain Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Zenuity AB, GÖTEBORG
ÅF Digital Solutions AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 22, Road vehicles
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
CEN/TC 301, Road vehicles
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Elektronik (31) Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se