Standardutveckling · SIS/TK 110

Akustik och buller

Vi utsätts dagligen för ljud och buller, både det vi upplever som störande eller angenämt men även ljud som vi inte märker att vi påverkas av. Kommittén för akustik och buller arbetar med standardisering för att kunna mäta, bedöma och jämföra ljudnivåer och ljudreducerande åtgärder för att kunna sänka ljudnivåerna i samhället.

Kommittén för akustik och buller är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt, inom Europa och nationellt. Målet för arbetet är att ta fram internationellt samordnade standarder för att bidra till en bättre ljudmiljö. Detta görs genom att erbjuda de verktyg som behövs för att på ett standardiserat sätt kunna mäta, bedöma, beräkna och jämföra ljudnivåer samt effekten av ljudreducerande åtgärder. Kommittén arbetar bland annat med standarder för mätning av buller från trafik och skjutbanor och med bestämning av bullerexponering i tätbebyggda områden samt med ljudlandskap som utgår från hur ljud från olika ljudkällor upplevs. Kommittén arbetar även med grundstandarder för mätning av buller från maskiner.

Kommittén arbetar inte med byggakustiska frågor. Dessa behandlas av SIS/TK 197 Byggakustik.

Det internationella arbetet inom området startade 1948 och motsvarande arbete i Sverige kom igång under 1950-talet. Ett genombrott kom 1957 då man på global nivå kom överens om de tre frekvenskurvorna A, B och C för vägning av hörbart ljud. Detta gjorde det möjligt att standardisera bullermätare och därigenom enkelt kunna jämföra uppmätta bullernivåer i hela världen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
EN ISO 11202:2010/A1, Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med användning av approximativ omgivningskorrektion - AMD 1
EN ISO 11691, Akustik - Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hos kanalljuddämpare - Översiktsmetod för laboratorier
ISO 11202:2010/Amd 1, Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med användning av approximativ omgivningskorrektion - AMD 1
ISO/PAS 1996-3, Akustik - Beskrivning, mätning och bedömning av omgivningsbuller - Del 3: Objektiv metod för mätning av framträdande impulsiva ljud och för justering av LAeq
ISO 11691, Akustik - Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hos kanalljuddämpare - Översiktsmetod för laboratorier
EN ISO 5135, Akustik - Bestämning av ljufeffektnivåer för buller från komponenter i ventilationsanläggningar genom mätning i efterklangsrum
ISO 5135, Akustik - Bestämning av ljufeffektnivåer för buller från komponenter i ventilationsanläggningar genom mätning i efterklangsrum
ISO 12913-3, Akustik - Ljudlandskap - Del 3: Datanalys
ISO 532-3, Akustik - Metod för beräkning av hörstyrka - Del 2: Moore-Glasberg-metoden för tidsvarierande ljud
ISO 2922, Akustik - Mätning av luftburet buller från fartyg för inre vattenvägar och hamnar
ISO 5130, Akustik - Mätning av ljudtrycknivåer från stillastående vägfordon
ISO 11203:1995/Amd 1, Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Bestämning av emissionsljudtrycksnivån från ljudeffektnivån, vid operatörsplats och andra bestämda platser
EN ISO 11203:2009/A1, Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Bestämning av emissionsljudtrycksnivån från ljudeffektnivån, vid operatörsplats och andra bestämda platser
ISO 21388, Akustik - Process för utprovning av hörapparater
EN ISO 3743-2, Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum
ISO 22955, Akustik - Ljudmiljö i öppna kontorsytor
EN ISO 11200:2014/A1, Akustik - Buller från maskiner och utrustning - Riktlinjer för användning av grundstandard vid beräkning av ljudtrycksnivå vid operatörsplats - Amendment 1
ISO 21388-2, Akustik - Hörapparatutprovning - Del 2 Terminologi
ISO GUIDE 2, Policy on treatment of measurement uncertainty in standards prepared by ISO/TC 43/SC 1
ISO 21955, Vehicles - Experimental method for transposition of dynamic forces generated by an active component from a test bench to a vehicle
ISO/TR 17534-4, Akustik - Mjukvara för beräkning av ljud utomhus - Del 4: Rekommendationer flr kvalitetssäkrad implementering av CNOSSOS EU beräkningsmetoder avseende mjukvara i enlighet med ISO 17534-1
ISO 17201-6, Akustik - Buller från skjutbanor - Del 6: Mätning av bullerexponering för hörselskydd för skytt, observatör eller instruktör
ISO 21388-1, Akustik - Hörapparatutprovning - Del 1: Översikt
ISO 17208-2, Undervattensakustik - Beskrivning och mätning av undervattensbuller från fartyg - Del 2: Fastställande av nivåer från djupvattenmätningar
ISO 20270, Akustik - Karaktärisering av källor till strukturburet ljud med avseende på ljudutstrålning från sammankopplade delstrukturer - Indirekt in situ mätning av blockerade krafter vid infästningspunkter till maskiner och utrustning
ISO 4869-2, Akustik - Hörselskydd - Del 2: Uppskattning av effektiv A-vägd ljudtrycksnivå vid användning av hörselskydd
ISO 3743-2:1994/Amd 1, Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum - Tillägg 1
ISO 9295, Akustik - Bestämning av högfrekventa ljudeffektnivåer från maskiner och utrustning
Visa fler Visa färre
Utgivet 122 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
3M Svenska AB, Sollentuna
Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB, Lidköping
Fläktgroup Sweden AB, Jönköping
Honeywell Safety Products Sweden AB, Helsingborg
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Lund
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Stockholms universitet, Stockholm
Svensk Teknisk Audiologisk Förening, Kalmar
Svensk Ventilation AB, Stockholm
Tekniska Hörselvården, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
ÅF Infrastructure AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 15 internationella kommittéer
ISO/TC 43, Acoustics
ISO/TC 43/SC 1, Noise
ISO/TC 43/SC 1/JWG 60, Joint ISO/TC 43/SC 1 - ISO/TC 22 WG: Method for transposition of dynamic forces generated by an active component from a test bench to a vehicle
ISO/TC 43/SC 1/WG 17, Methods of measurement of sound attenuation of hearing protectors
ISO/TC 43/SC 1/WG 27, Vehicle noise testing - Tyre selection and temperature protectors
ISO/TC 43/SC 1/WG 33, Measuring method for comparing traffic noise on different road surfaces
ISO/TC 43/SC 1/WG 39, Measurement of pavement surface macrotexture depth using a profiling method
ISO/TC 43/SC 1/WG 54, Perceptual assessment of soundscape quality
ISO/TC 43/SC 1/WG 56, Quality assurance of noise calculation methods implemented in software
ISO/TC 43/SC 1/WG 63, Revision of ISO 2922
ISO/TC 43/SC 1/WG 64, Revision of ISO 7574 (all parts) — Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment
ISO/TC 43/SC 1/WG 65, Acoustic quality of open office spaces
ISO/TC 43/SC 3, Underwater acoustics
ISO/TC 43/WG 10, Hearing aid fitting management
CEN/TC 211, Acoustics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Buller med avseende på människor Buller och mätmetod Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen Akustik och bullermätning Allmänt Bullermätning Buller förorsakat av maskiner och utrustning Buller förorsakat av transportmedel