Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14257:2005

Akustik - Uppmätning och beskrivning av ljudfördelningskurvor i arbetslokaler - Utvärdering av akustiska egenskaper (ISO 14257:2001)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar en metod för uppmätning av ljudfördelningskurvan(-kurvorna) för en given arbetslokal. En metod ges för att, utifrån uppmätta data, bestämma två storheter som beskriver de akustiska egenskaperna hos en arbetslokal med avseende på bullerbekämpning: ljudtrycksnivåförhöjningen jämfört med ett fritt fält och ljudtrycksnivåns minskning per avståndsfördubbling. Denna internationella standard behandlar inte bedömning av akustisk kvalitet med hänsyn till talkommunikation eller andra psykologiska faktorer. Denna internationella standard är tillämpbar på arbetslokaler oavsett utformning och dimensioner förutsatt att antalet mikrofonpositioner medger att regressionsberäkningar kan genomföras.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (ISO 14257:2001)

Artikelnummer: STD-31477

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-09

Antal sidor: 59