Standardutveckling · SIS/TK 412

Fasta bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen.  Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

  • ISO/TC 238 Solid biofuels
  • ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
  • CEN/TC 335 Solid biofuels
  • CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
  • ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 62 standarder
ISO 16948, Fasta biobränslen - Bestämning av total kol-, väte- och kvävehalt
ISO 16967, Fasta biobränslen - Bestämning av huvudelement
ISO 16968, Fasta biobränslen - Bestämning av spårelement
EN ISO 20048, Fasta Biobränslen - Bestämning av avgasning och syreförbrukning
SS 187187, Torvbränslen - Fasta restprodukter från förbränning - Bestämning av halten oförbränt
EN ISO 21596-1, Solid biofuels - Grindability Determination - Part 1: Grindability determination of uncompressed fuels
ISO/TR 21916, Fasta återvunna bränslen -Specifikationer och riktlinjer för referensmetod SRF
ISO 21640, Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering
ISO 21911, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning
ISO 21912, Fasta återvunna bränslen - Säker hantering och lagring av fasta återvunna bränslen
EN ISO 21911, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av självuppvärmning
EN ISO 21640, Fasta återvunna bränslen - Specifikationer och klassificering (ISO/DIS 21640:2020)
EN ISO 21912, Fasta återvunna bränslen - Säker hantering och lagring av fasta återvunna bränslen (ISO/DIS 21912:2020)
ISO 21944, Solid recovered fuels - Collection of representative analytical samples from heterogeneous materials of low bulk density using the pressing-drill method and the determination of the water-soluble content of chloride, sodium and potassium using the liquid obtained by the press method
EN ISO 22105, Solid recovered fuels - Determination of the total Sulphur content using a high temperature tube furnace combustion method - IR-detection
ISO 22105, Solid recovered fuels - Determination of the total Sulphur content using a high temperature tube furnace combustion method - IR-detection
ISO 21637, Fasta återvunna bränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
EN ISO 21637, Fasta återvunna bränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar (ISO/FDIS 21637:2019)
EN ISO 21644, Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa (ISO/FDIS 21644:2020)
ISO 21644, Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa
ISO 21663, Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol-(C), väte-(H) och kvävehalt (N) samt svavel (S) genom instrumentmetoder
EN ISO 21663, Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol- (C), väte- (H) och kvävehalt (N) samt svavel (S) genom instrumentmetoder (ISO/FDIS 21663:2020)
ISO 21654, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
ISO 21656, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av askhalt
ISO 21660-3, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av fukthalt med torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (mindre än 1 mm) analysprov
ISO 22167, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen
EN ISO 22167, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av halten flyktiga ämnen (ISO/DIS 22167:2019)
EN ISO 21656, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av askhalt
EN ISO 21654, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
EN ISO 21660-3, Fasta återvunna bränslen - Bestämning av fukthalt med torkning i ugn - Del 3: Fukthalt i finmalt (mindre än 1 mm) analysprov (ISO/DIS 21660-3:2019)
ISO/TS 22940, Solid recovered fuels -Determination of elemental composition by X-ray fluorescence
ISO/TS 21596, Solid Biofuels - Determination of Grindability - Hardgrove grindability type method for thermally treated biomass fuels
ISO 21645, Fasta återvunna bränslen - Provtagningsmetoder
EN ISO 21645, Fasta återvunna bränslen - Provtagningsmetoder (ISO/DIS 21645:2020)
ISO 23343-1, Fasta biobränslen — Bestämning av vattensorption och dess effekt på hållfastheten hos termiskt behandlade biobränslen — Del 1: Pellets
ISO/TS 20048-2, Fasta Biobränslen - Bestämning av avgasning och syreförbrukning - Del 2:
ISO 21646, Solid recovered fuels - Sample preparation
EN ISO 21646, Solid recovered fuels - Sample preparation
ISO 16559, Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
ISO/TS 20049-2, Solid biofuels - Determination of self-heating of pelletized biofuels - Part 2: Part 2: Basket heating tests
EN ISO 17225-1, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 1: Allmänna krav (ISO/DIS 17225-1:2020)
ISO 17225-1, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 17225-2, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets
ISO 17225-2, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 2: Träpellets
ISO 4349, Solid recovered fuels — Method for the determination of the Recycling-Index
ISO 17225-6, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 6: Icke-träpellets
ISO 17225-7, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 7: Icke-träbriketter
EN ISO 17225-4, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 4: Träflis (ISO/DIS 17225-4:2020)
ISO 17225-4, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 4: Trächips
EN ISO 17225-3, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 3: Träbriketter (ISO/DIS 17225-3:2020)
ISO 17225-3, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 3: Träbriketter
EN ISO 16559, Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar (ISO/DIS 16559:2020)
ISO 17225-9, Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use
ISO/TS 5411-2, Solid recovered fuels — Determination of self-heating — Part 2: Part 2: Basket heating tests
CEN/TS 5411-2, Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 2: Basket heating tests
ISO 17225-5, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 5: Brännved
EN ISO 17225-7, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 7: Icke-träbriketter (ISO/DIS 17225-7:2020)
EN ISO 17225-5, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 5: Brännved (ISO/DIS 17225-5:2020)
EN ISO 17225-6, Fasta biobränslen - Specifikationer och klassificering - Del 6: Icke-träpellets (ISO/DIS 17225-6:2020)
EN ISO 23343-1, Fasta biobränslen — Bestämning av vattensorption och dess effekt på hållfastheten hos termiskt behandlade biobränslen — Del 1: Pellets
EN ISO 22940, Solid recovered fuels - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence (ISO/DIS 22940:2020)
EN ISO 17225-9, Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use (ISO/DIS 17225-9:2020)
Visa fler Visa färre
Utgivet 95 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 22 företag och organisationer
Avfall Sverige AB, Malmö
Borås Energi och Miljö AB, Borås
E.ON Värme Sverige AB, Örebro
ENA Energi AB, Enköping
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Firefly AB, STOCKHOLM
Kraftringen Energi AB, Lund
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skellefteå Kraft AB, Skellefteå
SLU SBT, Umeå
SRV återvinning AB, Huddinge
Statens Energimyndighet, ESKILSTUNA
Stena Recycling International AB, Göteborg
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Svensk Däckåtervinning AB, Vaxholm
Söderenergi AB, Södertälje
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Vattenfall AB, NYKÖPING
Vattenfall AB, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 238, Solid biofuels
ISO/TC 238/WG 1, Terminology
ISO/TC 238/WG 2, Fuel specifications and classes
ISO/TC 238/WG 4, Physical and mechanical test methods
ISO/TC 238/WG 5, Chemical test methods
ISO/TC 238/WG 6, Sampling and sample preparation
ISO/TC 238/WG 7, Safety of solid biofuels
ISO/TC 300, Solid Recovered Fuels
ISO/TC 300/WG 1, Terminology and quality assurance
ISO/TC 300/WG 2, Specification and classes
ISO/TC 300/WG 3, Sampling and sample reduction
ISO/TC 300/WG 4, Physical and mechanical tests
ISO/TC 300/WG 5, Chemical tests and determination of biomass content
ISO/TC 300/WG 6, Safety of solid recovered fuels
CEN/TC 335, Solid biofuels
CEN/TC 343, Solid Recovered Fuels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera
Vill du delta i kommittén Läs mer

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender
2020
oktober
tor
8
SIS/TK 412 Kommittémöte via webb
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
niklas.jungerth@sis.se

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se