Standardutveckling · SIS/TK 412

Fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen.  Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

  • ISO/TC 238 Solid biofuels
  • ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
  • CEN/TC 335 Solid biofuels
  • CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 52 standarder
ISO 20049-2, Solid biofuels - Determination of self-heating of pelletized biofuels - Part 2: Part 2: Basket heating tests
ISO 16559, Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
ISO 21646, Solid recovered fuels - Sample preparation
ISO 20048-2, Fasta Biobränslen - Bestämning av avgasning och syreförbrukning
EN ISO 14780:2017/A1, Fasta biobränslen - Provberedning - Tillägg 1 (ISO 14780:2017/DAM 1:2018)
ISO 14780:2017/Amd 1, Fasta biobränslen - Provberedning
ISO/TR 23437, Fasta biobränslen - Bestämning av valvbildningsegenskaper hos bulkmaterial
ISO 23343-1, Fasta biobränslen — Bestämning av vattensorption och dess effekt på hållfastheten hos termiskt behandlade biobränslen — Del 1: Pellets
ISO 17225-9, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel for industrial use
EN ISO 21645, Fasta återvunna bränslen - Provtagningsmetoder
ISO 21645, Fasta återvunna bränslen - Provtagningsmetoder
ISO 21596, Solid Biofuels - Determination of Grindability - Hardgrove grindability type method for thermally treated biomass fuels
ISO/TS 22940, Solid recovered fuels -Determination of elemental composition by X-ray fluorescence
EN ISO 21660-3, Fasta återvunna bränslen -Bestämning av fukthalt med torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (mindre än 1 mm) analysprov
EN ISO 21654, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
EN ISO 21656, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av askhalt
EN ISO 22167, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
ISO 22167, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
ISO 21660-3, Fasta återvunna bränslen -Bestämning av fukthalt med torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (mindre än 1 mm) analysprov
ISO 21656, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av askhalt
ISO 21654, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
EN ISO 21663, Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol-, väte- och kvävehalt samt svavel genom instrumentmetoder
ISO 21663, Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol-, väte- och kvävehalt samt svavel genom instrumentmetoder
ISO 21644, Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa
EN ISO 21637, Fasta återvunna bränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
ISO 21637, Fasta återvunna bränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
ISO 22105, Solid recovered fuels - Determination of the total Sulphur content using a high temperature tube furnace combustion method - IR-detection
EN ISO 22105, Solid recovered fuels - Determination of the total Sulphur content using a high temperature tube furnace combustion method - IR-detection
EN ISO 21945, Fasta biobränslen - Förenklad provningsmetod för småskaliga tillämpningar
ISO 21945, Fasta biobränslen - Förenklad provningsmetod för småskaliga tillämpningar
ISO 21944, Solid recovered fuels - Collection of representative analytical samples from heterogeneous materials of low bulk density using the pressing-drill method and the determination of the water-soluble content of chloride, sodium and potassium using the liquid obtained by the press method
EN ISO 21912, Fasta återvunna bränslen - Säker hantering och lagring av fasta återvunna bränslen
EN ISO 21640, Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering
EN ISO 21911, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning
ISO 21912, Fasta återvunna bränslen - Säker hantering och lagring av fasta återvunna bränslen
ISO 21911, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning
ISO 21640, Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering
ISO 21404, Fasta biobränslen - Metod för bestämning av askans smältförlopp
ISO/TR 21916, Fasta återvunna bränslen -Specifikationer och riktlinjer för referensmetod SRF
EN ISO 21404, Fasta biobränslen - Metod för bestämning av askans smältförlopp (ISO 21404:2019)
ISO 21596-1, Solid biofuels - Grindability Determination - Part 1: Grindability determination of uncompressed fuels
EN ISO 21596-1, Solid biofuels - Grindability Determination - Part 1: Grindability determination of uncompressed fuels
SS 187187, Torvbränslen - Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av halten oförbränt
EN ISO 20049, Fasta Biobränslen - Bestämning av självuppvärmning för pelleterade biobränslen
ISO 20049-1, Fasta Biobränslen - Bestämning av självuppvärmning för pelleterade biobränslen - Del 1:
EN ISO 20048, Fasta Biobränslen - Bestämning av avgasning och syreförbrukning
ISO 20048, Fasta Biobränslen - Bestämning av avgasning och syreförbrukning
EN ISO 20024, Fasta biobränslen - Säker hantering och lagring vid kommersiella och industriella applikationer
ISO 20024, Fasta Biobränslen - Säker hantering och lagring vid kommersiella och industriella applikationer
ISO 16968, Fasta biobränslen - Bestämning av spårelement
ISO 16967, Fasta biobränslen - Bestämning av huvudelement
ISO 16948, Fasta biobränslen - Bestämning av total kol-, väte- och kvävehalt
Visa fler Visa färre
Utgivet 92 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 412/AG 4, Aska
SIS/TK 412/AG 5, Kol
SIS/TK 412/AG 6, Torv
Deltagare 24 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Bestwood AB (publ), Sundbyberg
Borås Energi och Miljö AB, Borås
E.ON Värme Sverige AB, Örebro
Efo AB, Stockholm
ENA Energi AB, Enköping
Energiforsk AB, Stockholm
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Firefly AB, Stockholm
Kraftringen Energi AB, Lund
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Skellefteå Kraft AB, Skellefteå
SLU SBT, Umeå
SRV återvinning AB, Huddinge
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stena Recycling International AB, Göteborg
Svensk Däckåtervinning AB, Stockholm
Söderenergi AB, Södertälje
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Tekniska verken i Linköping AB, Linköping
Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
WSP Sverige AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 238, Solid biofuels
ISO/TC 238/WG 1, Terminology
ISO/TC 238/WG 2, Fuel specifications and classes
ISO/TC 238/WG 4, Physical and mechanical test methods
ISO/TC 238/WG 5, Chemical test methods
ISO/TC 238/WG 6, Sampling and sample preparation
ISO/TC 238/WG 7, Safety of solid biofuels
ISO/TC 300, Solid recovered fuels
ISO/TC 300/WG 1, Terminology and quality assurance
ISO/TC 300/WG 2, Specification and classes
ISO/TC 300/WG 3, Sampling and sample reduction
ISO/TC 300/WG 4, Physical and mechanical tests
ISO/TC 300/WG 5, Chemical tests and determination of biomass content
ISO/TC 300/WG 6, Safety of solid recovered fuels
CEN/TC 335, Solid biofuels
CEN/TC 343, Solid recovered fuels
CEN/TC 343/WG 1, Terminology and Quality Assurance
CEN/TC 343/WG 2, Fuel specifications and classes
CEN/TC 343/WG 3, Sampling, sample reduction and supplementary test methods
CEN/TC 343/WG 4, Physical/Mechanical tests
CEN/TC 343/WG 5, Chemical Tests
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera
Vill du delta i kommittén Läs mer

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor