Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14163

Akustik - Riktlinjer för bullerbekämpning med ljuddämpare (ISO 14163:1998)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard handlar om det praktiska valet av ljuddämpare för bullerkontroll i gasmedium. Den specificerar de akustiska och operativa krav som skall godkännas av leverantören alternativt tillverkaren och kunden som skall bruka ljuddämparen. Basprinciperna för brukandet är beskrivna i denna Internationella Standarden, men den är ej en konstruktionsguide för ljuddämpare. De beskrivna ljuddämparna är lämpliga för - för dämpning av systembuller och förhindrande av överhörning i värme, ventilation och luftbehandlingssystem (HVAC); - för att förhindra eller reducera ljudtransmission genom ventilationsöppningar från rum med invändigt höga ljudnivåer; - för dämpning av utblåsningsljud från högtrycksmunstycken; - för dämpning av buller från inlopp och utlopp genererat av interna förbränningsmotorer; och - för dämpning av buller från inlopp och utlopp från fläktar, kompressorer och turbiner; De är klassade enligt sin typ, utförandedata och applikationer. Aktiva och adaptiva passiva system för bullerkontroll - täcks ej i detalj av denna Internationella Standard.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Guidelines for noise control by silencers (ISO 14163:1998)

Artikelnummer: STD-24041

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 99